BG2VZJ-9 台站信息

BG2VZJ-9 BG2VZJ-9    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 121°35'8" E 38°53'21" N (PM08TV)   
最近时间: 2024-06-18 14:17:12
最新传递路径: BG2VZJ-9>SXUSS2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG2YF
数据包: 66
附加信息: 速度20.4km/h 方向270° 海拔20.0m
设备: Kenwood:TM-D710(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2VZJ-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VIA BG2VIA 2
2024-06-18 08:02:48
2024-06-18 08:03:15
8.83km 335.0° 2024-06-18 08:03:15 
BG2YF BG2YF 14
2024-06-18 07:45:06
2024-06-18 14:17:12
14.29km 54.0° 2024-06-18 08:30:09 
BD2RL-3 BD2RL-3 50
2024-06-18 07:42:56
2024-06-18 14:15:21
11.46km 59.0° 2024-06-18 09:03:32 
BG2VZJ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH2WJP-4 BH2WJP-4 38.87km 245° 2024-06-12 06:49:43.131
W9RLD  B W9RLD B 41.14km 216° 2024-06-17 04:49:42.571
KN6PRD B KN6PRD B 33.76km 190° 2024-06-18 16:49:40.25
KG6TTN KG6TTN 28.95km 237° 2024-06-03 13:59:36.598
BG2XYW BG2XYW 17.59km 246° 2024-06-18 16:38:45.956
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 5.27km 239° 2024-06-06 17:11:08.056
BH2QJJ-9 BH2QJJ-9 20.63km 307° 2024-06-18 16:38:57.973
BG4IQL-9 BG4IQL-9 4.27km 267° 2024-06-15 17:31:10.594
BH2WOF-5 BH2WOF-5 4.03km 294° 2024-06-07 12:36:06.782
BH2WIV-R BH2WIV-R 8.51km 306° 2024-05-24 21:54:45.61
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 7.40km 329° 2024-06-17 10:55:37.789
BH2URK-7 BH2URK-7 2.57km 277° 2024-06-15 16:53:47.449
BG2RHE-9 BG2RHE-9 2.18km 290° 2024-06-02 19:46:46.565
BG2TPK BG2TPK 2.39km 355° 2024-06-18 16:28:43.826
BH2WJP-6 BH2WJP-6 2.29km 118° 2024-06-12 06:49:52.427
BH2REU-9 BH2REU-9 1.76km 48° 2024-06-18 08:12:54.409
BH2UFZ BH2UFZ 3.27km 67° 2024-05-20 19:55:43.944
BG2WRH-9 BG2WRH-9 4.47km 56° 2024-06-18 13:51:12.429
BD2RL-3 BD2RL-3 4.91km 67° 2024-06-18 16:46:07.109
BG6LKK-8 BG6LKK-8 3.53km 9° 2024-06-15 05:22:41.942
BH2WBV-7 BH2WBV-7 6.43km 3° 2024-05-25 23:44:24.54
BG2UGM BG2UGM 4.68km 45° 2024-06-16 14:13:25.084
BG2XCF-9 BG2XCF-9 5.42km 45° 2024-06-14 16:48:09.955
BG2THZ-8 BG2THZ-8 9.08km 325° 2024-06-16 08:17:59.227
BH2VWK-9 BH2VWK-9 7.41km 10° 2024-06-09 19:13:36.926
BG2VZP-7 BG2VZP-7 9.50km 14° 2024-06-18 16:25:26.023
BD2RUE-9 BD2RUE-9 10.75km 22° 2024-06-18 16:54:24.165
BH2VHS-7 BH2VHS-7 12.80km 8° 2024-06-18 09:38:40.793
BH2TVR-7 BH2TVR-7 4.83km 87° 2024-06-17 19:46:37.322
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 5.86km 64° 2024-06-18 09:14:27.408
BH2SKT-9 BH2SKT-9 7.25km 57° 2024-06-01 07:04:25.407
BH2VYD-5 BH2VYD-5 8.80km 67° 2024-06-17 17:29:18.383
BH4GDF BH4GDF 27.66km 90° 2024-06-14 21:24:05.678
BH2UFZ-N BH2UFZ-N 22.30km 42° 2024-06-15 07:19:07.283
BG2WHR-3 BG2WHR-3 23.95km 42° 2024-06-18 16:45:14.813
BD2OV-9 BD2OV-9 24.56km 35° 2024-06-17 18:07:49.033
BH2XIY-4 BH2XIY-4 25.60km 45° 2024-06-11 16:20:14.662
BH2WTV-7 BH2WTV-7 25.73km 42° 2024-05-25 09:58:28.321
BH2WJP-3 BH2WJP-3 29.85km 37° 2024-06-12 06:49:36.608
BD2OV-5 BD2OV-5 43.70km 13° 2024-05-28 09:13:32.061
呼号 距离 位置时刻
BH2UTB-7 BH2UTB-7 28.22km 248° 2024-06-16 12:48:01.514
W9RLD-B W9RLD-B 41.14km 216° 2024-06-17 04:49:52.69
KN6PRD-B KN6PRD-B 33.76km 190° 2024-06-18 16:49:50.618
BG2XYW-9 BG2XYW-9 17.30km 245° 2024-06-18 07:04:07.565
BG2VJE-9 BG2VJE-9 5.99km 238° 2024-06-17 18:05:19.467
BG2TAN-9 BG2TAN-9 4.40km 126° 2024-06-17 22:29:30.402
BH2WOF-N BH2WOF-N 7.60km 287° 2024-06-15 21:03:53.046
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 4.10km 273° 2024-06-18 08:11:54.497
BG2TEQ-9 BG2TEQ-9 7.83km 295° 2024-05-21 10:49:15.187
BG2VIA BG2VIA 7.81km 313° 2024-06-18 16:52:21.195
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 7.42km 329° 2024-06-18 16:51:43.62
BG2VIA-9 BG2VIA-9 2.24km 288° 2024-06-18 16:53:00.973
BH2WOF BH2WOF 2.18km 329° 2024-05-29 20:42:16.143
BG2TPK-7 BG2TPK-7 2.53km 355° 2024-05-23 20:46:42.77
BH2SKT BH2SKT 3.68km 123° 2024-06-13 08:17:09.834
BD3QVN-7 BD3QVN-7 3.09km 60° 2024-06-17 16:28:22.558
BH2TUV BH2TUV 3.30km 67° 2024-06-07 14:49:57.622
BH2WJP-5 BH2WJP-5 4.45km 66° 2024-06-12 06:49:48.613
BG2QHY-9 BG2QHY-9 4.85km 341° 2024-06-18 10:24:44.253
BG2TQK-9 BG2TQK-9 7.46km 340° 2024-06-05 16:29:24.252
BH2WDU-5 BH2WDU-5 4.23km 48° 2024-06-18 10:59:13.734
BH2WUX BH2WUX 5.61km 53° 2024-06-07 19:32:53.49
BG2YF BG2YF 6.67km 44° 2024-06-18 16:50:47.767
BG2THZ BG2THZ 7.56km 353° 2024-06-18 16:46:17.41
BH2TJT BH2TJT 9.25km 7° 2024-06-16 12:55:29.988
BG2VZP-9 BG2VZP-9 8.91km 28° 2024-06-17 18:54:43.649
BG2TAN-7 BG2TAN-7 12.46km 7° 2024-06-15 08:26:04.426
BG2XCF-10 BG2XCF-10 13.44km 19° 2024-06-18 16:46:27.718
BH2TVR-N BH2TVR-N 5.75km 86° 2024-06-07 22:01:57.066
BH2VCA-R BH2VCA-R 6.48km 59° 2024-05-26 15:29:32.032
BD2QGR BD2QGR 7.61km 57° 2024-06-18 16:53:25.159
BH2WJP-2 BH2WJP-2 24.19km 48° 2024-06-12 06:49:29.401
BH2XEE-7 BH2XEE-7 25.86km 28° 2024-05-29 23:10:33.403
BH2UFZ-5 BH2UFZ-5 22.44km 41° 2024-06-06 18:08:37.341
BG2XZD-12 BG2XZD-12 23.84km 36° 2024-06-17 18:28:40.844
BH2XIY-9 BH2XIY-9 25.58km 45° 2024-06-11 17:23:15.602
BH2XIY BH2XIY 25.97km 46° 2024-06-18 16:49:01.864
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 29.51km 37° 2024-06-18 16:26:24.092
BH2TLZ-5 BH2TLZ-5 30.87km 11° 2024-06-03 07:29:36.347
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9