BG2VGZ-10 台站信息

BG2VGZ-10 BG2VGZ-10    新窗口
消息: 144.640Mhz Dalian
最新状态: F52800A909697B APRS-51WIFI-20210226
最新位置: 121°32'30" E 38°56'48" N    
最近时间: 2022-01-18 16:03:52
最新传递路径: BG2VGZ-10>AP51WG,BG2VZP-1*,WIDE1*,qAS,BG2YF
数据包: 16
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2VGZ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VZP-1 BG2VZP-1 7 2022-01-18 07:15:39 2022-01-18 16:03:52 6.50km 40.0° 2022-01-18 07:40:47 
BG2VGZ-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG2VZP-1 BG2VZP-1 5 2022-01-18 06:09:32 2022-01-18 06:49:59 6.50km 36° 2022-01-18 06:39:57 
BG2VGZ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-B BH4FEF-B 48.59km 199° 2022-01-17 14:53:17.385
BG2VJE-9 BG2VJE-9 10.37km 185° 2022-01-15 20:19:04.006
BG2TAN-7 BG2TAN-7 11.56km 157° 2021-12-26 07:30:08.98
BH2QJJ-9 BH2QJJ-9 14.08km 325° 2022-01-16 14:04:47.652
BH2TTO BH2TTO 7.12km 179° 2021-12-25 18:48:06.415
BG2VGZ BG2VGZ 0.00km 360° 2021-12-25 06:18:21.97
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 6.32km 176° 2022-01-18 08:03:25.423
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 6.55km 172° 2022-01-15 10:24:13.67
BG2RQX-Y BG2RQX-Y 5.57km 171° 2022-01-04 21:24:47.543
BG2TPK-9 BG2TPK-9 5.45km 158° 2022-01-03 09:24:03.254
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 5.96km 155° 2022-01-08 11:32:11.382
BG2WRH-9 BG2WRH-9 9.40km 163° 2021-12-27 11:28:46.827
BH2TUV BH2TUV 8.52km 148° 2021-12-31 06:59:05.259
BG2TQK-10 BG2TQK-10 1.83km 47° 2022-01-05 14:01:57.273
BG2WDO-9 BG2WDO-9 5.87km 141° 2022-01-18 15:17:02.141
BG2YF-9 BG2YF-9 8.52km 112° 2022-01-14 14:39:17.722
BG2YF BG2YF 8.55km 111° 2022-01-18 16:03:15.879
BD2RUE-9 BD2RUE-9 5.15km 31° 2022-01-17 19:24:06.293
BD2RF BD2RF 4.75km 20° 2021-12-23 16:29:41.865
BG2VZP-7 BG2VZP-7 6.40km 37° 2022-01-18 10:19:26.671
BG2XCF-10 BG2XCF-10 10.34km 23° 2022-01-18 16:08:40.452
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 8.99km 122° 2022-01-05 07:06:21.726
BD2RUE-7 BD2RUE-7 9.29km 42° 2022-01-11 07:19:44.617
BH2TVR-S BH2TVR-S 12.67km 18° 2022-01-18 16:02:46.304
BH2UFZ-2 BH2UFZ-2 21.67km 26° 2022-01-03 17:50:06.277
BH2UFZ BH2UFZ 21.68km 26° 2022-01-03 15:51:13.599
BG2RQX-B BG2RQX-B 48.98km 199° 2022-01-17 17:44:52.064
BG2RQX-S BG2RQX-S 48.98km 199° 2022-01-17 17:44:42.15
呼号 距离 位置时刻
BH4FEF-S BH4FEF-S 48.59km 199° 2022-01-17 14:53:07.451
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 9.20km 184° 2022-01-18 07:52:09.407
BH2REU BH2REU 11.58km 155° 2021-12-24 15:21:11.918
BG2UGM BG2UGM 6.01km 195° 2022-01-10 17:05:51.851
BG2VIA BG2VIA 2.23km 217° 2021-12-22 08:52:53.561
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 0.34km 355° 2022-01-18 08:35:28.108
BH2SKT BH2SKT 7.67km 170° 2021-12-30 17:01:01.278
BG2RQX BG2RQX 5.57km 171° 2022-01-07 13:21:28.892
BG2WV-Y BG2WV-Y 5.29km 164° 2021-12-25 22:27:25.997
BG2TPK BG2TPK 5.40km 158° 2022-01-18 14:33:50.943
BG2XCF-9 BG2XCF-9 5.62km 156° 2022-01-18 06:17:59.807
BH2REU-9 BH2REU-9 6.89km 150° 2022-01-18 06:45:17.511
BG2QHY-9 BG2QHY-9 2.86km 152° 2022-01-18 08:23:34.292
BG2THZ-8 BG2THZ-8 2.69km 101° 2021-12-29 16:56:05.124
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 8.86km 121° 2022-01-18 07:06:08.48
BG2YF-10 BG2YF-10 8.55km 111° 2021-12-21 11:17:51.855
BG2TQK-9 BG2TQK-9 1.57km 29° 2022-01-18 16:09:00.307
BG2QQV BG2QQV 5.47km 29° 2022-01-03 15:02:06.406
BH2REU-3 BH2REU-3 6.32km 22° 2022-01-16 19:44:05.063
BG2VZP-1 BG2VZP-1 6.50km 36° 2022-01-18 16:10:16.151
BG2RRV-9 BG2RRV-9 10.61km 14° 2022-01-15 21:25:16.127
BH2UFZ-1 BH2UFZ-1 8.83km 108° 2022-01-04 08:58:56.838
BH2TVR-B BH2TVR-B 12.67km 18° 2022-01-18 16:02:56.456
BD2TN-10 BD2TN-10 24.05km 38° 2022-01-18 16:10:33.797
BH2UFZ-9 BH2UFZ-9 21.67km 26° 2022-01-03 17:47:13.738
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 21.77km 26° 2022-01-14 21:38:45.619
BG2RQX-R BG2RQX-R 48.98km 199° 2022-01-17 21:08:10.782
BG3KBH-R BG3KBH-R 48.98km 199° 2022-01-17 21:03:25.505
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10