BG2VGZ-9 台站信息

BG2VGZ-9 BG2VGZ-9    新窗口
消息: 144.640 Dalian_%
最新位置: 121°32'33" E 38°56'52" N    
最近时间: 2022-06-29 12:18:29
最新传递路径: BG2VGZ-9>SXUVX3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG2VGZ-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向153° 海拔143.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2VGZ-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 1 2022-06-29 12:18:29 2022-06-29 12:18:29 0.16km 191.0° 2022-06-29 12:18:29 
BG2VGZ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2XYW BG2XYW 18.35km 208° 2022-06-29 12:18:12.197
BG2VJE-9 BG2VJE-9 13.56km 188° 2022-06-28 17:40:41.868
BG2RBW-9 BG2RBW-9 9.76km 183° 2022-06-25 12:13:04.98
BVN1HD8U BVN1HD8U 28.91km 340° 2022-06-02 18:47:46.36
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 6.30km 182° 2022-06-29 08:15:19.667
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 0.16km 191° 2022-06-29 12:05:47.565
BG2RQX BG2RQX 6.68km 173° 2022-06-18 19:59:40.08
BG2XCF-9 BG2XCF-9 5.26km 160° 2022-06-29 06:10:09.629
BD2QGR BD2QGR 6.65km 154° 2022-06-18 15:31:31.91
BD2OV-9 BD2OV-9 8.07km 141° 2022-06-17 08:25:07.701
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 9.21km 138° 2022-06-28 12:58:46.577
BG2RRV-9 BG2RRV-9 5.63km 151° 2022-06-22 07:24:43.164
BG2THZ-8 BG2THZ-8 3.40km 124° 2022-06-28 08:29:31.14
BG2YF BG2YF 8.50km 113° 2022-06-29 12:20:37.611
BG2TBG-9 BG2TBG-9 4.90km 37° 2022-06-15 06:25:04.382
BH2REU-3 BH2REU-3 6.17km 23° 2022-06-29 12:17:56.453
BG2WDO-9 BG2WDO-9 5.44km 42° 2022-06-29 10:47:14.571
BG2VZP-1 BG2VZP-1 6.36km 37° 2022-06-07 14:56:09.97
BH2SXA-5 BH2SXA-5 6.61km 20° 2022-06-09 13:41:11.02
BG2TAN-7 BG2TAN-7 7.89km 17° 2022-06-25 15:44:44.16
BG2XCF-10 BG2XCF-10 10.20km 24° 2022-06-29 12:14:36.145
BH2TVR-Y BH2TVR-Y 10.98km 145° 2022-06-20 21:09:05.568
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 9.04km 124° 2022-06-29 07:06:53.489
BD2TN-10 BD2TN-10 23.93km 39° 2022-06-29 12:18:09.166
BH2UFZ-10 BH2UFZ-10 21.12km 26° 2022-06-18 11:28:15.37
BG2RQX-B BG2RQX-B 49.14km 199° 2022-06-27 15:39:16.198
呼号 距离 位置时刻
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 15.52km 204° 2022-06-20 17:25:05.425
BG2VIA-9 BG2VIA-9 10.34km 179° 2022-06-29 09:32:44.941
BG2YF-9 BG2YF-9 9.59km 177° 2022-06-26 10:01:36.442
BG2WRH-9 BG2WRH-9 21.14km 291° 2022-06-18 08:33:16.489
BG2VIA BG2VIA 2.36km 215° 2022-06-29 12:21:55.387
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 7.17km 174° 2022-06-26 14:42:25.973
BH2REU-9 BH2REU-9 8.01km 162° 2022-06-29 07:08:57.877
BG2TPK BG2TPK 5.43km 159° 2022-06-29 12:18:12.165
BH2TVR-7 BH2TVR-7 8.79km 149° 2022-06-21 16:00:53.428
BD2RL-3 BD2RL-3 9.45km 140° 2022-06-29 12:19:56.648
BG2QHY-9 BG2QHY-9 2.90km 154° 2022-06-29 07:56:33.349
BG2TQK-10 BG2TQK-10 1.77km 48° 2022-06-14 12:06:21.891
BH2UQJ-7 BH2UQJ-7 8.36km 118° 2022-06-17 19:52:53.312
BG2TBG-7 BG2TBG-7 4.62km 43° 2022-06-07 16:15:18.615
BG2TQK-9 BG2TQK-9 4.86km 11° 2022-06-29 11:53:28.34
BH2SXA BH2SXA 6.43km 20° 2022-06-09 13:52:37.853
BH2TJT-5 BH2TJT-5 5.52km 34° 2022-06-06 20:56:34.449
BG2VZP-7 BG2VZP-7 6.37km 38° 2022-06-29 12:05:22.514
BH2VKX-7 BH2VKX-7 9.04km 7° 2022-06-07 10:59:42.09
BH2VHS-7 BH2VHS-7 8.27km 17° 2022-06-29 05:58:42.396
W6RBM-9 W6RBM-9 36.94km 156° 2022-06-24 01:52:09.122
BH2TVR-N BH2TVR-N 11.30km 143° 2022-06-21 05:20:01.855
BD2RUE-7 BD2RUE-7 18.06km 30° 2022-06-24 07:22:39.302
BD2RUE-9 BD2RUE-9 23.94km 38° 2022-06-29 08:42:19.387
BH2UFZ BH2UFZ 22.13km 25° 2022-06-29 12:17:53.593
BG2RQX-S BG2RQX-S 49.14km 199° 2022-06-27 15:39:06.498
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9