BG2TPK 台站信息

BG2TPK BG2TPK    新窗口
消息: _"
最新位置: 121°34'59" E 38°54'37" N    
最近时间: 2022-08-11 07:28:30
最新传递路径: BG2TPK>SXUTU8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,BG2VIA
数据包: 15
附加信息: 速度1.9km/h 方向166° 海拔42.0m
设备: Yaesu:FTM-350(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2TPK的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG2YF BG2YF 1 2022-08-11 06:28:30 2022-08-11 06:28:30 5.41km 42.0° 2022-08-11 06:28:30 
BD2RL-3 BD2RL-3 1 2022-08-11 04:58:32 2022-08-11 04:58:32 4.77km 103.0° 2022-08-11 04:58:32 
BG2VIA BG2VIA 13 2022-08-11 00:28:31 2022-08-11 07:28:30 6.27km 319.0° 2022-08-11 03:58:30 
BG2TPK当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH2VHB-B BH2VHB-B 47.70km 208° 2022-08-07 03:23:19.87
BG2RQX-D BG2RQX-D 46.44km 205° 2022-08-06 08:11:50.922
BG2RZJ-9 BG2RZJ-9 12.58km 226° 2022-08-09 17:26:06.902
BG2WRH-9 BG2WRH-9 6.76km 197° 2022-08-04 08:59:33.579
BG2WRH-10 BG2WRH-10 5.82km 158° 2022-07-24 15:45:23.228
BG2VIA-9 BG2VIA-9 5.80km 228° 2022-08-10 17:27:01.385
BH2TTO-1 BH2TTO-1 4.44km 207° 2022-07-24 23:37:45.389
BG2VIA BG2VIA 6.26km 322° 2022-08-11 08:16:30.058
BG2VGZ-10 BG2VGZ-10 5.40km 340° 2022-08-11 06:33:25.483
BG2VZJ-9 BG2VZJ-9 4.35km 196° 2022-08-06 17:19:25.664
BH2REU BH2REU 2.27km 149° 2022-07-18 17:43:00.87
BD2RL-3 BD2RL-3 4.76km 100° 2022-08-11 08:18:02.133
BG2QHY-9 BG2QHY-9 2.64km 347° 2022-08-11 08:11:35.733
BG2TQK-9 BG2TQK-9 5.23km 349° 2022-08-10 14:17:40.633
BG2RDZ-9 BG2RDZ-9 1.96km 42° 2022-08-02 17:53:28.774
TEST-7 TEST-7 4.36km 58° 2022-07-24 13:05:46.374
BG2YF BG2YF 5.43km 39° 2022-08-11 08:10:19.742
BD2RUE-9 BD2RUE-9 6.82km 2° 2022-07-16 17:24:21.705
BG2VFG-1 BG2VFG-1 6.08km 6° 2022-07-30 11:08:03.105
BG2VZP-7 BG2VZP-7 7.26km 8° 2022-08-10 18:29:20.466
BH2VHS-7 BH2VHS-7 10.53km 4° 2022-08-10 22:39:12.402
BG2XCF-10 BG2XCF-10 11.34km 9° 2022-08-11 08:11:17.079
W6RBM-9 W6RBM-9 31.58km 158° 2022-07-17 03:55:34.513
BH2VWK-7 BH2VWK-7 23.53km 8° 2022-08-07 23:17:26.662
BH2TJT BH2TJT 26.78km 3° 2022-07-29 15:10:56.066
BG2WHR-3 BG2WHR-3 29.12km 19° 2022-08-01 14:25:16.588
BG2RQX-S BG2RQX-S 46.76km 205° 2022-08-04 20:42:52.353
呼号 距离 位置时刻
BH2VHB-S BH2VHB-S 47.70km 208° 2022-08-07 03:23:19.781
BG2XYW BG2XYW 18.34km 225° 2022-08-11 08:18:54.478
BG2VJE-9 BG2VJE-9 7.05km 207° 2022-08-04 19:40:21.21
BG2YF-9 BG2YF-9 5.91km 193° 2022-08-09 06:46:37.806
BG2WRH BG2WRH 6.06km 155° 2022-07-16 18:59:42.495
BH2TTO BH2TTO 4.46km 207° 2022-07-24 14:36:14.11
BH2UQJ-9 BH2UQJ-9 4.69km 251° 2022-08-06 15:48:35.637
BG2VGZ-9 BG2VGZ-9 5.39km 340° 2022-08-07 20:40:55.987
BH2TJT-5 BH2TJT-5 5.84km 340° 2022-07-25 01:19:45.49
BG2RQX BG2RQX 3.03km 202° 2022-07-21 21:14:43.83
BH2VQY-7 BH2VQY-7 2.26km 109° 2022-07-26 20:07:48.739
BH2TVR-7 BH2TVR-7 4.88km 86° 2022-08-02 19:23:51.353
BG2WDO-9 BG2WDO-9 0.92km 16° 2022-08-10 18:42:45.17
BG2TQK-10 BG2TQK-10 5.14km 351° 2022-08-09 18:36:38.696
BG2THZ-8 BG2THZ-8 2.90km 14° 2022-08-07 22:21:16.252
BH2UQJ-1 BH2UQJ-1 4.99km 48° 2022-08-03 07:21:26.04
BD2OV-9 BD2OV-9 14.61km 352° 2022-08-07 17:28:07.755
BH2REU-3 BH2REU-3 8.29km 3° 2022-08-11 08:17:23.037
BH2TJT-7 BH2TJT-7 7.02km 4° 2022-07-28 22:40:34.269
BH2REU-9 BH2REU-9 9.19km 4° 2022-08-11 08:14:06.59
BG2XCF-9 BG2XCF-9 11.06km 7° 2022-08-11 07:32:01.243
BG2RRV-9 BG2RRV-9 13.95km 5° 2022-08-01 17:14:10.223
BD2TN-10 BD2TN-10 22.61km 25° 2022-08-11 08:17:23.038
BH2UFZ BH2UFZ 21.88km 16° 2022-08-11 05:31:20.35
BH2UU-14 BH2UU-14 28.26km 2° 2022-07-13 21:13:01.444
BG2RQX-B BG2RQX-B 46.76km 205° 2022-08-04 20:43:02.157
BG2TPK BG2TPK