BH3DHE-12 台站信息

BH3DHE-12 BH3DHE-12    新窗口  历史数据
消息: APRS I-GATE ON THE MOVE
最新位置: 117°41'9" E 39°0'40" N (OM89UA)   
最近时间: 2024-06-18 07:03:20
最新传递路径: BH3DHE-12>APLM3U,TCPIP*,qAC,T2CS
数据包: 4
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-12的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1
2024-06-18 06:48:37
2024-06-18 06:48:37
0.89km 83.0° 2024-06-18 06:48:37 
BH3DHE-12直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BH3DHE-5 BH3DHE-5 11
2024-06-18 06:54:59
2024-06-18 07:02:24
5.07km 72° 2024-06-18 07:02:24 
BH3DHE-12当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI3AAL-9 BI3AAL-9 49.33km 269° 2024-06-12 19:06:48.613
BI1PCO-1 BI1PCO-1 38.21km 269° 2024-06-08 11:47:43.47
BG3AE-7 BG3AE-7 40.59km 274° 2024-06-14 18:38:19.318
BH3EMY B BH3EMY B 36.38km 273° 2024-05-26 00:40:04.85
BH3EMY-D BH3EMY-D 36.38km 273° 2024-05-29 00:20:41.587
BH3EMY-R BH3EMY-R 35.46km 272° 2024-05-23 18:15:02.738
BH3DXD-7 BH3DXD-7 48.81km 281° 2024-06-18 16:13:55.823
BH3DPD-B BH3DPD-B 49.64km 283° 2024-06-16 21:56:12.18
BH3EHP-1 BH3EHP-1 47.89km 282° 2024-06-11 18:52:52.454
BG3CTD-D BG3CTD-D 47.69km 285° 2024-06-18 16:03:56.965
BG3CTD-9 BG3CTD-9 42.80km 277° 2024-05-21 10:43:22.626
BG3DCD-B BG3DCD-B 44.33km 279° 2024-05-29 17:01:51.566
BH3DEL-7 BH3DEL-7 41.89km 276° 2024-06-10 23:02:02.2
BH3DEL-10 BH3DEL-10 41.95km 276° 2024-06-08 20:52:12.535
BH3DEL-1 BH3DEL-1 41.58km 276° 2024-06-18 15:45:18.624
BH3CWL BH3CWL 41.78km 279° 2024-05-23 19:47:56.101
BH3DED-9 BH3DED-9 41.45km 287° 2024-05-24 18:40:12.01
BH3EHP-7 BH3EHP-7 48.09km 287° 2024-06-11 18:53:32.329
BH3FRU-B BH3FRU-B 43.56km 288° 2024-05-30 21:22:59.591
BH2VYF-12 BH2VYF-12 42.93km 289° 2024-05-26 19:01:47.017
BD3CT-B BD3CT-B 43.45km 290° 2024-05-31 21:36:08.712
BG3AE-10 BG3AE-10 41.63km 294° 2024-06-17 19:20:51.95
BH3DPD-9 BH3DPD-9 45.47km 296° 2024-06-12 17:40:20.982
BG3DUV-1 BG3DUV-1 36.72km 280° 2024-05-27 17:43:35.38
BI3AGC BI3AGC 30.65km 289° 2024-06-16 19:25:15.168
BG0DTC-7 BG0DTC-7 30.40km 290° 2024-06-13 23:15:24.355
BI3AO-10 BI3AO-10 30.99km 291° 2024-06-17 22:24:28.617
BG3EI-10 BG3EI-10 40.50km 294° 2024-06-05 00:01:09.671
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 21.16km 269° 2024-06-09 11:54:20.29
BI3AF-5 BI3AF-5 3.38km 292° 2024-06-13 07:00:44.514
BH3DHE C BH3DHE C 1.84km 109° 2024-06-18 15:54:47.91
BH3DHE-10 BH3DHE-10 0.89km 84° 2024-06-18 16:09:33.921
BH3DHE E BH3DHE E 1.05km 113° 2024-06-18 15:58:06.074
BH3DHE D BH3DHE D 1.33km 112° 2024-06-18 16:12:17.852
BH3DHE-7 BH3DHE-7 1.82km 75° 2024-06-16 14:38:07.91
BH3DHE-5 BH3DHE-5 5.07km 72° 2024-06-18 07:02:24.83
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 3.43km 352° 2024-06-17 18:19:59.806
BH3FDC-6 BH3FDC-6 13.64km 345° 2024-05-27 07:28:07.294
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-R BH3CGF-R 44.55km 271° 2024-06-18 08:35:16.204
BI3AIF-9 BI3AIF-9 41.19km 274° 2024-05-26 19:26:10.259
BD3CRE-9 BD3CRE-9 38.44km 272° 2024-06-05 08:23:38.138
BH3EMY-B BH3EMY-B 36.38km 273° 2024-05-26 00:40:13.856
BH3EMY-N BH3EMY-N 36.38km 273° 2024-06-07 00:20:17.268
BH3DEL-6 BH3DEL-6 49.71km 281° 2024-06-18 15:25:40.352
BH3DPD B BH3DPD B 49.64km 283° 2024-06-16 21:56:02.33
BH3DPD-N BH3DPD-N 49.64km 283° 2024-06-09 08:49:12.116
BH3EHP-5 BH3EHP-5 48.52km 284° 2024-06-11 18:53:44.403
BG3CTD-10 BG3CTD-10 42.55km 274° 2024-06-13 16:54:51.434
BG3DCD B BG3DCD B 44.33km 279° 2024-05-29 17:01:41.49
BG3BLZ-7 BG3BLZ-7 41.00km 274° 2024-06-08 16:06:09.628
BH3DEL BH3DEL 41.95km 276° 2024-06-08 20:54:32.349
BH3DEL-3 BH3DEL-3 41.60km 276° 2024-06-18 16:10:23.411
BH3DEL-N BH3DEL-N 41.09km 277° 2024-06-18 16:14:27.5
BI3ABF-R BI3ABF-R 42.66km 284° 2024-06-03 09:31:39.544
BI4NAF-N BI4NAF-N 47.39km 285° 2024-06-06 21:37:21.918
BH3FRU B BH3FRU B 43.56km 288° 2024-05-30 21:22:59.432
BH3FRU-R BH3FRU-R 43.56km 288° 2024-05-21 21:20:07.28
BD3CT  B BD3CT B 43.45km 290° 2024-05-31 21:36:08.629
BD3CT-R BD3CT-R 43.45km 290° 2024-05-31 08:09:15.932
BH3FSD-3 BH3FSD-3 41.99km 295° 2024-06-05 19:12:09.36
BH3ESG-10 BH3ESG-10 37.43km 277° 2024-06-15 20:22:17.294
BH3EWU-9 BH3EWU-9 38.92km 285° 2024-06-18 16:13:26.094
BH3FZA-10 BH3FZA-10 30.52km 289° 2024-06-16 20:05:56.597
BI3AO BI3AO 31.01km 291° 2024-06-17 22:18:02.914
BI3AO-7 BI3AO-7 31.24km 292° 2024-06-04 17:13:12.397
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 32.02km 301° 2024-06-18 08:23:18.296
BH3DHE-1 BH3DHE-1 0.67km 194° 2024-06-18 05:50:39.615
BH3DHE-9 BH3DHE-9 1.22km 346° 2024-06-01 09:54:35.526
BH3DHE-C BH3DHE-C 1.84km 109° 2024-06-18 15:54:58.161
BH3DHE-N BH3DHE-N 1.14km 117° 2024-06-18 16:02:32.788
BH3DHE-E BH3DHE-E 1.05km 113° 2024-06-18 15:58:17.184
BH3DHE-D BH3DHE-D 1.33km 112° 2024-06-18 16:12:27.636
BH3DHE-6 BH3DHE-6 5.04km 73° 2024-05-20 13:45:31.674
BH3DHE-8 BH3DHE-8 5.68km 64° 2024-06-18 05:50:48.354
BH3EWN BH3EWN 11.54km 34° 2024-05-26 22:47:30.624
BI3NFU-8 BI3NFU-8 27.56km 343° 2024-06-16 17:05:24.999
BH3DHE-12 BH3DHE-12