BH3DHE-10 台站信息

BH3DHE-10 BH3DHE-10    新窗口
消息: APRS DIGI 144.640MHz
最新状态: MMDVM YSF432.825/QQ392840 AVRT7-mini 20190705
最新位置: 117°41'46" E 39°0'43" N    
最近时间: 2021-12-03 23:26:53
最新传递路径: BH3DHE-10>APAVT7,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 105
附加信息: 功率9W 天线高度24m 增益6dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3CQV-1 BH3CQV-1 4 2021-12-03 06:46:54 2021-12-03 23:06:53 64.66km 230.0° 2021-12-03 06:46:54 
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 15 2021-12-03 00:46:49 2021-12-03 15:26:53 44.09km 306.0° 2021-12-03 00:46:49 
BH3DHE-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH3CQV-1 BH3CQV-1 4 2021-12-03 01:42:41 2021-12-03 23:28:25 64.66km 271° 2021-12-03 01:42:41 
BH3DHE-5 BH3DHE-5 1 2021-12-03 06:26:07 2021-12-03 06:26:07 0.50km 23° 2021-12-03 06:26:07 
BH3DHE-2 BH3DHE-2 1 2021-12-03 06:25:55 2021-12-03 06:25:55 0.72km 201° 2021-12-03 06:25:55 
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 130 2021-12-03 01:06:43 2021-12-03 23:02:18 44.09km 334° 2021-12-03 01:06:43 
BH3DHE-9 BH3DHE-9 28 2021-12-03 07:11:01 2021-12-03 18:13:01 12375.44km 83° 2021-12-03 18:05:03 
BH3DHE-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3EYP-8 BH3EYP-8 32.92km 272° 2021-11-28 07:46:38.436
BG3CTD-D BG3CTD-D 48.52km 329° 2021-12-03 09:14:22.923
NEU001-2 NEU001-2 42.82km 303° 2021-11-21 21:13:55.98
BH3CLP BH3CLP 43.40km 327° 2021-11-24 07:48:25.578
BG3BXC-N BG3BXC-N 49.06km 331° 2021-11-28 11:05:29.002
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 44.09km 334° 2021-12-03 23:37:19.715
BG5VAR-5 BG5VAR-5 44.66km 343° 2021-12-03 12:39:39.58
BH3BXN-N BH3BXN-N 35.34km 329° 2021-11-20 22:40:56.463
BH3DVX-N BH3DVX-N 39.66km 333° 2021-11-08 22:49:38.302
BH3EMP-7 BH3EMP-7 35.25km 337° 2021-12-03 17:32:46.527
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 26.34km 216° 2021-12-03 23:37:34.759
BH3DHE-C BH3DHE-C 1.10km 157° 2021-12-03 23:17:52.623
BH3DHE-2 BH3DHE-2 0.72km 201° 2021-12-03 06:25:55.483
BH3DHE-9 BH3DHE-9 0.23km 184° 2021-12-03 18:13:01.22
BH3DHE-D BH3DHE-D 0.62km 174° 2021-12-03 23:22:24.52
BH3DHE-3 BH3DHE-3 2.36km 21° 2021-11-19 07:14:00.02
BH3DHE-11 BH3DHE-11 2.86km 20° 2021-11-19 07:15:26.104
BH3EIC-4 BH3EIC-4 3.59km 41° 2021-11-22 17:07:21.724
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 17.34km 305° 2021-12-02 09:42:23.447
BH3BFE-C BH3BFE-C 17.38km 352° 2021-11-25 21:06:30.029
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 3.55km 353° 2021-12-03 19:23:44.683
BH3EWN BH3EWN 10.98km 8° 2021-11-14 00:02:03.066
呼号 距离 位置时刻
BH3EXZ-7 BH3EXZ-7 48.76km 329° 2021-12-03 14:36:01.865
BH3DEL-8 BH3DEL-8 43.01km 304° 2021-11-21 21:44:14.227
BH3BBB-7 BH3BBB-7 40.78km 322° 2021-11-04 20:46:06.704
BH3BBJ BH3BBJ 42.42km 329° 2021-12-03 21:31:39.953
BH1RAM-7 BH1RAM-7 43.00km 333° 2021-12-03 15:46:01.675
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 41.14km 334° 2021-11-14 12:54:27.935
BH3EAA-9 BH3EAA-9 37.90km 323° 2021-11-25 13:51:01.756
BH3AWH-8 BH3AWH-8 40.01km 333° 2021-11-14 12:51:05.508
BH3BFE BH3BFE 36.84km 340° 2021-12-03 21:49:46.026
BH3BFE-B BH3BFE-B 35.93km 340° 2021-11-13 10:07:26.279
BH3DHE-B BH3DHE-B 1.10km 157° 2021-11-25 06:57:52.851
BH3DHE-S BH3DHE-S 1.10km 157° 2021-12-03 23:37:42.844
BH3DHE-7 BH3DHE-7 0.28km 187° 2021-11-30 22:39:53.904
BH3DHE-N BH3DHE-N 0.63km 176° 2021-12-03 23:21:15.171
BH3DHE-5 BH3DHE-5 0.50km 24° 2021-12-03 06:26:07.497
BH3DHE BH3DHE 2.73km 17° 2021-11-24 13:27:47.591
BH3DHE-6 BH3DHE-6 3.55km 39° 2021-11-10 07:21:44.912
BH3DHE-8 BH3DHE-8 4.05km 49° 2021-11-28 07:07:58.801
BH3BXN-7 BH3BXN-7 24.48km 353° 2021-11-21 17:37:09.197
BH3BFE-S BH3BFE-S 17.38km 352° 2021-11-25 21:06:20.11
BH3EWJ-9 BH3EWJ-9 5.10km 3° 2021-11-18 08:44:05.424
BH3EIC-R BH3EIC-R 12.26km 4° 2021-12-03 08:20:31.973
BH3DHE-10 BH3DHE-10