BH3DHE-8 台站信息

BH3DHE-8 BH3DHE-8    新窗口  历史数据
消息: MMDVM 432.8250 YSF / FM 438.500 / QQ392840 / bh3dhe@126.com
最新位置: 117°44'43" E 39°1'59" N (OM89UA)   
最近时间: 2024-03-02 08:22:55
最新传递路径: BH3DHE-8>SYPQY4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:VX-8(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-8的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1
2024-03-02 08:22:55
2024-03-02 08:22:55
4.86km 240.0° 2024-03-02 08:22:55 
BH3DHE-8当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-R BH3CGF-R 49.71km 268° 2024-03-02 08:35:17.325
BG3CTD-10 BG3CTD-10 47.62km 272° 2024-02-27 19:59:44.51
BG3DCD-S BG3DCD-S 49.10km 275° 2024-02-22 21:47:41.106
BG2LBF-D5 BG2LBF-D5 46.80km 273° 2024-02-26 01:13:22.607
BG2LBF-T BG2LBF-T 46.82km 273° 2024-02-22 20:16:56.618
BH3DEL-1 BH3DEL-1 46.49km 273° 2024-03-02 22:38:38.741
BH3DED-9 BH3DED-9 46.40km 276° 2024-02-17 16:26:36.815
BI4NAF BI4NAF 49.64km 281° 2024-02-08 13:32:28.553
BI3ABF-R BI3ABF-R 47.19km 279° 2024-02-28 08:42:39.356
BH3FFA-R BH3FFA-R 49.25km 285° 2024-02-24 23:00:33.676
BH3DPD-9 BH3DPD-9 49.21km 291° 2024-02-24 09:35:14.435
BG3IZY-5 BG3IZY-5 42.30km 280° 2024-02-15 18:13:27.059
BG0DTC-7 BG0DTC-7 34.68km 283° 2024-02-29 16:29:09.469
BH3BFE-1 BH3BFE-1 37.95km 285° 2024-02-23 09:09:00.738
BI1PCO-5 BI1PCO-5 38.74km 287° 2024-02-22 19:01:17.717
BH3BFE-D BH3BFE-D 34.01km 291° 2024-03-01 20:20:51.888
BI3FQ BI3FQ 32.27km 298° 2024-02-19 08:55:31.771
BH3DHE-1 BH3DHE-1 6.13km 240° 2024-03-02 08:22:49.662
BD4UAI-9 BD4UAI-9 7.11km 208° 2024-02-28 19:31:12.6
BH3DHE-5 BH3DHE-5 5.10km 240° 2024-03-02 15:44:09.576
BH3DHE-N BH3DHE-N 5.08km 234° 2024-03-02 22:27:34.551
BI3FQ-9 BI3FQ-9 31.30km 299° 2024-02-27 08:38:30.179
BH1JSS-9 BH1JSS-9 4.55km 0° 2024-02-15 12:43:27.644
BH1JSS-Y BH1JSS-Y 20.52km 1° 2024-02-15 13:02:57.048
呼号 距离 位置时刻
BG3CTD-9 BG3CTD-9 47.59km 271° 2024-02-16 15:47:03.757
BG3DCD-B BG3DCD-B 49.10km 275° 2024-02-22 21:47:51.503
BH3DEL-7 BH3DEL-7 46.82km 273° 2024-02-17 20:08:09.077
BH3DEL-6 BH3DEL-6 46.80km 273° 2024-03-02 22:23:26.158
BH3DEL-3 BH3DEL-3 46.52km 273° 2024-03-02 22:35:04.576
BH3DEL-N BH3DEL-N 46.00km 273° 2024-03-02 22:33:09.974
BH3SJX-10 BH3SJX-10 45.04km 276° 2024-02-04 22:08:19.701
BI4NAF-10 BI4NAF-10 49.64km 281° 2024-02-08 13:22:27.341
BH3DXD-7 BH3DXD-7 45.85km 280° 2024-02-10 22:40:31.58
BA1GM-5 BA1GM-5 49.13km 287° 2024-03-02 19:01:40.611
BH3ESG-10 BH3ESG-10 42.33km 273° 2024-02-04 19:54:07.162
BG3IZY-10 BG3IZY-10 42.28km 280° 2024-02-15 18:11:32.083
BH3FOV-9 BH3FOV-9 34.29km 284° 2024-03-01 14:17:45.024
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 38.41km 287° 2024-02-09 16:43:01.184
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 44.64km 290° 2024-03-02 18:39:39.729
BG0DTC-10 BG0DTC-10 37.22km 291° 2024-02-27 12:18:57.787
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 31.09km 234° 2024-02-22 03:47:33.688
BH3DHE-9 BH3DHE-9 5.66km 256° 2024-02-12 09:53:32.439
BH3DHE-12 BH3DHE-12 5.68km 244° 2024-03-02 20:38:20.728
BH3DHE-10 BH3DHE-10 4.86km 241° 2024-03-02 22:36:00.005
BH3DHE-7 BH3DHE-7 3.91km 239° 2024-02-03 20:58:29.367
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 5.67km 279° 2024-03-02 19:59:08.885
BH3FDC-6 BH3FDC-6 8.57km 346° 2024-02-24 20:17:26.478
BI3RRG-7 BI3RRG-7 47.45km 57° 2024-02-20 06:10:56.011
BH3DHE-8 BH3DHE-8