BH3DHE-5 台站信息

BH3DHE-5 BH3DHE-5    新窗口  历史数据
消息: APRS 144.64/FM 438.5/MMDVM YSF 432.825/QQ:392840
最新位置: 117°44'31" E 39°1'29" N (OM89UA)   
最近时间: 2024-06-18 07:02:24
最新传递路径: BH3DHE-5>SYPQT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-12
数据包: 11
附加信息: 速度18.5km/h 方向112° 海拔-19.0m
设备: Yaesu:FT2D(ht)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-5的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-12 BH3DHE-12 11
2024-06-18 06:54:59
2024-06-18 07:02:24
5.07km 252.0° 2024-06-18 07:02:24 
BH3DHE-5当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-R BH3CGF-R 49.40km 269° 2024-06-18 08:35:16.204
BI3AIF-9 BI3AIF-9 45.95km 272° 2024-05-26 19:26:10.259
BD3CRE-9 BD3CRE-9 43.24km 270° 2024-06-05 08:23:38.138
BH3EMY-B BH3EMY-B 41.18km 270° 2024-05-26 00:40:13.856
BH3EMY-N BH3EMY-N 41.18km 270° 2024-06-07 00:20:17.268
BG3CTD-10 BG3CTD-10 47.30km 272° 2024-06-13 16:54:51.434
BG3DCD B BG3DCD B 48.91km 277° 2024-05-29 17:01:41.49
BG3BLZ-7 BG3BLZ-7 45.74km 272° 2024-06-08 16:06:09.628
BH3DEL BH3DEL 46.63km 274° 2024-06-08 20:54:32.349
BH3DEL-3 BH3DEL-3 46.28km 274° 2024-06-18 17:00:23.853
BH3DEL-N BH3DEL-N 45.77km 274° 2024-06-18 16:54:27.235
BI3ABF-R BI3ABF-R 47.07km 281° 2024-06-03 09:31:39.544
BH3FRU B BH3FRU B 47.77km 284° 2024-05-30 21:22:59.432
BH3FRU-R BH3FRU-R 47.77km 284° 2024-05-21 21:20:07.28
BD3CT  B BD3CT B 47.54km 287° 2024-05-31 21:36:08.629
BD3CT-R BD3CT-R 47.54km 287° 2024-05-31 08:09:15.932
BH3FSD-3 BH3FSD-3 45.86km 291° 2024-06-05 19:12:09.36
BH3ESG-10 BH3ESG-10 42.10km 274° 2024-06-15 20:22:17.294
BH3EWU-9 BH3EWU-9 43.28km 281° 2024-06-18 16:13:26.094
BH3FZA-10 BH3FZA-10 34.71km 284° 2024-06-16 20:05:56.597
BI3AO BI3AO 35.11km 286° 2024-06-17 22:18:02.914
BI3AO-7 BI3AO-7 35.29km 287° 2024-06-04 17:13:12.397
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 35.57km 295° 2024-06-18 08:23:18.296
BH3DHE-1 BH3DHE-1 5.45km 246° 2024-06-18 05:50:39.615
BH3DHE-9 BH3DHE-9 5.14km 266° 2024-06-01 09:54:35.526
BH3DHE-C BH3DHE-C 3.75km 236° 2024-06-18 16:56:28.705
BH3DHE-10 BH3DHE-10 4.21km 250° 2024-06-18 16:54:33.867
BH3DHE E BH3DHE E 4.33km 243° 2024-06-18 17:01:06.555
BH3DHE D BH3DHE D 4.14km 241° 2024-06-18 16:54:57.415
BH3DHE-7 BH3DHE-7 3.25km 251° 2024-06-16 14:38:07.91
BH3DHE-8 BH3DHE-8 0.97km 17° 2024-06-18 05:50:48.354
BH3EWN BH3EWN 8.16km 12° 2024-05-26 22:47:30.624
BI3NFU-8 BI3NFU-8 27.95km 333° 2024-06-16 17:05:24.999
呼号 距离 位置时刻
BI1PCO-1 BI1PCO-1 43.09km 267° 2024-06-08 11:47:43.47
BG3AE-7 BG3AE-7 45.35km 272° 2024-06-14 18:38:19.318
BH3EMY B BH3EMY B 41.18km 270° 2024-05-26 00:40:04.85
BH3EMY-D BH3EMY-D 41.18km 270° 2024-05-29 00:20:41.587
BH3EMY-R BH3EMY-R 40.28km 270° 2024-05-23 18:15:02.738
BG3CTD-9 BG3CTD-9 47.46km 274° 2024-05-21 10:43:22.626
BG3DCD-B BG3DCD-B 48.91km 277° 2024-05-29 17:01:51.566
BH3DEL-7 BH3DEL-7 46.58km 274° 2024-06-10 23:02:02.2
BH3DEL-10 BH3DEL-10 46.63km 274° 2024-06-08 20:52:12.535
BH3DEL-1 BH3DEL-1 46.26km 274° 2024-06-18 16:35:22.928
BH3CWL BH3CWL 46.37km 276° 2024-05-23 19:47:56.101
BH3DED-9 BH3DED-9 45.73km 283° 2024-05-24 18:40:12.01
BH3FRU-B BH3FRU-B 47.77km 284° 2024-05-30 21:22:59.591
BH2VYF-12 BH2VYF-12 47.08km 286° 2024-05-26 19:01:47.017
BD3CT-B BD3CT-B 47.54km 287° 2024-05-31 21:36:08.712
BG3AE-10 BG3AE-10 45.57km 289° 2024-06-17 19:20:51.95
BH3DPD-9 BH3DPD-9 49.28km 292° 2024-06-12 17:40:20.982
BG3DUV-1 BG3DUV-1 41.30km 276° 2024-05-27 17:43:35.38
BI3AGC BI3AGC 34.84km 284° 2024-06-16 19:25:15.168
BG0DTC-7 BG0DTC-7 34.57km 285° 2024-06-13 23:15:24.355
BI3AO-10 BI3AO-10 35.09km 286° 2024-06-17 22:24:28.617
BG3EI-10 BG3EI-10 44.43km 289° 2024-06-05 00:01:09.671
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 26.06km 266° 2024-06-09 11:54:20.29
BI3AF-5 BI3AF-5 7.98km 268° 2024-06-13 07:00:44.514
BH3DHE C BH3DHE C 3.75km 236° 2024-06-18 16:56:19.938
BH3DHE-12 BH3DHE-12 5.07km 252° 2024-06-18 07:03:20.274
BH3DHE-N BH3DHE-N 4.34km 242° 2024-06-18 17:02:34.131
BH3DHE-E BH3DHE-E 4.33km 243° 2024-06-18 17:01:16.143
BH3DHE-D BH3DHE-D 4.14km 241° 2024-06-18 16:54:57.618
BH3DHE-6 BH3DHE-6 0.06km 195° 2024-05-20 13:45:31.674
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 5.62km 289° 2024-06-17 18:19:59.806
BH3FDC-6 BH3FDC-6 14.35km 324° 2024-05-27 07:28:07.294
BI3RRG-7 BI3RRG-7 49.34km 57° 2024-06-15 17:30:11.54
BH3DHE-5 BH3DHE-5