BH3DHE-9 台站信息

BH3DHE-9 BH3DHE-9    新窗口
消息: 432.825MHz MMDVM YSF432.8250 FM438.500_%
最新位置: 117°41'42" E 39°0'34" N    
最近时间: 2021-12-06 18:32:32
最新传递路径: BH3DHE-9>SYPPU3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 24
附加信息: 速度7.4km/h 方向186° 海拔83.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 24 2021-12-06 06:57:10 2021-12-06 18:32:32 4.47km 225.0° 2021-12-06 18:11:37 
BH3DHE-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3EYP-8 BH3EYP-8 32.80km 273° 2021-11-28 07:46:38.436
BG3CTD-D BG3CTD-D 48.49km 330° 2021-12-06 18:55:06.47
BH3DEL-8 BH3DEL-8 42.74km 304° 2021-12-04 11:45:08.016
BH3CLP BH3CLP 43.37km 327° 2021-11-24 07:48:25.578
BG3BXC-N BG3BXC-N 49.04km 332° 2021-11-28 11:05:29.002
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 44.07km 335° 2021-12-06 19:04:04.673
BG5VAR-5 BG5VAR-5 44.66km 343° 2021-12-03 12:39:39.58
BH3BXN-N BH3BXN-N 35.32km 330° 2021-11-20 22:40:56.463
BH3DVX-N BH3DVX-N 39.64km 333° 2021-11-08 22:49:38.302
BH3BFE-B BH3BFE-B 35.94km 340° 2021-11-13 10:07:26.279
BH3EMP-7 BH3EMP-7 26.07km 216° 2021-12-05 19:04:31.331
BH3DHE-B BH3DHE-B 1.06km 142° 2021-11-25 06:57:52.851
BH3DHE-2 BH3DHE-2 0.49km 216° 2021-12-06 06:22:09.393
BH3DHE-10 BH3DHE-10 0.28km 7° 2021-12-06 19:06:46.288
BH3DHE-D BH3DHE-D 0.43km 165° 2021-12-06 18:59:38.396
BH3DHE-3 BH3DHE-3 2.61km 19° 2021-11-19 07:14:00.02
BH3DHE BH3DHE 2.99km 16° 2021-11-24 13:27:47.591
BH3DHE-6 BH3DHE-6 3.74km 35° 2021-11-10 07:21:44.912
BH3DHE-8 BH3DHE-8 4.23km 43° 2021-11-28 07:07:58.801
BH3BXN-7 BH3BXN-7 24.60km 354° 2021-11-21 17:37:09.197
BH3BFE-S BH3BFE-S 17.52km 352° 2021-11-25 21:06:20.11
BH3EWJ-9 BH3EWJ-9 5.37km 3° 2021-11-18 08:44:05.424
BH3EIC-R BH3EIC-R 12.54km 4° 2021-12-06 08:20:42.002
呼号 距离 位置时刻
BH3EXZ-7 BH3EXZ-7 48.73km 329° 2021-12-03 14:36:01.865
NEU001-2 NEU001-2 42.75km 303° 2021-11-21 21:13:55.98
BH3DEL-1 BH3DEL-1 42.76km 305° 2021-12-04 18:20:25.519
BH3BBJ BH3BBJ 42.39km 329° 2021-12-04 18:15:49.537
BH1RAM-7 BH1RAM-7 42.98km 334° 2021-12-06 18:54:34.708
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 41.13km 335° 2021-11-14 12:54:27.935
BH3EAA-9 BH3EAA-9 37.87km 324° 2021-11-25 13:51:01.756
BH3AWH-8 BH3AWH-8 40.00km 334° 2021-11-14 12:51:05.508
BH3BFE BH3BFE 36.85km 341° 2021-12-03 21:49:46.026
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 26.10km 216° 2021-12-06 19:08:47.394
BH3EMP-2 BH3EMP-2 26.07km 216° 2021-12-06 19:08:32.561
BH3DHE-C BH3DHE-C 1.06km 142° 2021-12-06 18:57:13.812
BH3DHE-7 BH3DHE-7 0.00km 360° 2021-11-30 22:39:53.904
BH3DHE-N BH3DHE-N 0.42km 168° 2021-12-06 18:52:10.855
BH3DHE-S BH3DHE-S 0.43km 165° 2021-12-06 18:59:28.34
BH3DHE-5 BH3DHE-5 3.11km 14° 2021-12-06 06:23:05.81
BH3DHE-11 BH3DHE-11 3.10km 18° 2021-11-19 07:15:26.104
BH3EIC-4 BH3EIC-4 3.78km 36° 2021-11-22 17:07:21.724
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 17.29km 308° 2021-12-02 09:42:23.447
BH3BFE-C BH3BFE-C 17.52km 352° 2021-11-25 21:06:30.029
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 3.77km 354° 2021-12-06 18:45:11.887
BH3EWN BH3EWN 11.25km 7° 2021-11-14 00:02:03.066
BH3BBJ-5 BH3BBJ-5 47.85km 351° 2021-12-04 09:56:34.719
BH3DHE-9 BH3DHE-9