BH3DHE-1 台站信息

BH3DHE-1 BH3DHE-1    新窗口
消息: QSO 432.825MHz MMDVM YSF/APRS DIGI 144.64_"
最新位置: 117°41'3" E 39°0'19" N    
最近时间: 2022-06-29 06:37:05
最新传递路径: BH3DHE-1>SYPPR7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-350(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH3DHE-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1 2022-06-29 06:37:05 2022-06-29 06:37:05 1.28km 25.0° 2022-06-29 06:37:05 
BH3DHE-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-B BH3CGF-B 44.40km 288° 2022-06-15 00:23:50.721
BG3CTD-9 BG3CTD-9 40.72km 284° 2022-06-24 20:57:04.512
DO3GU-8 DO3GU-8 36.84km 236° 2022-06-27 18:43:45.924
BH3DHE-7 BH3DHE-7 31.24km 276° 2022-06-29 18:05:54.807
BD3CT-S BD3CT-S 48.11km 316° 2022-06-12 22:11:07.717
BH3DPD-R BH3DPD-R 49.63km 327° 2022-06-14 20:04:34.711
BH3EBK-S BH3EBK-S 49.63km 327° 2022-06-09 17:34:51.671
BG3DCD-B BG3DCD-B 44.29km 314° 2022-06-25 10:47:52.958
BH3FLL-9 BH3FLL-9 44.48km 332° 2022-06-29 06:49:40.898
BH3DXD-7 BH3DXD-7 41.33km 326° 2022-06-29 12:53:42.116
BH3FFA-7 BH3FFA-7 45.44km 338° 2022-06-17 21:47:42.043
BH3FFA-S BH3FFA-S 45.17km 339° 2022-06-20 20:06:44.629
BH3BBJ-1 BH3BBJ-1 43.34km 336° 2022-06-23 13:58:33.728
BH3EAA-9 BH3EAA-9 45.35km 346° 2022-06-13 22:39:11.557
BH3FLN-1 BH3FLN-1 44.32km 348° 2022-06-24 19:54:52.756
BH1RAM-9 BH1RAM-9 35.87km 337° 2022-06-29 18:47:40.518
BH3EMP-3 BH3EMP-3 34.58km 339° 2022-06-23 17:48:35.617
BH3EMP-7 BH3EMP-7 34.58km 339° 2022-06-23 06:54:14.692
BH3BFE-I BH3BFE-I 35.28km 341° 2022-06-18 07:08:27.324
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 34.00km 343° 2022-06-13 13:48:52.482
BH1MAP-9 BH1MAP-9 33.07km 185° 2022-06-09 17:15:15.112
BH3DHE-S BH3DHE-S 1.91km 84° 2022-06-29 18:43:15.167
BH3DHE-11 BH3DHE-11 1.19km 32° 2022-06-18 11:33:56.914
BH3DHE-4 BH3DHE-4 1.34km 12° 2022-06-27 18:25:47.473
BH3EYP-D BH3EYP-D 1.40km 71° 2022-06-29 06:47:28.958
BH3DHE BH3DHE 2.91km 28° 2022-06-10 18:15:00.895
BH3DHE-8 BH3DHE-8 6.13km 27° 2022-06-22 06:27:53.712
BG3EAJ-8 BG3EAJ-8 4.18km 359° 2022-06-29 18:30:57.488
呼号 距离 位置时刻
BH3CGF-S BH3CGF-S 44.40km 288° 2022-06-15 00:23:40.805
BH3CGF-9 BH3CGF-9 40.32km 294° 2022-06-11 20:57:06.18
BH3EMY-N BH3EMY-N 35.33km 290° 2022-06-27 23:58:44.675
BD3CT-B BD3CT-B 48.11km 316° 2022-06-12 22:11:07.738
BH3DPD-N BH3DPD-N 49.63km 327° 2022-06-28 16:51:52.155
BH3EBK-B BH3EBK-B 49.63km 327° 2022-06-09 17:35:01.692
BH3EHP-1 BH3EHP-1 47.87km 323° 2022-06-25 22:49:31.393
BG3DCD-S BG3DCD-S 44.29km 314° 2022-06-25 10:47:42.755
BH3AQJ-9 BH3AQJ-9 43.99km 331° 2022-06-28 14:05:10.55
BH3EHP-N BH3EHP-N 47.95km 335° 2022-06-25 18:16:25.465
BH3FFA-B BH3FFA-B 45.17km 339° 2022-06-20 20:06:54.939
BH3FFA-R BH3FFA-R 45.15km 339° 2022-06-25 07:57:57.061
BD3CT-1 BD3CT-1 42.33km 337° 2022-06-23 08:56:27.778
BH3FLN-7 BH3FLN-7 44.36km 348° 2022-06-23 01:17:09.182
BH3CLP BH3CLP 40.94km 345° 2022-06-27 14:10:55.6
BH3EMQ-5 BH3EMQ-5 34.60km 339° 2022-06-22 23:10:24.093
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 34.58km 339° 2022-06-25 00:31:46.649
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 34.58km 339° 2022-06-24 16:13:05.8
BH3BFE-S BH3BFE-S 35.28km 341° 2022-06-18 07:08:17.306
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 41.03km 346° 2022-06-29 18:05:55.619
BH3DHE-C BH3DHE-C 1.91km 84° 2022-06-29 18:43:24.858
BH3DHE-9 BH3DHE-9 1.03km 28° 2022-06-29 18:16:32.292
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1.28km 25° 2022-06-29 18:44:46.943
BH3DHE-N BH3DHE-N 1.18km 71° 2022-06-29 18:32:23.128
BH3EYP-S BH3EYP-S 1.40km 71° 2022-06-29 06:47:28.715
BH3DHE-5 BH3DHE-5 4.09km 17° 2022-06-28 08:13:55.888
BH3BNZ-R BH3BNZ-R 16.48km 312° 2022-06-27 15:04:58.733
BH7ACO-7 BH7ACO-7 10.67km 4° 2022-06-24 11:58:55.947
BH3DHE-1 BH3DHE-1