BD4VFG-9 台站信息

BD4VFG-9 BD4VFG-9    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 120°59'8" E 31°55'0" N (PM01LW)   
最近时间: 2024-04-23 12:48:31
最新传递路径: BD4VFG-9>SQUUQ3,BI4VTX-3*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BI4SSB-10
数据包: 13
附加信息: 速度7.4km/h 方向108° 海拔27.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4VFG-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4XFO-10 BI4XFO-10 1
2024-04-23 12:21:15
2024-04-23 12:21:15
0.80km 267.0° 2024-04-23 12:21:15 
BI4VTX-3 BI4VTX-3 9
2024-04-23 12:19:27
2024-04-23 12:48:31
19.98km 35.0° 2024-04-23 12:34:21 
BD4WNX-3 BD4WNX-3 3
2024-04-23 12:18:54
2024-04-23 12:28:36
13.49km 318.0° 2024-04-23 12:28:36 
BD4VFG-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4DXJ-R BI4DXJ-R 2.40km 230° 2024-04-20 21:49:41.723
BD4RVC-3 BD4RVC-3 13.48km 16° 2024-04-23 13:23:06.208
BD4TMM-10 BD4TMM-10 16.45km 31° 2024-04-17 09:47:15.142
BG4USS-R BG4USS-R 18.77km 1° 2024-04-22 08:07:05.697
BD4SMY-Y BD4SMY-Y 18.05km 17° 2024-04-23 08:06:44.848
BI4VTX-3 BI4VTX-3 19.74km 33° 2024-04-23 13:11:11.159
BI4SGL-10 BI4SGL-10 47.24km 23° 2024-04-23 13:16:34.635
BI4XGL-8 BI4XGL-8 11.01km 164° 2024-04-23 13:24:52.524
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 18.20km 99° 2024-04-21 19:04:56.103
BI4XGA-10 BI4XGA-10 9.55km 293° 2024-04-23 12:56:48.839
BH4WKZ-10 BH4WKZ-10 8.60km 312° 2024-04-23 11:43:16.209
BI4SID-15 BI4SID-15 20.12km 311° 2024-04-23 13:25:11.289
BI4SID-D BI4SID-D 19.39km 310° 2024-04-23 10:57:50.007
BI4SID-10 BI4SID-10 16.18km 310° 2024-04-23 13:23:07.499
BA4UNT-10 BA4UNT-10 15.92km 314° 2024-04-23 13:17:50.452
BG4USS-B BG4USS-B 13.26km 317° 2024-04-07 17:00:33.738
BI4XGA-9 BI4XGA-9 14.75km 317° 2024-04-20 16:48:12.566
BD4XDY-R BD4XDY-R 15.00km 318° 2024-04-20 21:35:22.169
BD4XSX-1 BD4XSX-1 12.02km 319° 2024-03-26 21:15:28.256
BI4RQT-7 BI4RQT-7 10.87km 327° 2024-04-23 07:16:49.335
BI4XFO-10 BI4XFO-10 10.82km 328° 2024-04-23 13:19:17.965
BG4USS-7 BG4USS-7 17.08km 315° 2024-04-22 23:32:39.144
BD4XDY-10 BD4XDY-10 15.28km 319° 2024-04-20 21:20:58.722
BD4TMN-10 BD4TMN-10 15.23km 324° 2024-04-09 05:57:38.195
BD4WNX-3 BD4WNX-3 19.45km 324° 2024-04-23 13:17:53.844
BG4USS-H BG4USS-H 14.14km 327° 2024-04-17 10:02:30.342
BI4UBP-10 BI4UBP-10 15.27km 336° 2024-04-22 17:39:16.965
BD4XEE BD4XEE 38.30km 312° 2024-04-20 17:54:13.601
BH4GZX-7 BH4GZX-7 19.77km 325° 2024-04-19 06:59:58.854
BD8BCI-9 BD8BCI-9 41.17km 264° 2024-04-21 14:22:22.225
BD4ULO-Y BD4ULO-Y 39.03km 226° 2024-04-22 20:44:24.336
BG4SOM BG4SOM 35.85km 214° 2024-04-02 00:30:43.733
呼号 距离 位置时刻
BD4SMY-D BD4SMY-D 9.21km 11° 2024-03-31 16:00:01.216
BD4TNO-7 BD4TNO-7 14.58km 10° 2024-04-04 09:53:07.8
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 17.16km 98° 2024-04-23 13:18:30.129
BD4SMY-R BD4SMY-R 18.05km 17° 2024-04-23 13:07:05.385
BD4UJ-10 BD4UJ-10 18.90km 31° 2024-04-23 13:17:27.66
BD4TNO-10 BD4TNO-10 37.01km 73° 2024-04-22 17:39:18.982
BH4EVN-R BH4EVN-R 29.50km 152° 2024-04-22 21:23:06.85
BG4UVR-9 BG4UVR-9 12.99km 104° 2024-04-23 09:33:20.702
BI4DXJ-9 BI4DXJ-9 4.97km 256° 2024-04-04 07:08:39.3
BD4SMY-10 BD4SMY-10 9.44km 311° 2024-04-23 12:58:11.588
BI4RQT-5 BI4RQT-5 16.83km 305° 2024-04-23 08:23:11.504
BD4RGM-3 BD4RGM-3 17.25km 311° 2024-04-23 03:59:53.603
BD4XFF-10 BD4XFF-10 15.19km 312° 2024-04-23 13:21:28.481
BD4TMU-8 BD4TMU-8 16.00km 313° 2024-04-06 18:45:55.542
BG4USS B BG4USS B 13.26km 317° 2024-04-07 17:00:33.33
BG4USS-N BG4USS-N 13.26km 317° 2024-04-08 00:36:07.601
BI4XGA-D BI4XGA-D 14.82km 317° 2024-04-16 20:52:17.844
BD4XDY-7 BD4XDY-7 15.15km 318° 2024-04-20 20:11:38.909
BI4RQT-10 BI4RQT-10 10.85km 327° 2024-04-13 15:27:04.309
BI4XFO-7 BI4XFO-7 10.96km 327° 2024-04-22 12:21:21.117
BG4USS-10 BG4USS-10 17.08km 315° 2024-04-10 11:36:18.326
BD4XDV-5 BD4XDV-5 17.69km 317° 2024-04-20 08:14:08.813
BH4UTT-10 BH4UTT-10 15.85km 321° 2024-04-23 13:23:11.147
BD4TMN-9 BD4TMN-9 15.68km 325° 2024-04-23 09:13:18.927
BG4USS-D BG4USS-D 14.14km 327° 2024-04-23 13:11:07.217
BG4USS-Y BG4USS-Y 14.14km 327° 2024-04-23 08:10:29.085
BD4XEE-8 BD4XEE-8 47.56km 311° 2024-04-04 13:37:23.72
BI4WQB-10 BI4WQB-10 44.51km 321° 2024-04-23 12:55:44.193
BH4USZ-2 BH4USZ-2 47.82km 329° 2024-04-23 13:25:12.827
BD4ULO-10 BD4ULO-10 39.03km 226° 2024-04-22 20:43:32.84
BD4UJA BD4UJA 32.04km 190° 2024-04-17 17:13:47.584
BD4ULO BD4ULO 33.13km 218° 2024-04-14 19:40:56.835
BD4VFG-9 BD4VFG-9