BD4XFF-10 台站信息

BD4XFF-10 BD4XFF-10    新窗口  历史数据
消息: 崇川区中继台BR4UCC,WX:18051306881 4.9V L
最新位置: 120°51'57" E 32°0'28" N (PM02KA)   
最近时间: 2024-06-18 16:54:03
最新传递路径: BD4XFF-10>APX1C5,WIDE1-1,qAS,BI4SID-10
数据包: 63
设备: MA:X1C5(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4XFF-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4SID-10 BI4SID-10 45
2024-06-18 08:33:35
2024-06-18 16:54:03
1.15km 280.0° 2024-06-18 08:33:35 
BD4XFF-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BI4SID-10 BI4SID-10 134
2024-06-18 00:05:24
2024-06-18 16:50:02
1.15km 280° 2024-06-18 00:05:24 
BD4XFF-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4WKT BD4WKT 42.68km 258° 2024-06-09 21:27:16.746
BI4XGA-10 BI4XGA-10 6.50km 163° 2024-05-21 17:22:45.133
BI4SID-15 BI4SID-15 4.93km 309° 2024-06-18 16:53:36.11
BI4SID-D BI4SID-D 4.23km 305° 2024-06-15 22:03:02.053
BG4UWQ-10 BG4UWQ-10 2.65km 157° 2024-05-24 21:57:46.837
BA4RAY-10 BA4RAY-10 2.57km 118° 2024-06-13 12:29:22.476
BI4SID-10 BI4SID-10 1.15km 280° 2024-06-18 16:55:04.166
BI4XGL-8 BI4XGL-8 0.67km 335° 2024-06-18 00:52:25.247
PY1IP-5 PY1IP-5 1.53km 94° 2024-05-24 17:32:28.948
BG4USS BG4USS 1.85km 96° 2024-06-04 09:44:56.859
BD4XSX-7 BD4XSX-7 2.79km 69° 2024-06-13 18:57:59.495
BI4XFO-7 BI4XFO-7 5.47km 102° 2024-06-15 11:42:32.341
BA4UNT-10 BA4UNT-10 3.15km 343° 2024-06-13 07:49:59.915
BH4WKZ-10 BH4WKZ-10 3.22km 31° 2024-06-18 16:54:30.987
BG4USS-D BG4USS-D 4.00km 65° 2024-06-18 16:36:07.611
BI4UBP-10 BI4UBP-10 5.29km 44° 2024-06-18 08:13:03.474
BD4XEL BD4XEL 6.67km 337° 2024-05-27 20:58:05.942
BH4URE-8 BH4URE-8 48.96km 326° 2024-06-14 08:38:42.975
BA4RAA-9 BA4RAA-9 48.36km 334° 2024-06-12 05:39:38.308
BD4TSK-10 BD4TSK-10 44.55km 243° 2024-06-18 16:51:49.582
BD4UJA BD4UJA 42.06km 172° 2024-06-18 16:30:50.976
BD4ULO BD4ULO 37.39km 194° 2024-06-03 20:39:59.51
BI4DXJ-R BI4DXJ-R 15.04km 141° 2024-05-30 17:40:03.863
BA4RAC-9 BA4RAC-9 11.17km 110° 2024-06-18 16:05:09.558
BD4TMN-9 BD4TMN-9 11.43km 63° 2024-06-18 06:43:19.925
BD4TNO-7 BD4TNO-7 15.42km 74° 2024-06-16 14:34:43.895
BD4XDX-7 BD4XDX-7 21.90km 75° 2024-06-11 22:18:32.146
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 30.81km 108° 2024-06-16 17:16:18.584
BD4SMY-R BD4SMY-R 18.03km 67° 2024-06-18 16:47:57.823
BD4UJ-10 BD4UJ-10 21.92km 74° 2024-06-18 16:37:25.599
BD4SMW-10 BD4SMW-10 45.22km 40° 2024-05-27 23:02:08.731
BH4EVN-R BH4EVN-R 44.06km 145° 2024-05-27 22:00:37.264
BG4UVR-9 BG4UVR-9 29.36km 116° 2024-06-17 16:34:22.995
呼号 距离 位置时刻
BI4WTW-7 BI4WTW-7 24.36km 250° 2024-06-11 21:44:14.159
BD4SMY-10 BD4SMY-10 5.76km 134° 2024-06-15 20:05:09.47
BD4RGM-3 BD4RGM-3 2.07km 308° 2024-06-18 16:51:35.747
BA4QYX-7 BA4QYX-7 4.29km 317° 2024-06-11 19:34:08.784
BG4UWQ-5 BG4UWQ-5 2.63km 156° 2024-06-17 19:50:11.063
BA4RAA BA4RAA 1.08km 229° 2024-06-12 05:26:20.189
BA4RAA-10 BA4RAA-10 0.42km 300° 2024-06-14 20:54:26.742
BD4TMU-8 BD4TMU-8 0.94km 330° 2024-06-01 18:53:28.487
BG4USS-N BG4USS-N 2.09km 97° 2024-05-31 08:38:26.687
BI4XGA-D BI4XGA-D 1.29km 61° 2024-06-16 18:12:17.696
BD4XSX-2 BD4XSX-2 2.72km 105° 2024-06-11 19:44:10.514
BI4RQT-7 BI4RQT-7 5.50km 101° 2024-05-25 09:44:26.407
BH4UTT-10 BH4UTT-10 2.51km 31° 2024-06-17 17:56:44.471
BD4WNX-3 BD4WNX-3 5.56km 354° 2024-06-18 16:37:38.149
BG4USS-Y BG4USS-Y 4.00km 65° 2024-06-11 08:31:56.462
BI4WQB-10 BI4WQB-10 29.59km 325° 2024-06-18 16:29:02.184
BI4RQT-5 BI4RQT-5 47.87km 325° 2024-06-01 21:33:54.773
BH4USZ BH4USZ 33.60km 337° 2024-06-18 16:52:52.993
BD4TSK BD4TSK 46.75km 238° 2024-06-05 17:51:10.135
BD4UJA-10 BD4UJA-10 45.75km 186° 2024-06-04 10:07:17.423
BD4ULO-10 BD4ULO-10 38.19km 194° 2024-05-20 20:58:13.373
BI4TEQ BI4TEQ 37.06km 189° 2024-06-09 19:40:32.301
BH4WKZ-15 BH4WKZ-15 8.42km 125° 2024-05-26 16:05:34.87
BD4VFG-9 BD4VFG-9 7.59km 95° 2024-06-17 22:43:32.697
BD4RVC-3 BD4RVC-3 15.28km 79° 2024-06-18 16:55:07.787
BD4XDX-1 BD4XDX-1 21.90km 75° 2024-06-12 06:14:24.314
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 30.92km 114° 2024-06-18 16:54:56.925
BD4XEA-10 BD4XEA-10 34.44km 110° 2024-06-18 15:58:30.916
BD4SMY-Y BD4SMY-Y 18.03km 67° 2024-06-09 08:07:27.745
BI4VTX-3 BI4VTX-3 22.95km 74° 2024-06-18 13:31:56.393
BH4GLQ-9 BH4GLQ-9 41.56km 166° 2024-06-01 07:14:19.387
bg4uvr-5 bg4uvr-5 29.15km 116° 2024-05-25 23:32:46.885
BD4XFF-10 BD4XFF-10