BD4RGM-3 台站信息

BD4RGM-3 BD4RGM-3    新窗口
消息: NT ChongChuan APRS DIGI WX:18051306881 13.83V 34.5C
最新状态: NanTong ChongChuan APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 120°50'55" E 32°1'9" N    
最近时间: 2022-08-17 17:27:51
最新传递路径: BD4RGM-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BD4UJ-10
数据包: 103
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD4RGM-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD4UJ-10 BD4UJ-10 63 2022-08-17 00:47:51 2022-08-17 17:27:51 23.20km 81.0° 2022-08-17 00:47:51 
BI4XFO-10 BI4XFO-10 29 2022-08-17 00:07:51 2022-08-17 13:27:52 7.54km 108.0° 2022-08-17 00:07:51 
BD4RGM-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD4TNO-7 BD4TNO-7 15 2022-08-17 14:41:34 2022-08-17 15:57:17 2.58km 293° 2022-08-17 14:41:34 
BD4SDY BD4SDY 2 2022-08-17 09:21:37 2022-08-17 09:23:43 12.66km 294° 2022-08-17 09:21:37 
BD4RGM-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4SCF-8 BH4SCF-8 28.44km 253° 2022-08-17 17:33:17.288
BH4USZ-D BH4USZ-D 29.50km 299° 2022-08-17 10:15:47.948
BY4SHX-10 BY4SHX-10 26.37km 251° 2022-08-17 17:32:05.835
BD4SDY BD4SDY 12.43km 282° 2022-08-17 09:23:43.719
BD4TNO-7 BD4TNO-7 2.04km 180° 2022-08-17 15:57:17.116
BI4SID-15 BI4SID-15 2.37km 311° 2022-08-17 17:33:32.423
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 4.55km 313° 2022-07-23 14:40:07.635
BG4USS-3 BG4USS-3 1.00km 98° 2022-07-26 22:03:37.069
BI4XGA-D BI4XGA-D 2.84km 103° 2022-08-05 08:09:02.516
BI4XFO-7 BI4XFO-7 7.38km 107° 2022-08-14 18:23:24.493
BI4XFO-10 BI4XFO-10 7.54km 106° 2022-08-17 17:30:54.136
BG4USS-Y BG4USS-Y 1.07km 48° 2022-08-09 02:58:20.043
BH4UTT-10 BH4UTT-10 3.07km 72° 2022-08-17 12:48:52.007
BD4TMN-9 BD4TMN-9 4.08km 75° 2022-08-14 11:47:15.411
BD4TMN-7 BD4TMN-7 4.11km 75° 2022-07-27 13:20:41.342
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 4.40km 50° 2022-08-17 17:29:02.328
BI4WQB-1 BI4WQB-1 29.75km 317° 2022-08-12 08:27:58.494
BI4WQB-15 BI4WQB-15 31.92km 319° 2022-08-17 17:15:45.076
BI4UBP-10 BI4UBP-10 7.13km 353° 2022-07-24 19:01:06.187
BG4USZ-5 BG4USZ-5 5.25km 2° 2022-08-03 10:28:24.821
BH4URE-8 BH4URE-8 49.89km 336° 2022-08-17 11:42:25.448
BH4URE-10 BH4URE-10 49.18km 337° 2022-08-17 17:32:01.445
BH4TPJ-10 BH4TPJ-10 49.99km 261° 2022-08-17 17:32:35.151
BD4UJA-1 BD4UJA-1 43.57km 168° 2022-08-17 12:07:17.603
BD4ULO-7 BD4ULO-7 39.71km 192° 2022-07-27 20:35:12.023
BI4TEQ BI4TEQ 38.05km 190° 2022-08-13 16:07:05.91
BD4VFG-9 BD4VFG-9 9.35km 100° 2022-08-06 20:39:55.993
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 32.92km 109° 2022-08-17 17:27:15.179
BD4UJ-10 BD4UJ-10 23.20km 74° 2022-08-17 17:04:38.669
BI4VTX-3 BI4VTX-3 24.22km 73° 2022-08-17 17:01:19.802
BH4WKZ-D BH4WKZ-D 47.19km 32° 2022-08-17 08:21:21.753
BD4UJA BD4UJA 34.40km 156° 2022-08-01 09:17:21.216
BG4UVR-9 BG4UVR-9 31.39km 112° 2022-08-17 16:57:26.4
呼号 距离 位置时刻
BH4SCF-10 BH4SCF-10 27.52km 258° 2022-08-17 17:32:26.447
BY4SHX-13 BY4SHX-13 26.50km 249° 2022-08-17 05:40:18.138
BD4SQP-7 BD4SQP-7 22.01km 284° 2022-08-12 00:24:21.069
BI4XGV-7 BI4XGV-7 6.13km 163° 2022-08-10 20:10:51.871
BI4RQT-5 BI4RQT-5 1.90km 205° 2022-07-25 13:40:44.687
BI4SID-7 BI4SID-7 2.37km 311° 2022-08-01 23:50:26.558
BI4XGA-9 BI4XGA-9 5.24km 135° 2022-08-03 17:54:59.632
BG4URH-5 BG4URH-5 2.98km 118° 2022-08-16 12:47:24.755
BI4RQT-12 BI4RQT-12 7.44km 107° 2022-08-14 00:10:58.129
BI4XFO-9 BI4XFO-9 7.52km 107° 2022-08-16 11:55:12.883
BG4USS-7 BG4USS-7 1.07km 50° 2022-08-14 23:09:35.949
BG4URH-7 BG4URH-7 3.03km 79° 2022-08-11 08:52:59.676
BG4UQX-10 BG4UQX-10 3.60km 87° 2022-08-05 21:28:45.033
BD4TMN BD4TMN 4.11km 75° 2022-07-26 23:06:14.832
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 3.55km 55° 2022-08-17 17:27:47.633
BH4USZ-1 BH4USZ-1 7.96km 87° 2022-08-06 15:58:11.865
BI4WQB BI4WQB 31.92km 319° 2022-08-05 22:42:06.946
BI4SFK-7 BI4SFK-7 5.65km 333° 2022-08-01 21:13:24.724
BI4UBP-D BI4UBP-D 7.14km 353° 2022-08-17 17:32:11.053
BR4URG-10 BR4URG-10 48.69km 334° 2022-08-09 11:56:00.15
BH4URE-13 BH4URE-13 49.17km 337° 2022-08-04 10:10:21.039
ZH4URE-10 ZH4URE-10 49.18km 337° 2022-08-10 11:11:04.711
BD4WC-10 BD4WC-10 36.28km 245° 2022-08-17 06:30:25.966
BG4SOM-15 BG4SOM-15 39.98km 192° 2022-08-10 06:54:11.601
BD4THA-7 BD4THA-7 38.93km 193° 2022-08-08 19:50:42.899
BI4XGD-1 BI4XGD-1 21.36km 103° 2022-07-20 21:29:29.761
BD4RVC-3 BD4RVC-3 16.72km 82° 2022-08-17 17:33:35.452
BG4USS-R BG4USS-R 15.10km 57° 2022-08-17 08:09:38.903
BD4RVR-7 BD4RVR-7 22.06km 69° 2022-08-16 17:56:12.147
BI4SGL-10 BI4SGL-10 44.84km 34° 2022-08-17 17:31:18.039
BD4UJA-10 BD4UJA-10 34.05km 157° 2022-08-13 20:31:14.144
BG4UVR-TS BG4UVR-TS 29.32km 115° 2022-08-13 16:12:38.456
BD4RGM-3 BD4RGM-3