BH4UTT-10 台站信息

BH4UTT-10 BH4UTT-10    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 120°52'47" E 32°1'37" N (PM02KA)   
最近时间: 2024-04-18 13:24:36
最新传递路径: BH4UTT-10>AP51WG,BI4VTX-3*,WIDE1*,qAS,BI4SSB-10
数据包: 51
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4UTT-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD4SMY-10 BD4SMY-10 1
2024-04-18 06:20:55
2024-04-18 06:20:55
6.76km 154.0° 2024-04-18 06:20:55 
BI4VTX-3 BI4VTX-3 50
2024-04-18 05:49:00
2024-04-18 13:24:36
21.16km 78.0° 2024-04-18 05:49:00 
BH4UTT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4DXJ-9 BI4DXJ-9 14.49km 159° 2024-04-04 07:08:39.3
BI4SID-15 BI4SID-15 5.23km 280° 2024-04-18 18:21:06.686
BI4SID-D BI4SID-D 4.77km 273° 2024-04-18 16:52:49.096
BD4RSD-R BD4RSD-R 5.51km 176° 2024-03-20 23:37:56.502
BD4XFF-10 BD4XFF-10 2.51km 211° 2024-04-18 17:42:11.147
BD4TMU-8 BD4TMU-8 2.23km 231° 2024-04-06 18:45:55.542
BG4USS B BG4USS B 2.73km 158° 2024-04-07 17:00:33.33
BG4USS-N BG4USS-N 2.73km 158° 2024-04-08 00:36:07.601
BI4XGA-D BI4XGA-D 1.53km 186° 2024-04-16 20:52:17.844
BD4XDY-R BD4XDY-R 1.11km 180° 2024-04-03 21:20:25.745
BD4XSX-1 BD4XSX-1 3.84km 145° 2024-03-26 21:15:28.256
BI4RQT-10 BI4RQT-10 5.20km 128° 2024-04-13 15:27:04.309
BI4XFO-10 BI4XFO-10 5.28km 126° 2024-04-18 18:20:40.928
BG4USS-7 BG4USS-7 2.14km 263° 2024-04-10 11:36:17.957
BD4XDY-10 BD4XDY-10 0.74km 180° 2024-04-03 21:15:02.265
BH4WKZ-10 BH4WKZ-10 1.96km 337° 2024-04-11 11:20:35.531
BG4USS-D BG4USS-D 2.35km 100° 2024-04-18 18:18:40.406
BG4USS-Y BG4USS-Y 2.35km 100° 2024-04-18 18:17:50.295
BI4UBP-10 BI4UBP-10 2.90km 54° 2024-04-18 17:44:06.881
BI4WQB-10 BI4WQB-10 28.67km 321° 2024-04-18 17:44:45.101
BI4RQT-5 BI4RQT-5 49.09km 325° 2024-04-13 18:12:11.776
BH4USZ BH4USZ 32.22km 333° 2024-04-18 18:03:11.502
BD4TSK-9 BD4TSK-9 47.04km 240° 2024-03-28 20:39:12.689
BD4TSK-8 BD4TSK-8 46.83km 242° 2024-04-15 14:59:03.876
BD4UJA BD4UJA 44.06km 174° 2024-04-17 17:13:47.584
BD4ULO BD4ULO 39.79km 195° 2024-04-14 19:40:56.835
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 24.75km 125° 2024-03-23 15:40:16.237
BD4RVC-3 BD4RVC-3 13.73km 87° 2024-04-18 18:18:08.702
BD4TMM-10 BD4TMM-10 18.67km 85° 2024-04-17 09:47:15.142
BI4QGZ-10 BI4QGZ-10 30.69km 118° 2024-04-18 18:17:57.954
BD4SMY-R BD4SMY-R 16.05km 72° 2024-03-30 22:34:40.731
BD4UJ-10 BD4UJ-10 20.14km 79° 2024-04-18 18:20:53.496
BD4TNO-10 BD4TNO-10 45.31km 91° 2024-04-18 17:39:19.577
BH4EVN-R BH4EVN-R 45.14km 148° 2024-04-15 21:07:03.775
呼号 距离 位置时刻
BD4SMY-10 BD4SMY-10 6.76km 155° 2024-04-18 18:20:22.137
BD4RGM-3 BD4RGM-3 3.07km 253° 2024-04-18 15:59:59.665
BD4RSD-B BD4RSD-B 5.51km 176° 2024-03-20 23:46:54.677
BD4RSD-S BD4RSD-S 5.51km 176° 2024-03-20 23:46:44.989
BI4SID-10 BI4SID-10 3.12km 231° 2024-04-18 18:15:20.553
BA4UNT-10 BA4UNT-10 1.96km 229° 2024-04-18 17:23:50.892
BG4USS-B BG4USS-B 2.73km 158° 2024-04-07 17:00:33.738
BI4XGA-9 BI4XGA-9 1.57km 187° 2024-04-13 09:45:44.944
BH4GZX-7 BH4GZX-7 1.68km 207° 2024-04-13 08:37:34.917
BD4XFO-7 BD4XFO-7 6.46km 139° 2024-03-20 21:07:54.611
BI4XFO-7 BI4XFO-7 5.19km 128° 2024-04-18 17:32:30.964
BI4RQT-7 BI4RQT-7 5.18km 128° 2024-04-17 07:30:11.396
BG4USS-10 BG4USS-10 2.14km 263° 2024-04-10 11:36:18.326
BD4XDV-5 BD4XDV-5 2.23km 284° 2024-04-16 14:23:40.612
BD4TMN-10 BD4TMN-10 1.05km 88° 2024-04-09 05:57:38.195
BD4WNX-3 BD4WNX-3 3.68km 336° 2024-04-18 18:07:58.974
BG4USS-H BG4USS-H 2.35km 100° 2024-04-17 10:02:30.342
BD4TMN-9 BD4TMN-9 2.53km 72° 2024-04-18 18:14:41.995
BD4XEE-8 BD4XEE-8 32.06km 306° 2024-04-04 13:37:23.72
BI4SBG-10 BI4SBG-10 5.97km 315° 2024-03-22 17:28:21.308
BH4USZ-2 BH4USZ-2 27.85km 334° 2024-04-18 18:11:33.435
BD4TSK-7 BD4TSK-7 47.04km 240° 2024-04-16 19:55:49.961
BD4TSK-10 BD4TSK-10 46.72km 241° 2024-04-18 18:14:08.801
BD4ULO-10 BD4ULO-10 43.27km 205° 2024-03-25 20:46:27.901
BG4SOM BG4SOM 43.19km 193° 2024-04-02 00:30:43.733
BD4VFG-9 BD4VFG-9 15.69km 141° 2024-04-17 09:57:26.456
BD4SMY-D BD4SMY-D 12.21km 105° 2024-03-31 16:00:01.216
BD4TNO-7 BD4TNO-7 12.64km 80° 2024-04-04 09:53:07.8
BI4XGL-8 BI4XGL-8 19.06km 83° 2024-04-18 18:20:45.438
BG4USS-R BG4USS-R 12.12km 58° 2024-04-18 07:57:17.419
BD4SMY-Y BD4SMY-Y 16.05km 72° 2024-04-15 08:10:28.067
BI4VTX-3 BI4VTX-3 21.16km 78° 2024-04-18 13:11:40.807
BI4SGL-10 BI4SGL-10 42.18km 42° 2024-04-15 23:13:02.525
BG4UVR-9 BG4UVR-9 27.34km 124° 2024-04-18 16:56:40.683
BH4UTT-10 BH4UTT-10