BH5HQJ-8 台站信息

BH5HQJ-8 BH5HQJ-8    新窗口
消息: 144.390Mhz Digi LanLi YunGu ShuangQiao PVE
最新位置: 120°3'8" E 30°19'31" N    
最近时间: 2022-01-26 04:51:26
最新传递路径: BH5HQJ-8>AP51WG,WIDE1-1,qAS,BH5HQJ-10
数据包: 2
附加信息: 功率4W 天线高度98m 增益4dB 无方向性
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH5HQJ-8的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10 2 2022-01-26 04:31:29 2022-01-26 04:51:26 3.56km 40.0° 2022-01-26 04:31:29 
BH5HQJ-8当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4IAJ-R BG4IAJ-R 36.78km 181° 2022-01-23 01:04:20.684
BH1OSX-R BH1OSX-R 36.78km 181° 2022-01-08 18:20:40.015
BH5HVM-N BH5HVM-N 20.50km 174° 2022-01-26 15:39:01.971
BG5HHP-5 BG5HHP-5 16.08km 165° 2022-01-08 01:07:28.992
BG5HNP-2 BG5HNP-2 18.22km 166° 2022-01-09 16:57:30.005
BH5HTC-7 BH5HTC-7 18.39km 166° 2022-01-17 18:48:48.12
BG5HNP-9 BG5HNP-9 19.05km 157° 2022-01-24 17:14:22.514
BG5HER-9 BG5HER-9 26.66km 236° 2022-01-21 13:56:18.538
BH5HFJ-9 BH5HFJ-9 19.00km 226° 2022-01-26 13:21:18.815
BH5HQJ-3 BH5HQJ-3 19.27km 295° 2022-01-05 18:30:02.267
BG5AHE-9 BG5AHE-9 4.60km 333° 2022-01-22 13:27:38.548
BA5DX-12 BA5DX-12 5.83km 359° 2021-12-30 22:32:20.94
BR5AL-1 BR5AL-1 13.17km 158° 2022-01-26 15:20:02.336
BA5AG-10 BA5AG-10 7.49km 152° 2022-01-26 15:38:20.665
BD5HNQ-9 BD5HNQ-9 5.79km 135° 2022-01-26 07:58:51.363
BH5HQQ-10 BH5HQQ-10 12.86km 126° 2022-01-05 10:35:01.216
BH5HSX-5 BH5HSX-5 3.06km 43° 2022-01-23 09:00:50.655
BD5HXL-9 BD5HXL-9 7.67km 58° 2022-01-26 15:24:07.739
BH5HLV-7 BH5HLV-7 8.46km 24° 2022-01-04 11:51:26.114
BA5AW-12 BA5AW-12 14.44km 71° 2022-01-23 13:25:30.481
BG5HHP-2 BG5HHP-2 12.61km 32° 2022-01-22 18:29:27.969
BG5HGA-1 BG5HGA-1 27.69km 165° 2022-01-26 14:57:41.321
BH5HTA-12 BH5HTA-12 27.23km 158° 2022-01-25 08:03:51.092
BG5HDG-12 BG5HDG-12 26.12km 158° 2022-01-23 11:36:44.364
BR5HB-4 BR5HB-4 40.73km 145° 2022-01-26 15:40:36.8
BR5HB-3 BR5HB-3 25.95km 137° 2022-01-26 12:53:16.658
BH5HYR-5 BH5HYR-5 22.28km 93° 2022-01-06 09:17:43.807
BG5ADW-5 BG5ADW-5 31.57km 91° 2022-01-09 14:59:28.714
BH4EBS-R BH4EBS-R 46.02km 85° 2022-01-26 07:54:37.022
BG5EPF-3 BG5EPF-3 45.03km 15° 2022-01-26 13:25:42.921
呼号 距离 位置时刻
BG5HHP-11 BG5HHP-11 36.78km 181° 2022-01-16 17:42:04.442
BG5DZT-9 BG5DZT-9 22.94km 175° 2022-01-22 12:53:19.145
BG5HHP-7 BG5HHP-7 16.89km 169° 2022-01-21 17:35:07.587
BR5AL-2 BR5AL-2 16.08km 165° 2022-01-08 00:14:53.298
BG5HNP-10 BG5HNP-10 18.30km 166° 2022-01-26 15:37:28.165
BG5EEK-9 BG5EEK-9 21.10km 165° 2022-01-25 10:13:52.133
BG5ERN-R BG5ERN-R 45.35km 253° 2022-01-26 08:36:50.86
BA5AG-9 BA5AG-9 26.64km 236° 2022-01-26 10:49:39.162
BA5AW-9 BA5AW-9 24.45km 260° 2022-01-26 09:57:44.701
BG5HHP-8 BG5HHP-8 5.92km 190° 2022-01-26 13:11:09.027
BA5DX-9 BA5DX-9 5.34km 353° 2022-01-25 15:11:46.064
BA5DX-10 BA5DX-10 5.72km 359° 2022-01-26 15:31:59.83
BD5HTY BD5HTY 7.86km 160° 2022-01-26 15:40:03.327
BG5HRB-Y BG5HRB-Y 9.70km 133° 2022-01-09 19:59:41.262
BH5HWT-R BH5HWT-R 11.92km 141° 2022-01-01 20:36:27.121
BG5HMY BG5HMY 11.95km 119° 2022-01-02 14:18:14.792
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10 3.56km 42° 2022-01-26 14:11:22.229
BA5DX BA5DX 7.84km 14° 2022-01-25 15:02:45.298
BD5HNQ-y BD5HNQ-y 9.62km 93° 2022-01-04 19:08:13.765
BG5EQV-9 BG5EQV-9 24.40km 347° 2022-01-20 06:59:49.523
BH5HRC-1 BH5HRC-1 37.02km 173° 2022-01-23 11:25:33.167
BH5HLX-12 BH5HLX-12 28.10km 161° 2021-12-28 17:29:30.528
BG5HDG-10 BG5HDG-10 27.13km 157° 2022-01-14 08:29:44.419
BG5HHF-7 BG5HHF-7 40.54km 145° 2022-01-12 12:28:00.508
kiBR5HB-4 kiBR5HB-4 40.73km 145° 2022-01-04 22:15:24.189
BH5HAN-10 BH5HAN-10 33.18km 103° 2022-01-26 15:37:01.076
BH5HZP-5 BH5HZP-5 18.68km 68° 2022-01-16 11:21:32.513
BH5EGJ-R BH5EGJ-R 27.20km 83° 2022-01-24 22:47:14.073
BA5AC-9 BA5AC-9 24.14km 60° 2022-01-25 12:15:26.496
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8