BH5HQJ-10 台站信息

BH5HQJ-10 BH5HQJ-10    新窗口
消息: 144.390Mhz iGate BaiYang 白洋兰里 PVE 12.3/3.9
最新位置: 120°5'2" E 30°20'31" N    
最近时间: 2022-06-28 04:10:10
最新传递路径: BH5HQJ-10>APWG3S,WIDE1-1,qAS,BG5HNP-10
数据包: 8
附加信息: 功率4W 天线高度49m 增益3dB 无方向性
设备: Sproul Brothers:WinAPRS(software,Windows)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH5HQJ-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5HNP-10 BG5HNP-10 2 2022-06-28 01:11:06 2022-06-28 04:10:10 18.57km 167.0° 2022-06-28 01:11:06 
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8 2 2022-06-28 00:11:28 2022-06-28 03:10:31 3.56km 222.0° 2022-06-28 00:11:28 
BG5HGA-1 BG5HGA-1 4 2022-06-28 00:41:17 2022-06-28 03:40:21 27.39km 159.0° 2022-06-28 00:41:17 
BH5HQJ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
JA9DIJ JA9DIJ 39.11km 182° 2022-06-28 04:27:47.052
BG5HHP-7 BG5HHP-7 17.58km 174° 2022-06-14 23:39:01.349
BG5HNP-10 BG5HNP-10 18.57km 171° 2022-06-28 04:34:34.262
BG5HDE-5 BG5HDE-5 21.80km 163° 2022-06-04 15:08:27.46
BA5AW-9 BA5AW-9 27.60km 252° 2022-06-27 07:22:35.551
DROPDWIH DROPDWIH 47.00km 289° 2022-06-02 02:33:04.565
BH5HSX-10 BH5HSX-10 7.93km 190° 2022-06-28 03:32:01.976
BH5HQJ-7 BH5HQJ-7 5.67km 222° 2022-06-12 10:26:31.856
BH7GBD-10 BH7GBD-10 3.65km 260° 2022-06-28 03:58:02.586
BA5DX-12 BA5DX-12 5.31km 324° 2022-06-18 15:08:08.422
BA5DX-8 BA5DX-8 5.30km 324° 2022-06-25 17:03:47.037
BA5DX-10 BA5DX-10 5.02km 334° 2022-06-28 04:31:58.776
BD5HTY BD5HTY 8.25km 174° 2022-06-28 04:33:19.387
BA5AG-10 BA5AG-10 7.31km 170° 2022-06-28 04:28:23.702
BH5HGK-7 BH5HGK-7 6.27km 166° 2022-06-26 08:53:27.141
BD5HXL-9 BD5HXL-9 5.33km 164° 2022-06-27 12:09:55.385
BA5AA-9 BA5AA-9 15.89km 153° 2022-06-20 20:04:34.976
BD5HXL-10 BD5HXL-10 8.98km 143° 2022-05-31 08:56:44.468
BH3ATI-B BH3ATI-B 0.38km 135° 2022-06-27 19:24:54.58
BH4CTD-R BH4CTD-R 0.38km 135° 2022-06-28 04:16:20.166
BI4WQZ-R BI4WQZ-R 0.38km 135° 2022-06-27 18:36:58.597
JG1UPS-N JG1UPS-N 0.38km 135° 2022-06-20 20:13:40.224
BD5HNQ-9 BD5HNQ-9 6.57km 119° 2022-06-24 10:38:06.102
BG5HHP-2 BG5HHP-2 9.19km 28° 2022-06-13 01:11:45.29
ZA1B40UF ZA1B40UF 19.86km 35° 2022-06-02 02:32:52.561
BG5HDG-12 BG5HDG-12 25.32km 162° 2022-06-27 21:26:36.019
BR5HB-4 BR5HB-4 38.85km 149° 2022-06-28 04:33:21.258
BH7GBD-5 BH7GBD-5 20.24km 115° 2022-06-17 16:37:24.772
BH7BTW-2 BH7BTW-2 21.47km 90° 2022-06-06 20:04:53.266
BH4EBS-R BH4EBS-R 42.73km 87° 2022-06-02 13:55:44.712
BH5HSG BH5HSG 25.23km 58° 2022-06-14 15:03:29.539
MNCGRM8Y MNCGRM8Y 45.01km 75° 2022-06-02 02:33:03.965
呼号 距离 位置时刻
BH5HVM-N BH5HVM-N 24.03km 170° 2022-06-26 12:21:57.007
BG5ADW-5 BG5ADW-5 18.76km 172° 2022-06-16 21:34:34.552
BG5HNP-9 BG5HNP-9 19.18km 168° 2022-06-11 19:19:32.577
BA5AW-12 BA5AW-12 27.62km 252° 2022-06-21 13:23:46.381
BH5HQJ-3 BH5HQJ-3 21.75km 282° 2022-06-28 03:31:25.888
T2FAFU4N T2FAFU4N 33.47km 303° 2022-06-02 02:32:42.958
BG5AIH BG5AIH 17.53km 288° 2022-06-19 13:00:21.653
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8 3.56km 221° 2022-06-28 04:26:53.554
BA5DX-5 BA5DX-5 4.59km 305° 2022-06-21 13:19:59.113
BA5DX-DX BA5DX-DX 5.31km 324° 2022-06-18 23:44:49.219
BA5DX-9 BA5DX-9 4.78km 329° 2022-06-25 07:21:13.008
BR5AL-1 BR5AL-1 12.96km 167° 2022-06-28 04:34:14.065
BA5AG-2 BA5AG-2 10.37km 169° 2022-06-28 04:32:50.423
BA5AG-9 BA5AG-9 7.34km 170° 2022-06-27 22:51:26.968
BG9SER-5 BG9SER-5 6.68km 166° 2022-06-20 11:08:39.019
BD5HNQ-10 BD5HNQ-10 4.66km 165° 2022-06-21 11:24:09.433
BH5HGI-5 BH5HGI-5 14.91km 147° 2022-06-23 13:44:00.946
BG5HMY-7 BG5HMY-7 9.74km 138° 2022-05-30 20:57:09.356
BH3ATI-S BH3ATI-S 0.38km 135° 2022-06-27 19:24:44.6
BI4WQZ-B BI4WQZ-B 0.38km 135° 2022-06-01 17:43:05.691
BI4WQZ-S BI4WQZ-S 0.38km 135° 2022-06-01 17:42:55.686
BA5DX BA5DX 4.50km 349° 2022-06-11 08:24:55.316
SENVA4FT SENVA4FT 21.32km 324° 2022-06-02 02:32:28.616
CC2D1UXZ CC2D1UXZ 14.61km 359° 2022-06-02 02:32:53.701
BG5HGA-1 BG5HGA-1 27.39km 168° 2022-06-28 04:23:48.213
BG5ISO-7 BG5ISO-7 23.51km 150° 2022-06-15 21:55:30.998
BR5HB-3 BR5HB-3 24.05km 145° 2022-06-28 04:09:28.823
BH5HAN-10 BH5HAN-10 30.30km 109° 2022-06-28 04:32:28.615
BH5HIE-N BH5HIE-N 33.10km 114° 2022-06-19 07:56:41.816
BA5AC-9 BA5AC-9 20.74km 61° 2022-06-27 15:18:51.951
TQ1GABIA TQ1GABIA 31.63km 60° 2022-06-02 02:32:57.193
BG5EPF-2 BG5EPF-2 42.00km 12° 2022-06-27 19:46:34.095
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10