BD5BNM-9 台站信息

BD5BNM-9 BD5BNM-9    新窗口
消息: 439.900MHz T088 -500 15058996655/556655/13968735399/581750_"
最新位置: 120°53'33" E 28°2'35" N    
最近时间: 2022-01-18 13:26:26
最新传递路径: BD5BNM-9>RXPRW9,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5BNM-10
数据包: 19
附加信息: 速度9.3km/h 方向286° 海拔8.0m
设备: Yaesu:FTM-350(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BD5BNM-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5BRG-10 BG5BRG-10 13 2022-01-18 08:57:54 2022-01-18 13:24:03 4.99km 167.0° 2022-01-18 11:40:41 
BD5BNM-10 BD5BNM-10 6 2022-01-18 08:58:26 2022-01-18 13:26:26 1.62km 183.0° 2022-01-18 13:21:53 
BD5BNM-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD5BLY-R BD5BLY-R 32.32km 90° 2022-01-02 05:46:39.483
BD5BLH-12 BD5BLH-12 19.91km 108° 2022-01-07 20:16:24.946
BH5BWH-10 BH5BWH-10 6.35km 199° 2022-01-15 10:57:50.658
BH5BWH-9 BH5BWH-9 5.45km 205° 2022-01-18 14:25:41.135
BG5BRG-6 BG5BRG-6 4.16km 96° 2021-12-29 16:49:44.621
BG5BRG-10 BG5BRG-10 3.81km 94° 2022-01-18 16:02:10.794
BD5BNM-10 BD5BNM-10 0.10km 80° 2022-01-18 16:02:59.915
BG5BRG-9 BG5BRG-9 1.65km 232° 2022-01-18 12:46:47.971
BH5BLU-9 BH5BLU-9 3.48km 324° 2022-01-18 11:02:33.249
BD5BLH-15 BD5BLH-15 8.63km 321° 2022-01-17 11:44:37.795
BG5BLH-10 BG5BLH-10 10.55km 303° 2022-01-18 02:21:36.268
BD5BMC-9 BD5BMC-9 11.13km 309° 2022-01-18 15:36:13.503
BD5BLH-11 BD5BLH-11 11.80km 308° 2022-01-18 13:53:49.208
BI4RSI-8 BI4RSI-8 24.26km 319° 2021-12-27 09:04:55.875
BD5BMC-5 BD5BMC-5 24.34km 320° 2022-01-08 15:21:44.603
BG5BNG-10 BG5BNG-10 46.57km 319° 2022-01-18 16:06:21.52
呼号 距离 位置时刻
BH5BMZ-R BH5BMZ-R 32.32km 90° 2021-12-24 21:36:15.533
BH5FUQ-9 BH5FUQ-9 17.42km 105° 2022-01-15 00:46:41.459
BH5BMB-9 BH5BMB-9 3.06km 114° 2021-12-31 15:30:20.786
BG5BNG-9 BG5BNG-9 4.16km 101° 2022-01-18 10:33:37.893
BG5BRM-6 BG5BRM-6 4.08km 96° 2022-01-15 18:33:40.433
BH5BNQ-6 BH5BNQ-6 2.76km 98° 2022-01-18 10:07:25.911
BG5BQM-6 BG5BQM-6 0.91km 248° 2022-01-17 09:41:14.3
BG5AAB-9 BG5AAB-9 4.22km 262° 2022-01-18 08:14:03.555
BH5CZT-9 BH5CZT-9 35.85km 145° 2022-01-16 19:31:31.095
BH5BMZ-5 BH5BMZ-5 8.60km 321° 2022-01-08 09:17:07.564
BD5BLH-3 BD5BLH-3 11.22km 307° 2021-12-24 15:21:28.557
BG5BUK-6 BG5BUK-6 11.95km 306° 2022-01-18 16:06:31.16
BH5BNR-6 BH5BNR-6 11.39km 323° 2022-01-15 10:26:40.352
BD5BLY-10 BD5BLY-10 24.43km 317° 2022-01-18 16:03:14.903
BR5BB-10 BR5BB-10 27.73km 334° 2022-01-16 12:02:56.024
BD5BNM-9 BD5BNM-9