BR5CB-2 台站信息

BR5CB-2 BR5CB-2    新窗口
消息: Ningbo DIGI 144.390MHz 13.75V 39.7C
最新状态: Ningbo DIGI 144.390MHz AVRTNC 20160612
最新位置: 121°40'24" E 29°56'16" N    
最近时间: 2022-08-17 18:48:01
最新传递路径: BR5CB-2>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BG5CRX-10
数据包: 113
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 方向8.0°
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR5CB-2的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5CPW-10 BG5CPW-10 37 2022-08-17 00:08:02 2022-08-17 07:58:02 16.51km 189.0° 2022-08-17 00:08:02 
BG5GLV-1 BG5GLV-1 6 2022-08-17 00:18:03 2022-08-17 07:38:02 16.29km 187.0° 2022-08-17 00:18:03 
BG5CRX-10 BG5CRX-10 59 2022-08-17 08:08:02 2022-08-17 18:48:01 13.94km 192.0° 2022-08-17 08:08:02 
BR5CB-2直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5GLH-9 BG5GLH-9 6 2022-08-17 18:04:09 2022-08-17 18:34:24 10.82km 338° 2022-08-17 18:04:09 
BA5BJ-3 BA5BJ-3 61 2022-08-17 00:02:22 2022-08-17 18:25:39 13.71km 187° 2022-08-17 00:02:22 
BR5CB-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BA5BJ-1 BA5BJ-1 20.98km 311° 2022-08-16 17:08:22.726
BG5GLH-9 BG5GLH-9 10.79km 339° 2022-08-17 18:34:24.159
BR5CB-1 BR5CB-1 19.14km 178° 2022-08-17 18:44:15.079
BG5GLV-10 BG5GLV-10 16.29km 180° 2022-08-11 07:26:54.343
BG5CSX-9 BG5CSX-9 16.49km 185° 2022-07-25 21:40:34.154
BG5CRX-10 BG5CRX-10 13.94km 185° 2022-08-17 19:04:03.155
BA5BJ-3 BA5BJ-3 13.71km 188° 2022-08-17 18:55:43.689
BG5GLV-5 BG5GLV-5 6.94km 182° 2022-08-10 14:23:31.658
呼号 距离 位置时刻
BG5CHI-9 BG5CHI-9 15.49km 219° 2022-08-12 19:21:45.688
BD7ODF-8 BD7ODF-8 9.88km 24° 2022-08-17 15:11:07.05
BG5GLV-1 BG5GLV-1 16.29km 180° 2022-08-17 18:59:12.003
BG5CPW-10 BG5CPW-10 16.51km 182° 2022-08-17 19:03:41.873
BG5CRN-7 BG5CRN-7 15.65km 182° 2022-08-09 16:08:01.715
BG5CRX-9 BG5CRX-9 14.47km 189° 2022-08-17 14:32:57.082
BG5GLV-7 BG5GLV-7 6.96km 182° 2022-08-11 10:39:40.059
BR5CB-2 BR5CB-2