BR5CB-1 台站信息

BR5CB-1 BR5CB-1    新窗口
消息: Ningbo DIGI 144.390MHz 13.53V 30.6C
最新状态: Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 121°32'28" E 29°48'35" N    
最近时间: 2022-08-17 19:04:14
最新传递路径: BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CRX-10
数据包: 110
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 方向8.0°
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR5CB-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5CPW-10 BG5CPW-10 33 2022-08-17 00:04:08 2022-08-17 11:24:10 5.69km 360.0° 2022-08-17 00:04:08 
BG5GLV-1 BG5GLV-1 11 2022-08-17 00:54:09 2022-08-17 06:44:09 4.12km 359.0° 2022-08-17 00:54:09 
BG5CRX-10 BG5CRX-10 54 2022-08-17 08:04:09 2022-08-17 19:04:14 8.30km 359.0° 2022-08-17 08:04:09 
BR5CB-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG5GLH-9 BG5GLH-9 1 2022-08-17 18:09:38 2022-08-17 18:09:38 18.78km 2° 2022-08-17 18:09:38 
BG5CRX-9 BG5CRX-9 13 2022-08-17 05:48:46 2022-08-17 14:11:41 3.17km 170° 2022-08-17 05:58:36 
BG5GLV-1 BG5GLV-1 1 2022-08-17 00:14:02 2022-08-17 00:14:02 4.12km 0° 2022-08-17 00:14:02 
BR5CB-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-B BG5COM-B 37.71km 168° 2022-07-27 03:09:09.767
BG5GLV-1 BG5GLV-1 4.12km 0° 2022-08-17 18:59:12.003
BG5CPW-10 BG5CPW-10 5.69km 360° 2022-08-17 19:09:42.122
BG5CRN-7 BG5CRN-7 6.14km 360° 2022-08-09 16:08:01.715
BG5CRX-9 BG5CRX-9 9.58km 360° 2022-08-17 14:32:57.082
BG5GLV-7 BG5GLV-7 12.19km 3° 2022-08-11 10:39:40.059
BA5BJ-1 BA5BJ-1 18.79km 356° 2022-08-16 17:08:22.726
BG5GLH-9 BG5GLH-9 18.28km 1° 2022-08-17 18:34:24.159
BD7ODF-8 BD7ODF-8 28.12km 10° 2022-08-17 15:11:07.05
呼号 距离 位置时刻
BG5COM-S BG5COM-S 37.71km 168° 2022-07-27 03:08:59.876
BG5GLV-10 BG5GLV-10 4.12km 0° 2022-08-11 07:26:54.343
BG5CSX-9 BG5CSX-9 8.15km 359° 2022-07-25 21:40:34.154
BG5CRX-10 BG5CRX-10 8.30km 0° 2022-08-17 19:04:03.155
BA5BJ-3 BA5BJ-3 9.24km 0° 2022-08-17 19:05:46.641
BG5GLV-5 BG5GLV-5 12.29km 3° 2022-08-10 14:23:31.658
BG5CHI-9 BG5CHI-9 12.94km 359° 2022-08-12 19:21:45.688
BR5CB-2 BR5CB-2 19.14km 5° 2022-08-17 19:08:01.929
BR5CB-1 BR5CB-1