BR5CB-1 台站信息

BR5CB-1 BR5CB-1    新窗口  历史数据
消息: Ningbo DIGI 144.390MHz 13.69V 27.0C
最新状态: Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 121°32'28" E 29°48'35" N (PL09ST)   
最近时间: 2023-10-04 08:45:35
最新传递路径: BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10
数据包: 53
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 方向360°
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR5CB-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG5CPW-10 BG5CPW-10 48
2023-10-04 00:05:36
2023-10-04 08:45:35
5.69km 347.0° 2023-10-04 00:05:36 
BR5CB-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5BIF-1 BG5BIF-1 41.27km 258° 2023-08-19 23:11:34.575
BG5GTC BG5GTC 31.85km 239° 2023-09-16 17:03:19.646
BG5BIF-7 BG5BIF-7 41.63km 259° 2023-09-13 20:42:21.123
BG5AVK-12 BG5AVK-12 24.65km 240° 2023-09-24 20:47:35.328
BG5CHI-9 BG5CHI-9 3.22km 258° 2023-09-15 17:31:56.533
BG5GLD-9 BG5GLD-9 5.79km 130° 2023-10-03 16:06:56.09
BG5CNL-9 BG5CNL-9 8.18km 312° 2023-09-28 07:16:47.026
BG5GLV-5 BG5GLV-5 4.05km 359° 2023-10-01 21:29:09.018
BG5CPW-9 BG5CPW-9 4.19km 9° 2023-09-11 23:18:33.851
BG5AWH-10 BG5AWH-10 6.35km 340° 2023-08-27 11:39:10.801
BG5BOC-10 BG5BOC-10 6.81km 346° 2023-08-16 10:04:56.721
BG5BOC-1 BG5BOC-1 6.83km 346° 2023-08-19 06:47:45.969
BH4GKO-9 BH4GKO-9 7.36km 338° 2023-09-29 13:27:01.71
BN4GKO BN4GKO 7.38km 338° 2023-09-29 16:47:08.486
BG5CPW-N BG5CPW-N 5.98km 358° 2023-08-30 19:56:46.267
BG5CPW-5 BG5CPW-5 6.07km 7° 2023-09-15 09:01:05.426
BG5BCO-7 BG5BCO-7 8.62km 358° 2023-08-23 16:50:22.748
BG5GLV-1 BG5GLV-1 3.86km 32° 2023-09-14 09:40:33.307
BG5BLB-5 BG5BLB-5 9.17km 54° 2023-08-18 15:54:50.032
BG5GNC-7 BG5GNC-7 9.80km 55° 2023-09-29 20:40:39.251
BG5AQA-7 BG5AQA-7 24.33km 68° 2023-09-23 10:57:13.142
BG5BLH BG5BLH 41.65km 78° 2023-09-23 10:56:00.902
BG5GNA BG5GNA 48.95km 325° 2023-09-07 17:37:24.834
BA5BJ-3 BA5BJ-3 18.79km 335° 2023-09-14 08:01:08.878
BG5CPW-Y BG5CPW-Y 18.77km 356° 2023-08-30 20:11:16.138
BR5CB-2 BR5CB-2 19.14km 42° 2023-10-04 08:37:50.344
BD7ODF-8 BD7ODF-8 46.87km 23° 2023-09-11 11:53:11.129
呼号 距离 位置时刻
BG5BIF-5 BG5BIF-5 41.27km 258° 2023-09-14 00:21:49.795
BG5BIF-10 BG5BIF-10 41.63km 259° 2023-08-20 00:39:51.68
BG5CTR-9 BG5CTR-9 25.75km 204° 2023-09-29 12:06:14.563
BG6BKU-7 BG6BKU-7 18.03km 223° 2023-10-04 08:40:31.675
BG5GLV-7 BG5GLV-7 0.78km 298° 2023-09-03 15:04:05.416
BG5BLB-7 BG5BLB-7 9.68km 97° 2023-09-29 22:21:23.034
BG5GLD-7 BG5GLD-7 4.88km 336° 2023-08-22 15:15:59.538
BG5CPW-7 BG5CPW-7 4.07km 2° 2023-09-28 19:40:12.718
BG5GLV-9 BG5GLV-9 4.80km 10° 2023-09-29 16:40:27.867
BG5CPW-10 BG5CPW-10 5.69km 347° 2023-10-04 08:45:17.841
BG5BOC-5 BG5BOC-5 6.81km 346° 2023-08-16 10:09:52.749
BH4GKO-7 BH4GKO-7 7.36km 338° 2023-09-14 01:46:47.505
BH4GKO BH4GKO 7.38km 338° 2023-10-02 00:39:50.961
BH4GKO-1 BH4GKO-1 7.39km 338° 2023-09-05 12:37:07.819
BG5CPW-R BG5CPW-R 5.98km 358° 2023-09-26 20:10:46.357
BG5BRX-9 BG5BRX-9 9.49km 342° 2023-09-11 20:53:27.93
BG5CPM-7 BG5CPM-7 1.77km 53° 2023-09-17 08:56:59.147
BG5BLB-9 BG5BLB-9 5.74km 53° 2023-09-28 21:29:33.694
BG5BLB BG5BLB 9.18km 54° 2023-08-18 15:50:49.472
BG5BLB-10 BG5BLB-10 9.77km 97° 2023-08-20 16:29:54.543
BG5GVK-7 BG5GVK-7 30.12km 72° 2023-09-17 12:13:46.15
BG5BJD-9 BG5BJD-9 40.59km 77° 2023-10-02 14:48:41.699
BA5BJ-1 BA5BJ-1 18.79km 335° 2023-09-14 10:53:26.148
BG5CRN-9 BG5CRN-9 12.03km 347° 2023-10-03 07:39:48.093
BG5GTN BG5GTN 25.58km 15° 2023-09-27 19:23:45.623
BG5GFU BG5GFU 19.97km 43° 2023-10-03 08:47:54.137
BR5CB-1 BR5CB-1