BR5CB-1 台站信息

BR5CB-1 BR5CB-1    新窗口
消息: Ningbo DIGI 144.390MHz 13.94V 20.3C
最新状态: Ningbo DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 121°32'28" E 29°48'35" N    
最近时间: 2021-12-04 01:01:03
最新传递路径: BR5CB-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG5CPW-10
数据包: 6
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益5dB 方向8.0°
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR5CB-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG5CPW-10 BG5CPW-10 5 2021-12-04 00:21:03 2021-12-04 01:01:03 5.69km 360.0° 2021-12-04 00:21:03 
BR5CB-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5CHI-9 BG5CHI-9 2.39km 3° 2021-11-29 08:26:20.786
BG5CPW-10 BG5CPW-10 5.69km 360° 2021-12-04 01:01:41.133
BG5CSX-9 BG5CSX-9 7.63km 360° 2021-11-22 20:54:10.89
BG5GLD-7 BG5GLD-7 8.43km 359° 2021-11-13 20:37:37.584
BA5BJ-3 BA5BJ-3 9.24km 0° 2021-12-03 23:21:10.852
BG5CNT-10 BG5CNT-10 13.41km 357° 2021-12-03 19:33:10.112
BA5BJ-1 BA5BJ-1 18.79km 356° 2021-11-07 13:38:39.391
BG5COE-9 BG5COE-9 20.29km 3° 2021-11-11 17:14:49.635
BG5GFU-N BG5GFU-N 24.55km 8° 2021-11-06 17:48:37.135
呼号 距离 位置时刻
BG5CUM-7 BG5CUM-7 4.56km 360° 2021-11-19 14:36:36.249
BG5CPW-9 BG5CPW-9 6.19km 0° 2021-11-29 18:18:56.109
BG5GTC-7 BG5GTC-7 7.79km 360° 2021-11-24 17:59:44.554
BG5CRX-10 BG5CRX-10 8.30km 0° 2021-12-03 19:50:43.345
BG5CRM-9 BG5CRM-9 43.55km 343° 2021-11-13 09:19:26.669
BG5GFA-9 BG5GFA-9 18.02km 356° 2021-11-14 12:34:53.528
BG5GLH-9 BG5GLH-9 28.62km 350° 2021-12-03 15:34:27.386
BR5CB-2 BR5CB-2 19.14km 5° 2021-12-04 00:53:14.595
BG5GFU-R BG5GFU-R 24.55km 8° 2021-12-01 06:15:00.107
BR5CB-1 BR5CB-1