BI3OVY-3 台站信息

BI3OVY-3 BI3OVY-3    新窗口
消息: Luan Nan APRS DIGI 144.640MHz 13.94V 01.0C
最新状态: Luan Nan APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
最新位置: 118°42'40" E 39°37'8" N    
最近时间: 2021-12-01 17:58:33
最新传递路径: BI3OVY-3>APTNC0,WIDE1-1,qAS,BI3OVY-10
数据包: 102
附加信息: 功率25W 天线高度12m 增益3dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3OVY-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI3OVY-10 BI3OVY-10 92 2021-12-01 00:08:33 2021-12-01 17:58:33 0.34km 325.0° 2021-12-01 00:08:33 
BI3OVY-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 1 2021-12-01 08:34:06 2021-12-01 08:34:06 40.59km 292° 2021-12-01 08:34:06 
BI3OVY-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BA3MV-7 BA3MV-7 45.19km 103° 2021-12-01 09:03:02.327
BI3QFQ-Y BI3QFQ-Y 46.60km 90° 2021-11-29 17:32:01.878
BI3OVY-9 BI3OVY-9 0.23km 346° 2021-12-01 16:19:35.706
BH3QHB-10 BH3QHB-10 24.46km 324° 2021-11-30 00:21:52.995
BI3NFU-10 BI3NFU-10 40.88km 0° 2021-12-01 17:57:25.975
BI3NFU-5 BI3NFU-5 40.91km 0° 2021-12-01 16:32:04.893
BI3NFU-S BI3NFU-S 41.10km 0° 2021-11-21 13:24:41.13
呼号 距离 位置时刻
BA3MV BA3MV 45.08km 103° 2021-11-26 13:02:56.539
BI3OPX-3 BI3OPX-3 43.98km 83° 2021-11-18 23:19:55.963
BI3OVY-10 BI3OVY-10 0.34km 326° 2021-12-01 18:00:41.914
BD1TX-2 BD1TX-2 40.59km 292° 2021-12-01 17:34:29.002
BI3NFU-2 BI3NFU-2 40.91km 0° 2021-11-29 21:56:04.712
BI3NFU-B BI3NFU-B 41.10km 0° 2021-11-21 13:24:51.076
BI3OVY-3 BI3OVY-3