BI3NFU-10 台站信息

BI3NFU-10 BI3NFU-10    新窗口
消息: 144.640MHz 12.40V
最新状态: AVR APRS DIGI AVRTNC 20160612
最新位置: 118°42'37" E 39°59'10" N    
最近时间: 2021-11-27 18:07:26
最新传递路径: BI3NFU-10>APTNC0,BD1TX-2*,WIDE1*,BI3OVY-3*,WIDE2*,qAS,BI3OVY-10
数据包: 28
附加信息: 功率1W 天线高度3m 增益1dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI3NFU-10的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BD1TX-2 BD1TX-2 25 2021-11-27 00:07:25 2021-11-27 18:07:26 47.01km 236.0° 2021-11-27 00:07:25 
BI3NFU-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3QEM BH3QEM 13.01km 211° 2021-09-11 16:43:51.969
BI3NFU-5 BI3NFU-5 0.04km 18° 2021-09-13 07:46:42.534
BI3NFU-B BI3NFU-B 0.22km 6° 2021-11-21 13:24:51.076
BI3NFU-1 BI3NFU-1 39.68km 303° 2021-11-27 17:00:12.966
BI3NFU-7 BI3NFU-7 39.67km 303° 2021-11-27 16:58:06.945
BI3OVY-9 BI3OVY-9 40.67km 180° 2021-11-27 11:29:51.382
BI3OGV-D BI3OGV-D 26.45km 178° 2021-09-20 21:14:58.195
BBD1TX-2 BBD1TX-2 47.01km 215° 2021-09-22 19:30:18.887
BDBD1TX-2 BDBD1TX-2 47.01km 215° 2021-09-16 20:49:11.719
呼号 距离 位置时刻
BI3NFU-2 BI3NFU-2 0.00km 360° 2021-11-24 12:36:55.872
BI3NFU-9 BI3NFU-9 0.53km 251° 2021-10-13 16:22:30.535
BI3NFU-S BI3NFU-S 0.22km 6° 2021-11-21 13:24:41.13
I3NFU-1 I3NFU-1 39.68km 303° 2021-11-27 16:06:18.787
BI3OVY-3 BI3OVY-3 40.88km 180° 2021-11-27 21:58:36.603
BI3OVY-10 BI3OVY-10 40.69km 180° 2021-11-27 21:56:23.057
BH3QHB-10 BH3QHB-10 30.29km 204° 2021-11-27 04:21:32.76
BD1TX-2 BD1TX-2 47.01km 215° 2021-11-27 21:49:43.498
BI3NFU-10 BI3NFU-10