BI1ACW-15 台站信息

BI1ACW-15 BI1ACW-15    新窗口
消息: Hebei Xingtai APRS RPT:439.700 -8 88.5 WIFI 13.1V
最新位置: 114°33'6" E 37°3'34" N (OM77GB)   
最近时间: 2022-11-29 16:42:37
最新传递路径: BI1ACW-15>APLM2D,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 119
附加信息: 功率16W 天线高度98m 增益8dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BI1ACW-15的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD3NEC-10 BD3NEC-10 3
2022-11-29 01:27:23
2022-11-29 08:26:04
63.64km 85.0° 2022-11-29 01:27:23 
BI1ACW-15直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BI3NVT-10 BI3NVT-10 1
2022-11-29 07:10:40
2022-11-29 07:10:40
31.82km 72° 2022-11-29 07:10:40 
BR3NC-3 BR3NC-3 181
2022-11-29 00:09:10
2022-11-29 16:45:04
6.75km 266° 2022-11-29 00:09:10 
BI1ACW-15当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3OTT-3 BG3OTT-3 49.87km 181° 2022-11-29 16:47:15.061
BD3OTW-9 BD3OTW-9 43.58km 185° 2022-11-02 11:59:50.953
BI3ODB-9 BI3ODB-9 41.02km 177° 2022-11-23 19:24:46.141
BI3ODB-10 BI3ODB-10 40.38km 176° 2022-11-25 17:02:20.668
BD3NEJ-7 BD3NEJ-7 5.28km 190° 2022-11-11 19:41:10.463
BA3ME-10 BA3ME-10 7.88km 281° 2022-11-29 16:45:31.735
BH1DEG-Y BH1DEG-Y 3.89km 279° 2022-11-20 18:45:01.975
BD3QW-5 BD3QW-5 8.63km 300° 2022-11-14 19:14:30.254
BI3NVT-10 BI3NVT-10 31.82km 72° 2022-11-29 15:45:21.542
BD3PKE-10 BD3PKE-10 31.15km 15° 2022-11-15 21:51:31.908
BH3OXY-7 BH3OXY-7 47.14km 69° 2022-11-14 13:19:14.197
呼号 距离 位置时刻
BI3QIV-9 BI3QIV-9 48.39km 181° 2022-11-27 23:46:24.479
B3ODB-9 B3ODB-9 41.92km 178° 2022-11-15 07:49:14.657
BI3ODB-5 BI3ODB-5 40.40km 176° 2022-11-25 17:03:00.2
BH3OXE-7 BH3OXE-7 7.14km 215° 2022-11-12 13:35:28.473
BR3NC-3 BR3NC-3 6.75km 267° 2022-11-29 16:45:04.974
BH3OXK-3 BH3OXK-3 5.17km 290° 2022-11-28 17:32:50.913
BH1DEG-7 BH1DEG-7 3.89km 279° 2022-11-20 16:40:25.548
BI3RPR-9 BI3RPR-9 13.85km 56° 2022-11-21 16:23:11.437
BI3OER-9 BI3OER-9 21.73km 351° 2022-11-11 11:43:48.634
BD3PKE-7 BD3PKE-7 31.20km 17° 2022-11-17 14:36:21.132
BI1ACW-15 BI1ACW-15