BI3NVT-10 台站信息

BI3NVT-10 BI3NVT-10    新窗口
消息: ����IGate LM2U 4.30V
最新位置: 114°52'44" E 37°10'35" N    
最近时间: 2022-01-18 16:19:22
最新传递路径: BI3NVT-10>APLM2U,BH3OXY-15*,WIDE1*,BD3QF-1*,WIDE2*,qAS,BA3QU
数据包: 48
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益8dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
BI3NVT-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH3OXY-15 BH3OXY-15 19 2022-01-18 08:05:20 2022-01-18 15:40:27 58.50km 275° 2022-01-18 08:05:20 
BA3NC-3 BA3NC-3 43 2022-01-18 00:19:02 2022-01-18 16:26:20 33.11km 251° 2022-01-18 00:19:02 
BR3NC-3 BR3NC-3 170 2022-01-18 00:12:55 2022-01-18 16:29:09 38.15km 244° 2022-01-18 00:12:55 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 67 2022-01-18 01:53:26 2022-01-18 13:54:30 31.82km 241° 2022-01-18 01:53:26 
BI3NVT-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3NTW-7 BG3NTW-7 41.85km 246° 2022-01-18 15:22:55.352
BH3NPK-7 BH3NPK-7 45.13km 251° 2022-01-07 23:42:05.562
BA3ME-10 BA3ME-10 38.43km 247° 2022-01-18 16:28:36.032
BH3OXK-3 BH3OXK-3 35.64km 247° 2022-01-18 16:17:19.519
BI1ACW-15 BI1ACW-15 31.82km 242° 2022-01-18 16:34:44.02
BD3NEC-10 BD3NEC-10 40.67km 129° 2022-01-18 16:29:36.929
BI3OER-9 BI3OER-9 32.76km 283° 2022-01-18 08:29:00.632
BA3ME-R BA3ME-R 22.22km 83° 2022-01-18 08:11:39.72
BH3OXY-Y BH3OXY-Y 35.03km 63° 2022-01-10 19:32:57.283
BH3OXY-7 BH3OXY-7 35.10km 63° 2022-01-17 10:00:00.361
呼号 距离 位置时刻
BH3NPK-14 BH3NPK-14 44.44km 249° 2022-01-04 09:02:38.443
BR3NC-3 BR3NC-3 38.15km 244° 2022-01-18 16:34:05.053
BH3OXY-10 BH3OXY-10 37.62km 248° 2022-01-17 02:53:53.08
BA3NC-3 BA3NC-3 33.11km 251° 2022-01-18 16:26:20.568
BI3RPR-9 BI3RPR-9 18.60km 254° 2022-01-15 13:57:06.923
BI3NKN-9 BI3NKN-9 44.26km 270° 2022-01-08 17:48:58.907
BD3NJ-9 BD3NJ-9 33.28km 288° 2022-01-06 21:03:42.502
BH3OXY-R BH3OXY-R 33.72km 70° 2022-01-18 07:47:45.698
BH3OXY-9 BH3OXY-9 35.08km 63° 2022-01-17 09:59:46.272
BA3ME-7 BA3ME-7 35.10km 63° 2021-12-27 12:01:22.3
BI3NVT-10 BI3NVT-10