BG8LAK-2 台站信息

BG8LAK-2 BG8LAK-2    新窗口  历史数据
消息: DMR1:439.975/DMR2:439.390/P25:439.925/C4FM:439.800-TG46023
最新位置: 106°25'36" E 29°34'43" N (OL39FN)   
最近时间: 2024-04-20 13:53:59
最新传递路径: BG8LAK-2>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST
数据包: 0
设备: KJ4ERJ:APRSIS32(software,Windows)
其他SSID:
BG8LAK-2当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8IZI BG8IZI 23.16km 215° 2024-03-30 21:34:15.306
BG8IZI-Y BG8IZI-Y 19.42km 179° 2024-04-13 19:21:21.024
BG8IZI-9 BG8IZI-9 19.36km 177° 2024-04-13 19:20:28.154
BG8KIY-7 BG8KIY-7 15.25km 155° 2024-04-21 17:26:22.828
BG8LAK-6 BG8LAK-6 12.33km 153° 2024-04-17 10:15:22.057
BG8ITN-1 BG8ITN-1 14.44km 145° 2024-04-23 11:41:24.393
BG8LAK-R BG8LAK-R 9.61km 190° 2024-04-23 07:51:41.526
BG8JMP-2 BG8JMP-2 8.49km 190° 2024-04-22 01:43:01.853
BG8IOT-9 BG8IOT-9 9.26km 158° 2024-04-11 08:11:10.456
BG8KJH-1 BG8KJH-1 9.20km 150° 2024-04-22 02:46:35.716
BG8KOE-2 BG8KOE-2 11.79km 145° 2024-04-20 19:18:30.007
BG8LAK-11 BG8LAK-11 11.83km 140° 2024-04-10 08:19:46.367
BG8LAK-13 BG8LAK-13 11.41km 135° 2024-04-05 21:07:07.198
CQ925-10 CQ925-10 3.83km 156° 2024-04-23 11:56:26.936
BD7EM BD7EM 5.40km 146° 2024-03-25 20:59:11.241
BD7EM-D BD7EM-D 5.30km 143° 2024-04-23 11:55:12.98
BG8LAK-S BG8LAK-S 5.53km 139° 2024-03-27 01:51:21.615
BG8LID-2 BG8LID-2 5.75km 127° 2024-04-07 17:13:41.464
BG8KOC-7 BG8KOC-7 13.78km 120° 2024-04-19 08:16:43.082
BG8KIY-10 BG8KIY-10 13.63km 118° 2024-04-10 17:40:17.463
BG8KOC-Y BG8KOC-Y 15.04km 106° 2024-04-08 07:54:44.679
BG8LNG BG8LNG 16.28km 104° 2024-04-20 10:50:51.405
BG8ITN-11 BG8ITN-11 34.14km 93° 2024-04-23 11:57:52.481
BG8IXZ-D BG8IXZ-D 7.47km 300° 2024-04-23 11:55:40.546
BG8KNM-D BG8KNM-D 9.11km 80° 2024-04-23 11:47:28.357
A52B82 A52B82 9.71km 86° 2024-04-21 20:34:36.885
BD7EM-Y BD7EM-Y 10.00km 81° 2024-03-29 00:42:56.982
BD7EM  B BD7EM B 14.17km 91° 2024-04-21 21:44:35.092
BD7EM-S BD7EM-S 14.17km 91° 2024-04-18 16:39:18.468
BG8KUS-Y BG8KUS-Y 15.69km 93° 2024-04-19 22:01:39.221
BG8KOC-2 BG8KOC-2 14.88km 87° 2024-04-12 21:33:59.415
BG8KOC-B BG8KOC-B 16.22km 83° 2024-04-01 23:03:48.576
BG8KOC BG8KOC 16.05km 82° 2024-03-28 23:44:28.669
BG8KQJ-10 BG8KQJ-10 15.90km 55° 2024-04-10 05:21:27.206
BG8LRJ-9 BG8LRJ-9 19.49km 51° 2024-04-03 16:28:06.435
呼号 距离 位置时刻
BG8JXZ BG8JXZ 22.14km 221° 2024-04-21 16:18:16.395
BG8IZI-10 BG8IZI-10 19.36km 177° 2024-04-13 19:20:34.402
BG8JAE BG8JAE 11.18km 168° 2024-04-22 21:03:10.358
BG8KIY-9 BG8KIY-9 15.25km 150° 2024-04-09 16:40:23.702
BG8LAK BG8LAK 12.39km 152° 2024-04-23 08:33:50.625
BG8ITN-4 BG8ITN-4 15.10km 144° 2024-04-22 19:02:41.794
BG8LAK-1 BG8LAK-1 9.61km 190° 2024-04-23 11:56:06.245
BG8IOT-10 BG8IOT-10 9.26km 158° 2024-04-11 08:11:03.579
BG8HKJ-9 BG8HKJ-9 7.13km 166° 2024-04-02 19:08:22.231
BG8KOE-10 BG8KOE-10 11.79km 145° 2024-04-20 19:18:26.259
BG8JMP BG8JMP 10.24km 146° 2024-04-20 23:58:06.908
BG8KCX BG8KCX 11.96km 137° 2024-04-23 11:57:34.042
BD7EM-1 BD7EM-1 5.62km 149° 2024-03-25 21:30:30.606
BG9GXM-XW BG9GXM-XW 4.82km 149° 2024-04-11 10:44:44.388
BD7EM-N BD7EM-N 5.35km 144° 2024-03-28 21:12:07.129
BG8LAK-B BG8LAK-B 5.53km 139° 2024-03-27 01:51:31.685
BG8IAG-R BG8IAG-R 3.53km 132° 2024-04-05 13:56:17.128
BD7EM-8 BD7EM-8 25.71km 153° 2024-04-23 08:28:22.429
BG8IOI-5 BG8IOI-5 15.27km 118° 2024-04-23 11:43:39.697
CQ925-1 CQ925-1 11.30km 109° 2024-04-23 06:27:06.597
BG4UUU-0 BG4UUU-0 18.26km 106° 2024-04-03 22:34:01.925
BG8KUS-N BG8KUS-N 15.97km 94° 2024-04-19 21:57:58.973
BG8IF-10 BG8IF-10 15.99km 279° 2024-04-23 11:12:36.838
BG8JMP-15 BG8JMP-15 5.33km 75° 2024-04-13 10:35:21.548
CNJDKD-1 CNJDKD-1 10.42km 94° 2024-04-04 16:25:36.735
BD7EM-10 BD7EM-10 10.00km 81° 2024-04-01 19:46:50.927
BG8IXQ BG8IXQ 11.40km 78° 2024-04-08 10:15:05.871
BD7EM-B BD7EM-B 14.17km 91° 2024-04-21 21:44:44.4
BG8KUS-10 BG8KUS-10 15.69km 93° 2024-04-19 22:01:34.381
BG8KOC-10 BG8KOC-10 14.44km 87° 2024-04-12 21:33:36.922
BG8KOC B BG8KOC B 16.22km 83° 2024-04-01 23:03:39.455
BG8KOC-S BG8KOC-S 16.22km 83° 2024-03-27 14:20:04.292
BG8IAI-N BG8IAI-N 14.75km 76° 2024-04-22 21:32:42.169
BG8LRJ-10 BG8LRJ-10 19.49km 51° 2024-04-03 16:28:01.603
BG8LAK-2 BG8LAK-2