BG8LAK 台站信息

BG8LAK BG8LAK    新窗口  历史数据
消息: PDC680
最新位置: 106°30'19" E 29°29'49" N (OL39GL)   
最近时间: 2024-06-17 21:16:01
最新传递路径: BG8LAK>APBM1D,BG8LAK,DMR*,qAR,BG8LAK
数据包: 0
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG8LAK当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8IZI BG8IZI 22.90km 245° 2024-06-15 18:41:10.391
BG8KLV-9 BG8KLV-9 18.72km 239° 2024-06-06 16:24:49.687
BG8KLV-3 BG8KLV-3 18.19km 279° 2024-06-12 11:21:36.211
BG8KLV-7 BG8KLV-7 21.29km 280° 2024-06-14 15:50:51.603
BG8KLV BG8KLV 16.32km 238° 2024-06-09 18:06:46.836
BG8LAK-6 BG8LAK-6 2.69km 226° 2024-05-29 16:45:01.761
BG8KOE-15 BG8KOE-15 2.33km 135° 2024-06-11 21:14:10.881
BG8KOE-7 BG8KOE-7 3.83km 284° 2024-06-02 16:29:09.559
CQ925-1 CQ925-1 5.06km 293° 2024-06-18 17:24:21.756
BG8HKJ-9 BG8HKJ-9 6.39km 290° 2024-06-16 11:07:13.954
BG8KOE-5 BG8KOE-5 0.95km 234° 2024-06-12 19:55:30.775
BG8JMP-15 BG8JMP-15 1.97km 287° 2024-06-15 22:55:32.48
BG8KOE-D BG8KOE-D 0.76km 139° 2024-06-17 03:01:33.007
BG8LAK-8 BG8LAK-8 0.02km 319° 2024-06-04 22:02:30.429
BG8LAK-A BG8LAK-A 1.71km 71° 2024-06-03 22:04:56.328
CQ925-10 CQ925-10 8.24km 313° 2024-06-18 17:27:04.195
BG8LMY-R BG8LMY-R 6.98km 325° 2024-06-15 13:08:50.052
BG8LID-5 BG8LID-5 7.29km 331° 2024-05-26 22:10:12.776
BD7EM-8 BD7EM-8 13.43km 163° 2024-06-13 17:51:34.22
BG8JAE BG8JAE 3.02km 100° 2024-06-17 22:36:52.923
BG8KIY-7 BG8KIY-7 4.11km 68° 2024-06-18 17:27:32.39
BG8KIY-10 BG8KIY-10 5.29km 57° 2024-06-13 17:54:32.511
BG8LLD BG8LLD 5.54km 42° 2024-06-10 23:07:14.632
BG8LNG-7 BG8LNG-7 9.63km 58° 2024-05-21 11:01:33.505
BG8KUS-10 BG8KUS-10 10.86km 53° 2024-06-15 15:02:42.59
BG8ITN-11 BG8ITN-11 27.47km 75° 2024-06-18 17:23:41.585
BG8LXU-7 BG8LXU-7 20.72km 299° 2024-06-05 21:44:01.151
BG8LXG-5 BG8LXG-5 21.57km 310° 2024-06-11 20:45:39.784
BG8KKX-10 BG8KKX-10 17.04km 313° 2024-06-04 12:45:32.478
BG8IXZ-D BG8IXZ-D 19.04km 312° 2024-06-09 07:40:24.258
BG4USS-11 BG4USS-11 10.52km 320° 2024-06-18 16:53:18.363
BG8KCX BG8KCX 9.97km 353° 2024-06-17 07:43:25.518
BG8KNM-D BG8KNM-D 10.68km 7° 2024-06-18 17:28:07.708
BG8LAK-13 BG8LAK-13 18.64km 355° 2024-06-09 09:41:27.646
BG5HNP-5 BG5HNP-5 26.59km 357° 2024-06-14 18:37:49.841
XW in YBQ XW in YBQ 9.54km 12° 2024-06-18 17:20:05.661
BG8LOT BG8LOT 9.44km 14° 2024-06-16 11:39:11.525
BG8IAI-N BG8IAI-N 14.38km 28° 2024-06-18 17:10:31.044
BG8KDR B BG8KDR B 27.46km 27° 2024-06-14 00:52:22.182
BG8KDR-R BG8KDR-R 27.46km 27° 2024-06-14 00:47:22.314
呼号 距离 位置时刻
BG8JXZ BG8JXZ 24.08km 252° 2024-06-18 08:52:56.211
BG8KLV-10 BG8KLV-10 18.46km 279° 2024-06-07 23:38:46.156
BG8KLV-1 BG8KLV-1 18.19km 280° 2024-06-12 11:42:07.759
BG8KLV-5 BG8KLV-5 16.32km 237° 2024-06-08 22:17:47.541
BG8JMP-1 BG8JMP-1 4.73km 213° 2024-06-10 12:26:22.365
BG8ITN-1 BG8ITN-1 2.84km 167° 2024-06-18 17:04:26.503
BG8LAK-1 BG8LAK-1 9.28km 268° 2024-06-18 17:27:22.854
BG8KOE-10 BG8KOE-10 3.83km 284° 2024-05-29 08:49:42.123
BG8HKJ BG8HKJ 6.50km 290° 2024-06-17 22:53:50.409
BG8HKJ-8 BG8HKJ-8 6.41km 291° 2024-06-07 14:38:17.85
BG8JMP-D BG8JMP-D 1.97km 287° 2024-06-16 10:24:46.142
BG8JMP BG8JMP 1.99km 288° 2024-06-01 00:31:10.585
BG8LAK-15 BG8LAK-15 0.02km 180° 2024-06-16 20:12:56.398
BG8LAK A BG8LAK A 1.71km 71° 2024-06-03 22:04:46.508
BG8KJH-1 BG8KJH-1 2.31km 47° 2024-06-07 17:07:50.541
XW in CQ XW in CQ 7.12km 314° 2024-06-18 17:20:05.235
BG8LID-2 BG8LID-2 6.40km 332° 2024-05-24 10:47:55.096
BG8LSX BG8LSX 8.49km 328° 2024-06-13 23:41:32.405
BG8LAK-11 BG8LAK-11 13.36km 105° 2024-06-15 17:41:29.324
BG8JAE-D BG8JAE-D 3.08km 100° 2024-06-18 17:25:43.136
BG8IOI-5 BG8IOI-5 6.19km 72° 2024-06-18 17:18:00.254
BG8KOC-7 BG8KOC-7 6.54km 70° 2024-06-18 17:24:09.064
CQ925-2 CQ925-2 6.24km 30° 2024-06-18 07:29:11.765
BG8LAK-R BG8LAK-R 11.25km 45° 2024-06-18 17:26:14.267
BG8KUS-N BG8KUS-N 11.49km 46° 2024-06-11 22:40:53.406
BG8IF-10 BG8IF-10 26.13km 296° 2024-06-18 17:19:31.206
BG8LVZ-7 BG8LVZ-7 21.33km 299° 2024-06-16 13:53:43.922
BH8GA-10 BH8GA-10 22.52km 310° 2024-06-17 11:59:01.208
BG8LAK-2 BG8LAK-2 11.85km 320° 2024-06-18 17:27:36.79
BH8GG-D BH8GG-D 19.04km 312° 2024-06-18 17:24:31.341
BG8JNN-7 BG8JNN-7 9.76km 327° 2024-06-16 08:50:53.764
BD7EM-D BD7EM-D 11.83km 354° 2024-06-18 17:22:29.743
BG8KFC BG8KFC 13.03km 357° 2024-05-21 11:53:30.484
BH8GC-7 BH8GC-7 19.66km 359° 2024-06-15 20:14:21.869
BG9GXM-77 BG9GXM-77 9.54km 12° 2024-06-11 04:24:37.394
XW in Yub XW in Yub 9.54km 12° 2024-06-11 09:45:10.741
BG8LMZ-7 BG8LMZ-7 9.96km 25° 2024-06-18 00:11:48.791
BG8LIJ-10 BG8LIJ-10 22.24km 23° 2024-06-08 13:46:17.464
BG8KDR-B BG8KDR-B 27.46km 27° 2024-06-14 00:52:22.381
BG8LAK BG8LAK