BG5DUC-10 台站信息

BG5DUC-10 BG5DUC-10    新窗口
消息: 144.390APRS.YIWU 13.7V
最新位置: 119°59'59" E 29°6'33" N (OL99XC)   
最近时间: 2023-05-29 20:00:12
最新传递路径: BG5DUC-10>AP51D8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BD5DPP-10
数据包: 220
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5DUC-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BD5DPP-10 BD5DPP-10 219
2023-05-29 00:04:50
2023-05-29 20:00:12
17.84km 358.0° 2023-05-29 00:04:50 
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 1
2023-05-29 04:41:11
2023-05-29 04:41:11
34.88km 88.0° 2023-05-29 04:41:11 
BG5DUC-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5GBB-10 BG5GBB-10 38.79km 215° 2023-05-29 20:02:39.019
BG5DZT-9 BG5DZT-9 34.49km 97° 2023-05-13 15:25:40.252
BG5AMH-10 BG5AMH-10 24.65km 131° 2023-05-29 20:02:37.173
BG5AMH-1 BG5AMH-1 21.94km 139° 2023-05-29 20:00:26.122
BG5DLQ-9 BG5DLQ-9 34.47km 82° 2023-05-29 07:45:29.091
BG5DLQ-8 BG5DLQ-8 34.76km 71° 2023-05-20 12:43:00.379
BG5DVX-7 BG5DVX-7 14.68km 17° 2023-05-17 08:46:24.508
BG5DVX-9 BG5DVX-9 14.63km 8° 2023-05-29 19:35:00.569
BG5FSW-10 BG5FSW-10 21.42km 6° 2023-05-29 19:59:30.873
BD5DPP-9 BD5DPP-9 17.93km 359° 2023-05-29 18:29:58.931
BG5DPA-8 BG5DPA-8 19.56km 351° 2023-05-28 21:41:39.571
BG5FSW-7 BG5FSW-7 24.88km 351° 2023-05-29 07:49:34.203
BH5DKT-6 BH5DKT-6 26.31km 346° 2023-05-10 14:51:56.045
BG5DUM-3 BG5DUM-3 36.81km 3° 2023-05-27 07:06:52.731
BG5DUM-9 BG5DUM-9 37.11km 360° 2023-05-26 07:33:27.103
BG5DZY-6 BG5DZY-6 43.06km 2° 2023-05-22 12:34:00.386
BG5DNS-10 BG5DNS-10 36.58km 313° 2023-05-02 08:34:20.16
呼号 距离 位置时刻
BG5DKG-5 BG5DKG-5 37.67km 92° 2023-05-17 06:24:52.7
BG5DKG-7 BG5DKG-7 35.67km 93° 2023-05-26 15:44:40.662
BG5AMH-7 BG5AMH-7 22.23km 139° 2023-05-26 08:14:16.276
BG5DUE-3 BG5DUE-3 33.31km 88° 2023-05-29 20:02:10.286
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 34.88km 73° 2023-05-29 20:00:41.253
BG5DWV-10 BG5DWV-10 3.70km 326° 2023-05-16 06:01:39.943
BD5DOY-10 BD5DOY-10 14.73km 14° 2023-05-29 06:14:42.228
BD5DOW-7 BD5DOW-7 18.92km 14° 2023-05-15 07:41:08.446
BD5DPP-10 BD5DPP-10 17.84km 359° 2023-05-29 20:02:45.812
BR5AR-3 BR5AR-3 19.32km 350° 2023-05-29 20:02:57.74
BG5DVX-5 BG5DVX-5 29.00km 355° 2023-05-23 12:14:17.699
BH5GLM-9 BH5GLM-9 26.30km 351° 2023-05-28 02:58:24.952
BY5DO-9 BY5DO-9 31.44km 354° 2023-05-29 18:11:33.584
BG5DUM-10 BG5DUM-10 38.18km 5° 2023-05-27 05:37:06.798
BR5AS-3 BR5AS-3 46.95km 4° 2023-05-29 17:10:19.088
BD5DKK-9 BD5DKK-9 30.84km 325° 2023-05-29 17:41:57.099
BG5DUC-10 BG5DUC-10