BG5DKG-7 台站信息

BG5DKG-7 BG5DKG-7    新窗口  历史数据
消息:
最新位置: 119°37'0" E 29°3'40" N (OL99TB)   
最近时间: 2023-11-26 17:02:20
最新传递路径: BG5DKG-7>APN000,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN
数据包: 0
附加信息: 速度0.0km/h 方向302°
其他SSID:
BG5DKG-7当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5AMH BG5AMH 21.23km 123° 2023-11-18 18:10:37.633
BG5AMH-10 BG5AMH-10 21.12km 120° 2023-12-09 04:24:19.537
BG5AMH-1 BG5AMH-1 24.86km 116° 2023-12-09 04:24:48.357
BG5DLQ-3 BG5DLQ-3 5.60km 49° 2023-11-24 12:46:24.713
BG5DLQ-2 BG5DLQ-2 6.32km 35° 2023-11-23 12:36:40.984
BG5DLQ-1 BG5DLQ-1 7.50km 48° 2023-11-23 12:48:11.911
BG5DLQ-9 BG5DLQ-9 8.70km 23° 2023-12-08 16:15:57.679
BG5CEU-5 BG5CEU-5 8.97km 42° 2023-12-03 16:29:45.574
BG5CEU-10 BG5CEU-10 12.32km 55° 2023-12-03 16:19:07.706
BG5APO-7 BG5APO-7 43.50km 112° 2023-12-04 15:57:03.165
BG5DVX-7 BG5DVX-7 36.37km 59° 2023-12-08 21:38:40.853
BG5DVX-5 BG5DVX-5 36.59km 59° 2023-11-30 20:26:13.465
BG5FSW-10 BG5FSW-10 42.73km 52° 2023-12-09 04:28:38.129
BD5DPP-10 BD5DPP-10 44.35km 58° 2023-12-09 04:22:45.667
BD5DPP-9 BD5DPP-9 44.48km 58° 2023-12-09 00:17:27.37
BG5DPA-8 BG5DPA-8 48.44km 60° 2023-11-12 15:58:00.615
BG5DZY-6 BG5DZY-6 49.10km 32° 2023-11-26 17:38:18.363
BD5HXL-3 BD5HXL-3 45.89km 310° 2023-12-08 09:11:09.583
BH5HLV-1 BH5HLV-1 29.06km 313° 2023-11-15 21:10:07.65
BA7LHF-7 BA7LHF-7 28.07km 315° 2023-11-30 15:53:45.281
呼号 距离 位置时刻
BG5AMH-5 BG5AMH-5 21.05km 122° 2023-11-26 11:00:03.323
BG5AMH-7 BG5AMH-7 24.61km 116° 2023-12-04 08:25:16.76
BG5CDT-7 BG5CDT-7 4.76km 56° 2023-12-09 00:02:18.141
BG5DLQ-12 BG5DLQ-12 5.55km 45° 2023-11-26 13:31:36.272
BG5DLQ-11 BG5DLQ-11 7.38km 48° 2023-11-23 10:27:10.045
BG5CDM-1 BG5CDM-1 8.31km 60° 2023-12-07 13:57:20.223
BG5DLQ-10 BG5DLQ-10 10.43km 13° 2023-12-09 04:22:52.095
BG5DLQ-8 BG5DLQ-8 10.88km 15° 2023-12-02 21:23:31.919
BG5DYZ-8 BG5DYZ-8 13.80km 40° 2023-12-03 18:58:52.263
BG5DUC-10 BG5DUC-10 37.67km 82° 2023-12-01 08:42:55.533
BG5DVX-9 BG5DVX-9 36.39km 59° 2023-12-08 06:36:14.658
BG5DYZ-5 BG5DYZ-5 39.73km 55° 2023-12-03 15:55:55.299
BG5FSW-9 BG5FSW-9 43.09km 51° 2023-12-08 20:48:52.052
BD5DPP-3 BD5DPP-3 44.35km 58° 2023-11-25 20:42:32.663
BR5AR-3 BR5AR-3 48.97km 61° 2023-12-09 04:30:14.89
BH5DKT-6 BH5DKT-6 49.94km 59° 2023-11-16 19:48:50.933
BG5DLQ BG5DLQ 21.41km 269° 2023-11-23 16:58:55.065
BA7LHF-1 BA7LHF-1 29.05km 313° 2023-12-04 09:42:19.399
BA7LHF-5 BA7LHF-5 29.04km 313° 2023-12-02 23:28:03.541
BG5DKG-7 BG5DKG-7