BG4OP-1 台站信息

BG4OP-1 BG4OP-1    新窗口
消息: DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 14.21V 23.8C
最新状态: Ji Nan OPDXC APRS DIGI TEL:13573157788 AVRTNC 20160612
最新位置: 117°5'22" E 36°38'47" N (OM86NP)   
最近时间: 2023-04-01 13:01:29
最新传递路径: BG4OP-1>APTNC0,BR4MT-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BD4JK-10
数据包: 14
附加信息: 功率25W 天线高度195m 增益7dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4OP-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 13
2023-04-01 00:01:29
2023-04-01 13:01:29
43.50km 178.0° 2023-04-01 00:01:29 
BG4OP-1直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BI1FEV-9 BI1FEV-9 2
2023-04-01 12:30:17
2023-04-01 12:59:35
27.98km 305° 2023-04-01 12:59:35 
BI4IOW-1 BI4IOW-1 9
2023-04-01 07:10:13
2023-04-01 13:22:52
102.04km 32° 2023-04-01 07:10:13 
BA4MY-9 BA4MY-9 37
2023-04-01 06:20:46
2023-04-01 06:45:17
13.16km 2° 2023-04-01 06:45:17 
BH4LGE-8 BH4LGE-8 22
2023-04-01 10:12:28
2023-04-01 11:08:27
9.70km 76° 2023-04-01 11:08:27 
BG4OP-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
000000-6 000000-6 10.84km 276° 2023-03-10 08:22:26.961
BH4LGE-4 BH4LGE-4 8.96km 285° 2023-04-01 09:11:02.055
BI4IRZ-10 BI4IRZ-10 7.36km 279° 2023-03-20 11:33:03.922
BI4IIF-9 BI4IIF-9 3.88km 320° 2023-03-12 12:34:14.705
BI4PTO-5 BI4PTO-5 9.44km 323° 2023-03-25 12:10:56.319
BI4IWZ BI4IWZ 5.55km 320° 2023-03-13 22:34:02.448
BH3BBJ BH3BBJ 29.64km 321° 2023-03-04 10:10:39.952
BI4KWV BI4KWV 10.22km 353° 2023-03-26 07:03:03.76
BI4NPP-9 BI4NPP-9 4.22km 68° 2023-03-31 09:07:38.916
BI4IVE-7 BI4IVE-7 6.99km 93° 2023-03-29 21:40:25.437
BG4MXI BG4MXI 13.15km 71° 2023-03-27 17:20:06.671
BA4MY-9 BA4MY-9 13.16km 2° 2023-04-01 06:45:17.496
BI4JJO-10 BI4JJO-10 40.78km 94° 2023-03-20 20:27:31.241
BR4MT-1 BR4MT-1 43.50km 180° 2023-04-01 13:30:01.392
呼号 距离 位置时刻
BI4ILQ-1 BI4ILQ-1 10.87km 295° 2023-03-17 23:44:46.478
BHTLGE-4 BHTLGE-4 8.96km 285° 2023-03-13 09:43:48.125
BI4IIF BI4IIF 3.88km 320° 2023-03-12 12:32:08.824
Bi4iiF-10 Bi4iiF-10 3.89km 320° 2023-03-12 16:17:40.009
BI4PTO-9 BI4PTO-9 9.44km 323° 2023-03-26 18:41:26.296
BI4IXC-9 BI4IXC-9 19.18km 300° 2023-03-24 20:49:18.045
BG9PDC-7 BG9PDC-7 15.96km 316° 2023-03-15 15:38:30.781
BG4NXL-R BG4NXL-R 3.92km 73° 2023-03-17 16:23:58.651
BH4MYL-10 BH4MYL-10 6.61km 35° 2023-03-12 15:53:37.12
BH4LGE-8 BH4LGE-8 9.70km 77° 2023-04-01 11:08:27.047
bg4ien bg4ien 13.86km 55° 2023-03-11 21:58:37.893
BI1FEV-9 BI1FEV-9 30.30km 358° 2023-04-01 13:19:33.67
BI4LDT-R BI4LDT-R 28.44km 185° 2023-03-27 21:34:26.683
BG4OP-1 BG4OP-1