BG4OP-1 台站信息

BG4OP-1 BG4OP-1    新窗口
消息: DIGI:144.640MHz/1200bps LSN:439.475MHz 13.97V 16.1C
最新状态: Ji Nan OPDXC APRS DIGI TEL:13573157788 AVRTNC 20160612
最新位置: 117°5'22" E 36°38'47" N    
最近时间: 2021-11-27 22:50:26
最新传递路径: BG4OP-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4
数据包: 23
附加信息: 功率25W 天线高度195m 增益7dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG4OP-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 1 2021-11-27 00:50:28 2021-11-27 00:50:28 43.50km 178.0° 2021-11-27 00:50:28 
BH4LGE-4 BH4LGE-4 19 2021-11-27 01:50:27 2021-11-27 22:50:26 8.95km 289.0° 2021-11-27 01:50:27 
BH3DHE-10 BH3DHE-10 1 2021-11-27 02:50:26 2021-11-27 02:50:26 268.67km 24.0° 2021-11-27 02:50:26 
BG4OP-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI4PTR BI4PTR 2 2021-11-27 20:28:55 2021-11-27 22:11:47 13.04km 288° 2021-11-27 20:28:55 
BI4KLY-7 BI4KLY-7 1 2021-11-27 02:03:32 2021-11-27 02:03:32 73.63km 83° 2021-11-27 02:03:32 
BR4IA-1 BR4IA-1 5 2021-11-27 09:47:36 2021-11-27 19:19:08 85.86km 125° 2021-11-27 09:47:36 
BG4OP-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4KYU-9 BH4KYU-9 7.84km 223° 2021-11-16 18:06:56.913
BI4KKF-9 BI4KKF-9 9.97km 270° 2021-11-20 17:51:25.105
BI4LFT BI4LFT 10.50km 283° 2021-09-24 07:07:51.677
BG1TTK BG1TTK 16.12km 291° 2021-09-21 19:52:42.75
BI4PTR BI4PTR 13.04km 289° 2021-11-27 22:11:47.045
BH4LGE-8 BH4LGE-8 12.79km 298° 2021-11-06 17:01:49.515
BH4LGE-10 BH4LGE-10 12.15km 299° 2021-11-07 22:30:08.034
BH4LGE-13 BH4LGE-13 8.95km 285° 2021-10-27 05:28:52.573
BH4JBV-R BH4JBV-R 7.24km 278° 2021-11-21 17:43:26.973
BI4KKF-5 BI4KKF-5 4.18km 251° 2021-11-27 23:20:10.427
BI4KKC-10 BI4KKC-10 4.05km 318° 2021-11-01 21:35:26.631
BH4ITN-15 BH4ITN-15 9.03km 309° 2021-11-03 21:34:23.687
BA4MY-9 BA4MY-9 9.07km 315° 2021-11-06 06:59:43.437
BG4PAC-12 BG4PAC-12 6.65km 338° 2021-11-13 14:41:05.883
BI4NWG BI4NWG 33.07km 301° 2021-11-17 15:42:59.258
BI4NPP-R BI4NPP-R 3.58km 94° 2021-11-09 07:23:59.884
BH4JBV-5 BH4JBV-5 5.14km 90° 2021-10-27 08:04:04.25
BH4JBV-B BH4JBV-B 3.92km 73° 2021-11-13 13:20:30.596
BI7JTA-Y BI7JTA-Y 3.98km 73° 2021-09-08 16:41:40.066
BH4JPA-B BH4JPA-B 6.06km 29° 2021-10-17 00:50:51.636
BH4JPA-S BH4JPA-S 6.06km 29° 2021-10-17 00:50:42.618
BI4PUC-7 BI4PUC-7 49.70km 180° 2021-11-12 20:23:59.446
BH4JBV-N BH4JBV-N 27.99km 185° 2021-11-19 23:59:45.732
BI4LUU-N BI4LUU-N 34.76km 140° 2021-11-13 07:22:29.998
呼号 距离 位置时刻
BI4LDP-9 BI4LDP-9 6.34km 203° 2021-10-23 12:35:49.068
BI4HAO-7 BI4HAO-7 10.83km 275° 2021-10-27 20:01:36.557
BI4HA0-8 BI4HA0-8 9.82km 282° 2021-11-26 10:46:38.081
BG4TTK BG4TTK 16.12km 291° 2021-09-21 19:56:37.823
BI4PTR-7 BI4PTR-7 13.03km 289° 2021-09-30 20:17:58.86
BH4LGE-7 BH4LGE-7 12.17km 299° 2021-08-24 15:11:45.385
BA4MY-7 BA4MY-7 6.73km 268° 2021-10-28 14:56:11.439
BH4LGE-4 BH4LGE-4 8.95km 285° 2021-11-27 23:14:30.402
BI4KKF-6 BI4KKF-6 6.26km 291° 2021-11-27 23:20:10.266
BI4LDT-7 BI4LDT-7 3.35km 262° 2021-11-14 07:34:48.338
BI4JNV-9 BI4JNV-9 9.42km 306° 2021-11-09 07:09:19.54
BA4MY-8 BA4MY-8 9.62km 316° 2021-08-28 11:26:19.495
BI4PTO-9 BI4PTO-9 9.41km 324° 2021-10-23 09:36:05.05
BG4PAC-9 BG4PAC-9 6.66km 338° 2021-11-27 13:54:55.37
BH4JBV-7 BH4JBV-7 3.93km 100° 2021-11-19 11:19:19.791
BH4JBV-9 BH4JBV-9 4.39km 92° 2021-11-27 18:13:45.44
BG4NXL-R BG4NXL-R 3.92km 73° 2021-11-25 08:33:08.757
BH4JBV-S BH4JBV-S 3.92km 73° 2021-11-13 13:20:20.57
BH1WLG-7 BH1WLG-7 5.54km 355° 2021-11-25 09:17:09.399
BH4JPA-N BH4JPA-N 6.06km 29° 2021-08-26 08:26:43.134
BI4KKC-7 BI4KKC-7 33.91km 349° 2021-10-03 15:52:35.094
BI4PUC-5 BI4PUC-5 49.08km 179° 2021-11-03 11:11:42.088
BR4MT-1 BR4MT-1 43.50km 180° 2021-11-27 23:28:44.718
BG4OP-1 BG4OP-1