BH4LGE-4 台站信息

BH4LGE-4 BH4LGE-4    新窗口
消息: Welcome to Jinan! 12.4V
最新位置: 116°59'28" E 36°39'43" N    
最近时间: 2021-12-02 05:24:58
最新传递路径: BH4LGE-4>APET51,BR4MT-1*,WIDE1*,qAS,BG3NCT-10
数据包: 5
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4LGE-4的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 1 2021-12-02 05:24:58 2021-12-02 05:24:58 46.44km 171.0° 2021-12-02 05:24:58 
BH4LGE-4直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR4MT-1 BR4MT-1 37 2021-12-02 00:03:44 2021-12-02 05:33:44 46.44km 177° 2021-12-02 00:03:44 
BH4LGE-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH4KYU-9 BH4KYU-9 6.08km 168° 2021-11-16 18:06:56.913
BI4HAO-7 BI4HAO-7 2.14km 238° 2021-11-29 08:32:54.795
BI4PTR BI4PTR 4.14km 301° 2021-11-28 20:58:59.895
BH4LGE-10 BH4LGE-10 3.78km 330° 2021-11-07 22:30:08.034
BI4KKF-6 BI4KKF-6 2.74km 94° 2021-12-02 05:38:57.328
BI4LDT-7 BI4LDT-7 5.79km 122° 2021-11-14 07:34:48.338
BH4ITN-15 BH4ITN-15 2.82km 12° 2021-11-03 21:34:23.687
BG4PAC-12 BG4PAC-12 6.66km 43° 2021-11-13 14:41:05.883
BI4NWG BI4NWG 24.73km 310° 2021-11-17 15:42:59.258
BG4OP-1 BG4OP-1 8.95km 110° 2021-12-01 07:34:29.263
BI4NPP-R BI4NPP-R 12.49km 107° 2021-11-09 07:23:59.884
BH4JBV-B BH4JBV-B 12.66km 100° 2021-11-13 13:20:30.596
BH1WLG-7 BH1WLG-7 8.93km 57° 2021-11-25 09:17:09.399
BH4JBV-N BH4JBV-N 28.79km 179° 2021-11-19 23:59:45.732
BI4LUU-N BI4LUU-N 43.49km 138° 2021-11-13 07:22:29.998
呼号 距离 位置时刻
BI4KKF-9 BI4KKF-9 1.86km 207° 2021-11-20 17:51:25.105
BI4HA0-8 BI4HA0-8 0.90km 262° 2021-11-28 10:22:37.933
BH4LGE-8 BH4LGE-8 4.26km 323° 2021-11-06 17:01:49.515
BH4JBV-R BH4JBV-R 1.84km 134° 2021-11-21 17:43:26.973
BI4KKF-5 BI4KKF-5 5.31km 132° 2021-12-02 05:38:57.082
BI4JNV-9 BI4JNV-9 2.55km 6° 2021-11-09 07:09:19.54
BA4MY-9 BA4MY-9 3.73km 15° 2021-11-06 06:59:43.437
BG4PAC-9 BG4PAC-9 6.67km 43° 2021-11-28 09:52:36.73
BI1FAM-9 BI1FAM-9 18.19km 343° 2021-11-30 16:46:37.677
BH4JBV-7 BH4JBV-7 12.87km 108° 2021-11-19 11:19:19.791
BG4NXL-R BG4NXL-R 12.66km 100° 2021-11-25 08:33:08.757
BH4JBV-S BH4JBV-S 12.66km 100° 2021-11-13 13:20:20.57
BG7CAN-9 BG7CAN-9 20.77km 81° 2021-11-30 22:43:43.585
BR4MT-1 BR4MT-1 46.44km 178° 2021-12-02 05:38:44.693
BH4LGE-4 BH4LGE-4