BD7MXN-10 台站信息

BD7MXN-10 BD7MXN-10    新窗口
消息:
最新位置: 113°46'59" E 23°5'26" N    
最近时间: 2022-06-23 10:25:41
最新传递路径: BD7MXN-10>APJI43,TCPIP*,qAC,BD7MXN-IG
数据包: 0
设备: Peter Loveall, AE5PL:jAPRSIgate(software)
其他SSID:
BD7MXN-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BD7MXN-5 BD7MXN-5 54 2022-06-29 00:19:36 2022-06-29 18:29:56 0.08km 192° 2022-06-29 11:56:36 
BD7MXN-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD7IBK-5 BD7IBK-5 40.39km 148° 2022-06-03 19:39:53.593
BD7LJM-10 BD7LJM-10 40.89km 132° 2022-06-29 18:20:45.951
BH7PBE-9 BH7PBE-9 33.39km 134° 2022-06-29 18:28:16.123
BI7KJP-9 BI7KJP-9 46.43km 183° 2022-06-29 18:26:51.689
BI7KEN-10 BI7KEN-10 38.36km 187° 2022-06-29 18:25:08.329
BG6VHO-9 BG6VHO-9 30.30km 153° 2022-06-19 20:49:12.498
BA7JEP-9 BA7JEP-9 34.80km 178° 2022-06-20 21:27:56.577
BH7IRN-3 BH7IRN-3 27.21km 183° 2022-06-29 18:24:02.995
BH7PBE-12 BH7PBE-12 45.24km 117° 2022-06-29 18:28:15.961
BG7JD-10 BG7JD-10 49.13km 104° 2022-06-29 18:28:06.769
BG7JD-3 BG7JD-3 46.71km 101° 2022-06-29 18:29:44.011
BA7MJP-S BA7MJP-S 47.82km 97° 2022-06-09 22:39:12.915
BG7JD-2 BG7JD-2 46.70km 95° 2022-06-29 18:20:36.107
BH7MYN-10 BH7MYN-10 46.28km 99° 2022-06-16 18:48:13.428
BD7LM-3 BD7LM-3 46.38km 79° 2022-06-27 16:07:38.668
BG7MYS-1 BG7MYS-1 47.53km 74° 2022-06-14 09:32:17.393
BD7PA-7 BD7PA-7 48.89km 66° 2022-06-03 22:09:35.537
BH7JFR-2 BH7JFR-2 47.10km 57° 2022-06-28 18:41:47.196
BH7MYN-Y BH7MYN-Y 37.71km 57° 2022-06-26 20:28:42.095
BH7MYN-9 BH7MYN-9 12.14km 165° 2022-06-21 22:10:41.993
BG7LDM-3 BG7LDM-3 8.32km 179° 2022-06-29 18:21:20.408
BD7NL-10 BD7NL-10 3.17km 180° 2022-06-29 18:12:58.881
BD7MXN-S BD7MXN-S 0.40km 186° 2022-06-20 22:58:31.396
BA7LMH-10 BA7LMH-10 8.52km 37° 2022-06-20 09:35:43.93
BD7MXN-2 BD7MXN-2 1.38km 38° 2022-06-28 10:24:00.554
BD7MXN-1 BD7MXN-1 0.02km 360° 2022-06-23 15:48:04.698
VR2VXX-9 VR2VXX-9 0.02km 360° 2022-06-22 20:20:01.792
BA7IB-6 BA7IB-6 39.48km 22° 2022-06-26 14:27:25.653
BA7LUV-5 BA7LUV-5 45.16km 9° 2022-06-25 07:37:40.778
BD7NZH-9 BD7NZH-9 45.61km 220° 2022-06-26 11:35:37.143
呼号 距离 位置时刻
BD7LJM-9 BD7LJM-9 40.85km 131° 2022-06-25 13:36:30.387
BH7PBE-10 BH7PBE-10 38.82km 142° 2022-06-29 18:28:15.946
BH7PBE-8 BH7PBE-8 41.20km 161° 2022-06-29 18:28:16.07
BI7KJP-1 BI7KJP-1 46.12km 191° 2022-06-18 11:59:44.984
BG7PVI-9 BG7PVI-9 38.69km 192° 2022-06-26 16:27:44.624
BR7JAA-3 BR7JAA-3 24.80km 168° 2022-06-01 13:50:43.743
BD7NEQ-9 BD7NEQ-9 31.63km 183° 2022-06-22 20:50:15.135
aBH7IRN-3 aBH7IRN-3 27.21km 183° 2022-06-07 19:00:26.797
BG7JD-7 BG7JD-7 49.18km 104° 2022-06-05 15:49:50.82
BA7LDP-9 BA7LDP-9 47.10km 107° 2022-06-25 13:16:24.872
BA7MJP-B BA7MJP-B 47.82km 97° 2022-06-09 22:39:22.88
BA7LUT-5 BA7LUT-5 48.15km 95° 2022-06-28 22:15:44.501
BG7KIN-5 BG7KIN-5 47.98km 91° 2022-06-25 17:33:19.712
BD7LM-10 BD7LM-10 46.38km 79° 2022-06-29 18:18:00.672
BA7MJP-12 BA7MJP-12 26.98km 111° 2022-06-09 22:27:15.364
BA7JG-1 BA7JG-1 48.85km 71° 2022-06-29 18:24:15.476
BH7CIF-7 BH7CIF-7 47.18km 67° 2022-06-25 16:46:06.155
yBH7JFR-2 yBH7JFR-2 47.10km 57° 2022-06-20 01:53:07.44
BD7MYM-9 BD7MYM-9 13.47km 170° 2022-06-29 18:29:15.734
BD7MXN BD7MXN 13.39km 179° 2022-06-12 11:53:06.234
BD7JPI-9 BD7JPI-9 3.36km 133° 2022-06-29 17:13:26.737
BD7MXN-M BD7MXN-M 0.40km 186° 2022-06-20 22:58:40.888
BD7JQI-5 BD7JQI-5 14.35km 84° 2022-06-28 20:18:15.895
BA7LMH-5 BA7LMH-5 8.44km 36° 2022-06-21 09:48:49.589
BD7MXN-7 BD7MXN-7 0.00km 360° 2022-06-18 16:56:56.692
BD7MXN-5 BD7MXN-5 0.02km 360° 2022-06-29 18:29:56.081
BD7MXN-9 BD7MXN-9 0.33km 283° 2022-06-22 20:14:57.585
BA7LUV-15 BA7LUV-15 45.69km 9° 2022-06-25 07:31:07.181
BD7LGH-2 BD7LGH-2 34.83km 220° 2022-06-04 20:43:08.062
BD7KBQ-9 BD7KBQ-9 23.20km 208° 2022-06-05 22:02:56.931
BD7MXN-10 BD7MXN-10