BR6QQ-1 台站信息

BR6QQ-1 BR6QQ-1    新窗口
消息: JingZhou DIGI:144.640MHz/1200bps 13.8V 31.5C
最新位置: 112°12'49" E 30°19'55" N    
最近时间: 2021-12-06 18:58:33
最新传递路径: BR6QQ-1>APDG51,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR6QQ-10
数据包: 105
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向8.0°
设备: Jonathan, G4KLX:ircDDB Gateway(dstar)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6QQ-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6TSO-10 BG6TSO-10 2 2021-12-06 01:58:29 2021-12-06 07:38:30 200.18km 32.0° 2021-12-06 01:58:29 
BG6TSO-1 BG6TSO-1 1 2021-12-06 07:08:31 2021-12-06 07:08:31 132.27km 112.0° 2021-12-06 07:08:31 
BR6QQ-10 BR6QQ-10 102 2021-12-06 00:08:29 2021-12-06 18:58:33 3.03km 297.0° 2021-12-06 00:08:29 
BR6QQ-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BR7DGI-10 BR7DGI-10 4 2021-12-06 08:02:00 2021-12-06 14:02:50 224.19km 226° 2021-12-06 08:02:00 
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 6 2021-12-06 04:48:13 2021-12-06 15:00:54 6.79km 299° 2021-12-06 04:48:13 
BG6RCG-13 BG6RCG-13 19 2021-12-06 00:12:21 2021-12-06 17:52:22 122.99km 255° 2021-12-06 00:12:21 
BR6QQ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 38.18km 173° 2021-12-03 18:09:48.714
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 6.79km 299° 2021-12-06 19:00:45.765
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 38.18km 173° 2021-12-03 18:09:38.771
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.03km 296° 2021-12-06 19:03:32.461
BR6QQ-1 BR6QQ-1