BR6QQ-1 台站信息

BR6QQ-1 BR6QQ-1    新窗口
消息: JingZhou DIGI:144.640MHz/1200bps 13.7V 10.1C
最新位置: 112°12'49" E 30°19'55" N    
最近时间: 2022-10-06 04:29:48
最新传递路径: BR6QQ-1>APDG51,BG6RLD-10*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,BG6SNJ-10
数据包: 1
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 方向360°
设备: Jonathan, G4KLX:ircDDB Gateway(dstar)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6QQ-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG6RLD-10 BG6RLD-10 1
2022-10-06 04:29:48
2022-10-06 04:29:48
147.59km 330.0° 2022-10-06 04:29:48 
BR6QQ-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 38.18km 173° 2022-10-06 04:59:13.982
BG6VRK-6 BG6VRK-6 6.90km 307° 2022-10-06 01:03:51.563
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10 6.77km 308° 2022-10-03 23:02:17.6
BG6UKM-6 BG6UKM-6 4.86km 75° 2022-10-05 16:00:48.555
呼号 距离 位置时刻
BG6QLQ-S BG6QLQ-S 38.18km 173° 2022-10-06 04:59:04.252
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 5.06km 130° 2022-10-05 20:38:34.625
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.03km 296° 2022-10-06 02:41:02.343
BR6QQ-1 BR6QQ-1