BG6TSQ-10 台站信息

BG6TSQ-10 BG6TSQ-10    新窗口  历史数据
消息: 12.4V 28.1C 0995.9Pa BG6TSQ
最新位置: 112°8'58" E 30°21'26" N (OM60BI)   
最近时间: 2024-06-18 17:49:46
最新传递路径: BG6TSQ-10>AP51G3,WIDE1-1,qAS,BR6QQ-10
数据包: 90
附加信息: 功率1W 天线高度24m 增益3dB 方向360°
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TSQ-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR6QQ-1 BR6QQ-1 1
2024-06-18 11:09:28
2024-06-18 11:09:28
6.77km 114.0° 2024-06-18 11:09:28 
BR6QQ-10 BR6QQ-10 89
2024-06-18 00:00:10
2024-06-18 17:49:46
3.81km 121.0° 2024-06-18 00:00:10 
BG6TSQ-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6UGD-12 BG6UGD-12 42.71km 240° 2024-06-08 06:31:32.681
BG6SMZ-7 BG6SMZ-7 41.80km 241° 2024-06-18 13:39:07.008
BG6SMZ-D BG6SMZ-D 40.52km 242° 2024-06-18 17:44:04.93
BG6QXQ-3 BG6QXQ-3 40.12km 280° 2024-06-17 16:32:03.483
BG6SOT-8 BG6SOT-8 38.74km 281° 2024-06-09 09:18:19.403
BG6SOT-Y BG6SOT-Y 38.72km 281° 2024-06-14 07:54:44.502
BG6QLQ B BG6QLQ B 43.89km 144° 2024-06-17 20:17:49.591
BG6TSQ-6 BG6TSQ-6 0.13km 286° 2024-06-18 16:59:09.908
5BR6QQ-10 5BR6QQ-10 3.81km 122° 2024-05-23 01:51:25.937
BR6QQ-1 BR6QQ-1 6.77km 114° 2024-06-18 17:46:42.553
BG6UFZ-B BG6UFZ-B 10.43km 102° 2024-06-18 17:10:50.057
BH6QGV-7 BH6QGV-7 9.68km 68° 2024-06-17 09:29:46.743
呼号 距离 位置时刻
BH6QJH-15 BH6QJH-15 40.28km 239° 2024-06-18 01:17:56.473
BR6QZY-10 BR6QZY-10 40.97km 242° 2024-06-18 12:20:11.998
BG6SMZ-R BG6SMZ-R 40.52km 242° 2024-06-17 18:05:56.94
BG6QXQ-7 BG6QXQ-7 40.04km 280° 2024-06-12 20:31:56.738
BG6SOT-D BG6SOT-D 38.72km 281° 2024-06-17 09:22:01.385
BH6QDJ-6 BH6QDJ-6 29.30km 225° 2024-06-17 16:27:52.909
BG6QLQ-B BG6QLQ-B 43.89km 144° 2024-06-17 20:17:59.851
BI4LAD-7 BI4LAD-7 7.52km 278° 2024-06-14 20:43:25.702
BR6QQ-10 BR6QQ-10 3.81km 122° 2024-06-18 17:51:31.634
BG6UFZ B BG6UFZ B 10.43km 102° 2024-06-18 17:10:38.426
BH6QGV-5 BH6QGV-5 9.68km 68° 2024-06-18 17:50:06.873
BG6UFZ-3 BG6UFZ-3 38.21km 312° 2024-06-13 17:49:03.03
BG6TSQ-10 BG6TSQ-10