BM4AIK-8 台站信息

BM4AIK-8 BM4AIK-8    新窗口
消息: D868@TG46600/XLX886c
最新位置: 120°18'35" E 22°37'40" N    
最近时间: 2021-12-01 19:01:06
最新传递路径: BM4AIK-8>APBM1D,DMR*,qAS,DV1ZEJ-10
数据包: 0
附加信息: 速度0.0km/h 方向350°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BM4AIK-8当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BX6AP-8 BX6AP-8 43.44km 13° 2021-11-20 16:44:18.662
BM6GKI-2 BM6GKI-2 42.32km 10° 2021-12-02 05:13:28.062
BM6GKI-10 BM6GKI-10 41.69km 9° 2021-11-05 18:28:06.798
BM6GKI-3 BM6GKI-3 41.34km 8° 2021-12-02 05:12:21.148
BM6GKI-9 BM6GKI-9 41.41km 8° 2021-11-20 19:03:37.873
BV6YA-2 BV6YA-2 41.31km 8° 2021-12-02 05:10:31.874
BV6JR-4 BV6JR-4 42.58km 8° 2021-12-02 05:14:15.954
BM6HIP BM6HIP 48.97km 6° 2021-11-15 10:01:08.604
BV7RW-3 BV7RW-3 1.91km 197° 2021-12-02 05:02:26.046
BM4AIK-3 BM4AIK-3 0.95km 136° 2021-12-02 05:04:57.016
BM7BGU-4 BM7BGU-4 0.28km 6° 2021-12-02 05:14:20.36
BM4AIK-12 BM4AIK-12 0.33km 357° 2021-12-01 19:03:43.076
BM4AIK BM4AIK 0.76km 25° 2021-12-02 05:09:59.975
BM4AIK-15 BM4AIK-15 0.65km 356° 2021-12-01 19:04:16.005
BM4AIK-10 BM4AIK-10 0.97km 2° 2021-12-02 05:08:28.686
BM4AIK-B BM4AIK-B 1.73km 2° 2021-12-02 05:06:35.008
BM4AIK-N BM4AIK-N 1.73km 2° 2021-11-07 00:57:59.06
BM4AIK-R BM4AIK-R 0.72km 340° 2021-12-02 05:14:10.587
BV7RR-7 BV7RR-7 2.71km 209° 2021-12-02 05:15:59.569
BM8CFP-S BM8CFP-S 7.65km 269° 2021-11-14 02:39:02.774
BX6AM-7 BX6AM-7 24.38km 337° 2021-12-02 05:14:01.073
BX6AH-1 BX6AH-1 38.03km 7° 2021-11-08 02:26:21.652
BV6BU-7 BV6BU-7 38.43km 4° 2021-11-03 09:36:50.63
BX6AM-1 BX6AM-1 43.09km 6° 2021-12-02 05:03:38.344
BX6AM-S BX6AM-S 43.09km 6° 2021-12-02 05:12:36.702
BV6JR-7 BV6JR-7 46.62km 4° 2021-12-01 19:49:17.517
BV6JR-15 BV6JR-15 46.64km 4° 2021-11-08 21:39:10.887
BV6JR-2 BV6JR-2 48.60km 5° 2021-12-02 05:11:24.208
BV7FO-12 BV7FO-12 13.42km 218° 2021-12-02 05:08:37.785
BM7DEV-1 BM7DEV-1 10.15km 219° 2021-12-02 05:10:05.895
呼号 距离 位置时刻
BV4VR-5 BV4VR-5 39.09km 8° 2021-11-29 17:53:26.33
BM2IBW-1 BM2IBW-1 42.62km 10° 2021-12-01 16:38:00.823
BM6EBL-2 BM6EBL-2 42.93km 9° 2021-12-01 22:02:50.591
BM6GKI-7 BM6GKI-7 41.41km 8° 2021-11-19 18:45:56.719
BM6GKI-6 BM6GKI-6 41.31km 8° 2021-11-18 19:03:40.725
BX6ACH-7 BX6ACH-7 41.26km 7° 2021-11-06 23:32:50.612
BM6EUZ-9 BM6EUZ-9 49.82km 8° 2021-12-01 21:59:57.688
BV7YA-10 BV7YA-10 3.39km 98° 2021-12-02 04:58:27.052
BV7RR-9 BV7RR-9 2.35km 209° 2021-11-03 10:44:14.456
BM4AIK-7 BM4AIK-7 0.02km 90° 2021-12-01 19:02:47.862
BV7RJ-7 BV7RJ-7 0.43km 14° 2021-11-13 18:10:09.929
BM4AIK-4 BM4AIK-4 0.75km 27° 2021-12-02 05:10:10.703
BM4AIK-L BM4AIK-L 0.76km 25° 2021-12-02 05:14:01.968
BM4AIK-M BM4AIK-M 0.65km 356° 2021-12-01 19:04:20.812
BM4AIK-1 BM4AIK-1 1.51km 24° 2021-12-02 04:58:00.946
BM4AIK-D BM4AIK-D 1.73km 2° 2021-12-02 02:31:43.57
BM4AIK-S BM4AIK-S 1.73km 2° 2021-12-02 05:06:06.468
BM7BGU-2 BM7BGU-2 0.93km 315° 2021-12-02 05:08:33.019
BM8CFP-B BM8CFP-B 7.65km 269° 2021-11-14 02:39:04.788
BM2OBM-7 BM2OBM-7 24.37km 337° 2021-11-27 15:51:55.327
BV7RR-6 BV7RR-6 28.76km 276° 2021-12-01 22:56:02.874
BV6BU-15 BV6BU-15 38.31km 5° 2021-12-02 04:59:01.727
BV6KG BV6KG 41.66km 6° 2021-11-06 13:02:27.553
BX6AM-B BX6AM-B 43.09km 6° 2021-12-02 05:12:46.647
BX6AAE-11 BX6AAE-11 46.60km 4° 2021-12-01 06:07:44.62
BV6JR-9 BV6JR-9 46.62km 4° 2021-12-01 16:26:43.297
BV6JR-3 BV6JR-3 46.64km 4° 2021-11-26 22:57:41.411
BX6AM-4 BX6AM-4 47.46km 346° 2021-11-30 11:39:59.163
BV7FO-7 BV7FO-7 8.11km 204° 2021-11-26 07:06:06.914
BM7DEV-6 BM7DEV-6 9.72km 217° 2021-11-29 21:18:45.426
BM4AIK-8 BM4AIK-8