BM7BGU-6 台站信息

BM7BGU-6 BM7BGU-6    新窗口
消息: PinPoint v2
最新位置: 120°18'46" E 22°38'9" N    
最近时间: 2022-06-27 15:50:35
最新传递路径: BM7BGU-6>APIN20,TCPIP*,qAC,T2EISBERG
数据包: 0
设备: AB0WV:PinPoint()
其他SSID:
BM7BGU-6当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV4VR-5 BV4VR-5 38.40km 8° 2022-06-27 18:23:36.211
BM6GKI-2 BM6GKI-2 41.56km 10° 2022-06-28 11:14:19.145
BM6EBL-2 BM6EBL-2 42.14km 9° 2022-06-28 06:39:12.264
BM6GKI-5 BM6GKI-5 40.64km 9° 2022-06-06 22:48:53.233
BV6JR-4 BV6JR-4 41.78km 8° 2022-06-28 11:16:10.02
BM6EUZ-0 BM6EUZ-0 49.05km 9° 2022-06-26 18:05:30.872
BV7YA-10 BV7YA-10 3.91km 112° 2022-06-28 10:58:27.259
BM4AIK-12 BM4AIK-12 3.75km 189° 2022-06-28 07:32:08.652
BM4AIK-3 BM4AIK-3 1.83km 150° 2022-06-28 02:06:28.446
BM4AIK-4 BM4AIK-4 0.73km 112° 2022-06-28 02:10:45.444
BM4AIK-10 BM4AIK-10 0.35km 76° 2022-06-28 02:05:35.129
BM4AIK-B BM4AIK-B 0.92km 21° 2022-06-28 08:18:16.682
BM4AIK-S BM4AIK-S 0.92km 21° 2022-06-28 08:18:06.613
BM7BGU-2 BM7BGU-2 0.48km 231° 2022-06-28 02:10:02.162
BV7RR-7 BV7RR-7 3.38km 197° 2022-06-28 11:04:11.411
BM8CFP BM8CFP 7.41km 260° 2022-06-26 13:16:14.119
BX6AM-7 BX6AM-7 23.46km 336° 2022-06-28 11:14:40.665
BV7RR-6 BV7RR-6 28.44km 274° 2022-06-28 11:12:36.231
BX6AM-2 BX6AM-2 40.91km 6° 2022-06-26 20:27:13.666
BV6JR-2 BV6JR-2 47.76km 5° 2022-06-28 11:08:08.295
BV7FO-12 BV7FO-12 13.94km 214° 2022-06-28 11:13:24.359
BM7DEV-8 BM7DEV-8 10.27km 213° 2022-06-25 20:55:23.322
BM7DEV-5 BM7DEV-5 10.26km 213° 2022-06-19 11:31:02.714
BM4AIK-8 BM4AIK-8 10.20km 215° 2022-06-28 07:55:35.749
BM4AIK-M BM4AIK-M 10.14km 216° 2022-06-28 07:55:42.725
呼号 距离 位置时刻
BV6GA BV6GA 39.22km 9° 2022-06-13 21:48:53.69
BM6EBL-3 BM6EBL-3 42.15km 9° 2022-06-28 11:03:25.723
BM6GKI-3 BM6GKI-3 40.55km 9° 2022-06-28 11:13:31.746
BV6YA-2 BV6YA-2 40.51km 8° 2022-06-28 11:07:10.62
BM6EUZ BM6EUZ 49.05km 9° 2022-06-26 18:05:30.872
BM6EUZ-9 BM6EUZ-9 49.05km 9° 2022-06-04 10:08:13.959
BV7YM-10 BV7YM-10 3.91km 112° 2022-06-20 07:57:49.695
BV7RW-3 BV7RW-3 2.71km 186° 2022-06-04 17:38:21.143
BM7BGU-4 BM7BGU-4 0.70km 154° 2022-06-27 15:50:05.114
BM4AIK-L BM4AIK-L 0.71km 111° 2022-06-27 15:50:27.542
BM4AIK-1 BM4AIK-1 1.10km 63° 2022-06-27 15:45:26.864
BM4AIK-D BM4AIK-D 0.92km 21° 2022-06-28 07:58:56.782
BM4AIK-R BM4AIK-R 0.23km 172° 2022-06-27 15:50:07.23
BV6JR-3 BV6JR-3 1.75km 41° 2022-06-28 11:04:36.643
BV7RR-12 BV7RR-12 4.08km 224° 2022-05-31 06:36:17.75
BV7FA-3 BV7FA-3 5.84km 357° 2022-06-28 11:15:17.686
BM6HLR-5 BM6HLR-5 33.00km 337° 2022-06-12 12:42:06.815
BV6BU-15 BV6BU-15 37.47km 5° 2022-06-28 10:58:38.107
BX6AM-1 BX6AM-1 42.27km 6° 2022-06-28 11:09:54.049
BX6AM-4 BX6AM-4 46.51km 346° 2022-06-28 11:15:19.87
BV7FO-7 BV7FO-7 10.08km 204° 2022-06-20 06:11:27.43
BM7DEV-1 BM7DEV-1 10.65km 214° 2022-06-28 11:11:13.796
BM4AIK-15 BM4AIK-15 10.11km 215° 2022-06-28 07:56:01.346
BM4AIK-7 BM4AIK-7 10.16km 215° 2022-06-28 07:55:44.457
BM7BGU-6 BM7BGU-6