BG6TDN-9 台站信息

BG6TDN-9 BG6TDN-9    新窗口
消息: YAESU FTM-300D BR6QBD 438.725-7 YSF:DN MODE WuHan _1
最新位置: 114°15'7" E 30°32'46" N    
最近时间: 2022-01-18 11:10:08
最新传递路径: BG6TDN-9>SPSRY2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BG6TSO-10
数据包: 1
附加信息: 速度0.0km/h 方向0°
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG6TDN-9的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6TSO-10 BG6TSO-10 1 2022-01-18 11:10:08 2022-01-18 11:10:08 21.25km 171.0° 2022-01-18 11:10:08 
BG6TDN-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6TPT-Y BG6TPT-Y 20.06km 229° 2022-01-18 10:26:23.276
BG6TWT-F BG6TWT-F 4.75km 267° 2022-01-18 14:36:29.123
BG6TWT-S BG6TWT-S 4.75km 267° 2022-01-18 14:36:29.049
BG6TPT BG6TPT 4.43km 305° 2022-01-18 11:25:23.424
BG6QJD BG6QJD 22.44km 169° 2021-12-31 22:10:02.451
BG6RI-5 BG6RI-5 17.73km 175° 2022-01-12 13:37:38.368
BG6QJZ-8 BG6QJZ-8 19.18km 157° 2022-01-18 07:03:43.441
BG6SEP-B BG6SEP-B 16.20km 140° 2022-01-18 14:26:10.009
BG6TSO-5 BG6TSO-5 17.01km 136° 2022-01-18 09:36:31.245
BG6QJZ-9 BG6QJZ-9 6.32km 143° 2022-01-16 20:43:50.969
BG6QFQ-2 BG6QFQ-2 2.16km 122° 2022-01-09 01:13:51.398
BG6VIW-7 BG6VIW-7 7.42km 103° 2022-01-11 11:14:44.625
BG6TES-9 BG6TES-9 13.92km 115° 2022-01-17 00:26:53.194
BG6TES-15 BG6TES-15 16.56km 110° 2022-01-18 14:43:24.986
BG6UAQ-7 BG6UAQ-7 10.38km 105° 2022-01-01 17:22:49.813
BG6TES-11 BG6TES-11 13.84km 92° 2022-01-18 13:12:31.614
BG6TWT-9 BG6TWT-9 7.74km 307° 2022-01-17 18:04:26.688
BG6QFU BG6QFU 5.79km 302° 2022-01-16 20:09:33.174
BR6QBD-B BR6QBD-B 5.39km 306° 2022-01-18 14:33:03.304
BR6QBD-S BR6QBD-S 5.39km 306° 2022-01-18 14:32:53.352
BG6TWT-Y BG6TWT-Y 9.25km 318° 2022-01-14 21:49:27.076
BG0CEG-9 BG0CEG-9 7.70km 338° 2021-12-22 13:22:22.721
BG6QGS-1 BG6QGS-1 7.98km 340° 2022-01-17 09:21:06.73
BG6TFD-9 BG6TFD-9 20.35km 355° 2022-01-15 20:02:04.024
BG6SGL BG6SGL 18.49km 359° 2022-01-13 18:19:14.247
BG6TWT BG6TWT 7.34km 45° 2021-12-31 21:30:49.978
BG6UJS BG6UJS 8.61km 19° 2021-12-27 17:14:57.055
BG6TDG-11 BG6TDG-11 9.89km 27° 2022-01-09 19:54:05.438
BG6TPT-R BG6TPT-R 13.13km 7° 2022-01-18 14:21:24.86
呼号 距离 位置时刻
BG6TFK-9 BG6TFK-9 9.85km 225° 2022-01-15 20:14:02.613
BG6TWT-R BG6TWT-R 4.75km 267° 2022-01-18 07:59:18.62
BG6TWT-7 BG6TWT-7 4.74km 268° 2022-01-17 07:44:10.926
BG6TDN-Y BG6TDN-Y 0.00km 360° 2022-01-14 21:49:37.438
BG6TSO-10 BG6TSO-10 21.25km 173° 2022-01-18 14:37:03.603
BH8CKF BH8CKF 22.21km 165° 2022-01-13 17:51:08.007
BG6QFK-7 BG6QFK-7 19.90km 154° 2022-01-13 16:55:11.159
BG6SEP-S BG6SEP-S 16.20km 140° 2022-01-18 14:26:00.039
BG6TES-10 BG6TES-10 15.17km 130° 2022-01-18 13:04:19.259
BG6SET-10 BG6SET-10 9.04km 136° 2022-01-18 10:48:53.904
BG6QNG-7 BG6QNG-7 6.58km 104° 2022-01-16 12:09:53.174
BG6TES-7 BG6TES-7 14.80km 117° 2022-01-07 09:45:17.285
BG6TES-Y BG6TES-Y 13.92km 115° 2022-01-09 21:43:08.344
BG6TES-8 BG6TES-8 9.54km 108° 2022-01-18 12:38:44.385
BG6TDG-9 BG6TDG-9 9.10km 94° 2022-01-17 01:03:03.583
BG6ROM-5 BG6ROM-5 10.71km 306° 2022-01-12 13:40:41.407
BG6TWT-W BG6TWT-W 5.85km 301° 2022-01-10 17:08:07.916
BG6QFQ-1 BG6QFQ-1 4.84km 305° 2022-01-16 10:38:23.168
BR6QBD-R BR6QBD-R 5.39km 306° 2022-01-18 14:28:13.265
BR6QBD BR6QBD 5.59km 311° 2022-01-17 23:21:08.736
BG6ROM-10 BG6ROM-10 3.87km 4° 2021-12-23 20:10:47.775
BG6QGS BG6QGS 7.96km 340° 2021-12-27 21:16:18.395
BG6QGS-11 BG6QGS-11 7.98km 340° 2022-01-16 16:26:13.126
BG6QLP-9 BG6QLP-9 19.27km 357° 2021-12-28 08:43:41.671
BG6TFD BG6TFD 20.79km 1° 2021-12-23 22:09:30.324
BG6TWT-15 BG6TWT-15 7.34km 45° 2022-01-16 04:50:24.261
BG6WQM BG6WQM 11.08km 5° 2022-01-08 18:50:03.807
BR6RR-1 BR6RR-1 11.34km 73° 2022-01-17 17:58:53.509
BG6TTA-1 BG6TTA-1 22.89km 74° 2022-01-08 20:42:03.454
BG6TDN-9 BG6TDN-9