BG5BMJ-9 台站信息

BG5BMJ-9 BG5BMJ-9    新窗口  历史数据
消息: 145.100MHz 25W 145.1M BG5BMJ
最新位置: 119°57'57" E 30°14'45" N (OM90XF)   
最近时间: 2024-04-18 19:07:15
最新传递路径: BG5BMJ-9>SPQTY1,qAR,BA5AG-10
数据包: 1
附加信息: 速度7.4km/h 方向243° 海拔28.0m
设备: Yaesu:FTM-300D(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG5BMJ-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BA5AG-10 BA5AG-10 1
2024-04-18 19:07:15
2024-04-18 19:07:15
14.42km 74.0° 2024-04-18 19:07:15 
BG5BMJ-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5CQF-12 BG5CQF-12 38.19km 193° 2024-04-06 17:27:57.498
BG5CQF-10 BG5CQF-10 38.16km 193° 2024-04-11 21:15:08.418
BG5CQF-5 BG5CQF-5 23.27km 187° 2024-04-09 18:01:40.127
BG4IAJ-R BG4IAJ-R 27.90km 172° 2024-04-18 19:41:49.066
JA9DIJ JA9DIJ 27.90km 172° 2024-04-11 02:43:44.213
BG5BVI-7 BG5BVI-7 11.34km 160° 2024-04-13 16:10:30.957
BG5BVI H BG5BVI H 30.74km 124° 2024-04-02 23:23:35.132
BG5BVI-S BG5BVI-S 30.74km 124° 2024-04-02 23:23:35.211
BG5HNP-10 BG5HNP-10 19.30km 110° 2024-04-18 19:56:46.72
BG5HMY-9 BG5HMY-9 25.56km 109° 2024-04-18 18:42:11.624
BG5HDE-5 BG5HDE-5 25.56km 104° 2024-04-18 19:33:04.102
BG5ERN-R BG5ERN-R 37.65km 281° 2024-04-04 08:40:34.3
BG5CPG-10 BG5CPG-10 22.36km 267° 2024-04-16 15:17:12.398
BG5BMJ-10 BG5BMJ-10 0.05km 291° 2024-04-10 05:27:17.588
BD5HLI BD5HLI 5.12km 106° 2024-03-21 21:24:05.118
BH5HSX-5 BH5HSX-5 7.76km 95° 2024-04-16 16:45:36.285
BG5CZU-7 BG5CZU-7 6.06km 16° 2024-04-04 08:41:22.836
BG5AHE-3 BG5AHE-3 13.05km 20° 2024-04-04 23:29:51.68
BH5HQJ-8 BH5HQJ-8 12.13km 43° 2024-04-18 19:53:40.205
BA5DX-10 BA5DX-10 16.66km 29° 2024-04-18 19:52:59.287
BD5HTY BD5HTY 13.41km 79° 2024-04-18 19:56:05.213
BA5AG-7 BA5AG-7 12.55km 65° 2024-04-13 16:22:07.021
BA5AG-10 BA5AG-10 14.42km 74° 2024-04-18 19:54:44.32
BG5CWL-7 BG5CWL-7 21.49km 88° 2024-03-25 11:45:48.715
BH5HVM-7 BH5HVM-7 22.16km 91° 2024-04-08 07:57:54.494
BH5HVM-9 BH5HVM-9 21.68km 88° 2024-04-18 19:39:41.23
BG5HVG B BG5HVG B 23.44km 90° 2024-04-01 21:36:08.599
BG5HVG-S BG5HVG-S 23.44km 90° 2024-03-26 22:41:57.673
BD5HXL-9 BD5HXL-9 19.72km 73° 2024-04-18 16:39:14.459
BG5HMY-14 BG5HMY-14 20.77km 73° 2024-03-26 19:57:15.616
BG5AWR B BG5AWR B 15.56km 51° 2024-04-18 19:43:04.234
BG5AWR-S BG5AWR-S 15.56km 51° 2024-03-27 14:22:27.72
BG5ABC-R BG5ABC-R 15.71km 48° 2024-04-18 19:48:44.79
BG6HBU B BG6HBU B 15.71km 48° 2024-04-14 14:22:39.533
BG7YRE-R BG7YRE-R 15.71km 48° 2024-04-18 19:42:07.393
BH4GOR B BH4GOR B 15.71km 48° 2024-03-29 06:26:38.201
BH4GOR-R BH4GOR-R 15.71km 48° 2024-04-17 20:51:18.278
BH5BPD-R BH5BPD-R 15.71km 48° 2024-04-18 19:52:09.795
BI4WQZ-B BI4WQZ-B 15.71km 48° 2024-04-03 12:04:09.608
DO1VH-N DO1VH-N 15.71km 48° 2024-03-21 18:09:46.015
KK4VTF B KK4VTF B 15.71km 48° 2024-03-29 05:47:09.708
LZ2WRN-1 LZ2WRN-1 15.71km 48° 2024-04-18 19:49:36.303
BH5HQJ-10 BH5HQJ-10 15.59km 47° 2024-04-18 19:29:59.441
BH5HIS BH5HIS 18.79km 64° 2024-04-11 21:16:44.706
BG5TST BG5TST 19.44km 63° 2024-03-21 10:52:41.18
BD5HNQ-9 BD5HNQ-9 21.59km 63° 2024-04-18 19:45:19.869
BG5HMY-10 BG5HMY-10 33.44km 126° 2024-04-18 19:48:41.957
BH5HTA-12 BH5HTA-12 30.72km 109° 2024-04-17 08:05:38.154
BG5BVI-5 BG5BVI-5 47.02km 110° 2024-04-18 06:07:30.586
BA5HAM-5 BA5HAM-5 27.22km 93° 2024-04-07 13:39:22.968
BG5CVL-1 BG5CVL-1 41.15km 80° 2024-04-18 19:57:08.69
BG5CWA-7 BG5CWA-7 30.60km 60° 2024-04-09 22:57:05.612
BH5EGJ-R BH5EGJ-R 37.45km 70° 2024-04-18 08:34:38.402
BH5HSG-7 BH5HSG-7 40.36km 56° 2024-04-06 10:11:57.169
BG5BMJ BG5BMJ 46.38km 63° 2024-03-24 20:48:36.459
呼号 距离 位置时刻
BG5CQF BG5CQF 38.17km 193° 2024-04-18 19:56:34.129
BG5CQF-7 BG5CQF-7 38.16km 193° 2024-04-01 16:04:15.571
BG4IAJ BG4IAJ 27.90km 172° 2024-04-03 20:09:51.806
BG5BMS-N BG5BMS-N 27.90km 172° 2024-04-05 07:51:55.456
BG5HNP-9 BG5HNP-9 29.37km 135° 2024-03-22 12:36:44.642
BG5AWR-R BG5AWR-R 9.63km 123° 2024-03-22 20:47:41.642
BG5BVI-H BG5BVI-H 30.74km 124° 2024-04-02 23:23:43.682
BG5AEH-7 BG5AEH-7 15.85km 101° 2024-04-03 15:10:05.349
BD5HLI-13 BD5HLI-13 22.61km 108° 2024-04-12 19:01:53.481
BG5ANH-15 BG5ANH-15 25.90km 107° 2024-04-12 01:52:59.096
BH6BEZ-1 BH6BEZ-1 22.51km 105° 2024-04-04 00:20:54.367
BG5BJO-7 BG5BJO-7 22.41km 267° 2024-04-17 07:16:09.108
BH5HQJ-3 BH5HQJ-3 17.80km 326° 2024-04-18 18:31:10.487
BD5HLI-10 BD5HLI-10 4.94km 106° 2024-04-18 16:31:20.058
BD5HLI-15 BD5HLI-15 5.11km 106° 2024-03-28 21:26:10.828
BH5HSX-12 BH5HSX-12 8.20km 92° 2024-04-18 19:52:38.517
BH5HSX-10 BH5HSX-10 9.28km 70° 2024-04-18 19:54:09.333
BH5HQJ-7 BH5HQJ-7 10.15km 39° 2024-04-14 10:35:57.233
BH7GBD-10 BH7GBD-10 12.99km 36° 2024-03-20 11:55:31.468
BH4SRC-6 BH4SRC-6 16.80km 28° 2024-03-24 01:17:52.584
BG5AHE-9 BG5AHE-9 12.76km 75° 2024-04-16 21:24:31.74
BG5BUV-7 BG5BUV-7 11.58km 53° 2024-04-12 23:34:17.338
BG5DTR-7 BG5DTR-7 15.89km 73° 2024-03-24 22:12:05.871
BD5HXL-8 BD5HXL-8 20.57km 81° 2024-04-18 19:19:27.609
BH5HVM-4 BH5HVM-4 21.68km 88° 2024-03-26 19:46:29.374
BH5HVM-1 BH5HVM-1 23.44km 90° 2024-04-08 08:14:40.02
BG5HVG-B BG5HVG-B 23.44km 90° 2024-04-01 21:36:21.306
BH5HGI-5 BH5HGI-5 23.45km 85° 2024-04-17 08:12:34.866
BD5HXL-10 BD5HXL-10 19.77km 73° 2024-04-18 19:32:02.637
BG5CVL BG5CVL 24.44km 78° 2024-04-03 17:04:01.852
BG5AWR-B BG5AWR-B 15.56km 51° 2024-04-18 19:43:14.258
BD4QDP-R BD4QDP-R 15.71km 48° 2024-04-15 20:50:42.984
BG5FNB-R BG5FNB-R 15.71km 48° 2024-04-18 08:38:14.555
BG6HBU-B BG6HBU-B 15.71km 48° 2024-04-14 14:02:51.932
BH2XDK-R BH2XDK-R 15.71km 48° 2024-03-24 18:33:04.136
BH4GOR-B BH4GOR-B 15.71km 48° 2024-03-29 06:26:48.354
BH4GYS-R BH4GYS-R 15.71km 48° 2024-04-06 23:48:20.872
BI4WQZ B BI4WQZ B 15.71km 48° 2024-04-03 12:03:59.597
DO1VH-B DO1VH-B 15.71km 48° 2024-03-21 20:27:32.441
DO1VH-S DO1VH-S 15.71km 48° 2024-03-21 20:27:22.598
KK4VTF-B KK4VTF-B 15.71km 48° 2024-03-29 05:47:20.029
R1BGZ-2 R1BGZ-2 15.71km 48° 2024-04-06 06:03:39.634
BG5HDG-9 BG5HDG-9 17.27km 62° 2024-04-13 18:49:45.777
BG5BQB-5 BG5BQB-5 19.44km 63° 2024-03-22 15:53:13.409
BG5BQB BG5BQB 19.56km 63° 2024-04-18 19:55:03.343
BA5AW-9 BA5AW-9 25.49km 62° 2024-04-18 16:22:21.142
BG5BVI-8 BG5BVI-8 40.34km 106° 2024-03-27 19:48:06.504
BG5BVI BG5BVI 46.99km 110° 2024-03-27 12:33:14.6
BY5HB-1 BY5HB-1 46.30km 99° 2024-04-02 14:53:25.868
BH6AOL BH6AOL 39.14km 78° 2024-04-06 11:10:37.233
BH5HAN-10 BH5HAN-10 42.12km 80° 2024-04-18 19:53:35.305
BG5BQB-10 BG5BQB-10 37.41km 78° 2024-04-18 18:58:22.531
BA5AC-9 BA5AC-9 35.57km 59° 2024-04-18 19:01:33.619
BH5HSG-10 BH5HSG-10 40.48km 56° 2024-04-18 19:55:56.916
BG5CQF-1 BG5CQF-1 40.34km 194° 2024-04-06 17:15:48.686
BG5BMJ-9 BG5BMJ-9