BG2AGN-9 台站信息

BG2AGN-9 BG2AGN-9    新窗口
消息: _%
最新位置: 126°31'1" E 45°42'46" N (PN35GR)   
最近时间: 2022-11-29 14:52:27
最新传递路径: BG2AGN-9>TUTRV5,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR2HRB-10
数据包: 31
附加信息: 速度9.3km/h 方向92° 海拔80.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BG2AGN-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR2HRB-10 BR2HRB-10 22
2022-11-29 06:42:50
2022-11-29 14:52:27
0.79km 280.0° 2022-11-29 06:42:50 
BR2AG-10 BR2AG-10 9
2022-11-29 06:44:29
2022-11-29 14:52:12
9.65km 331.0° 2022-11-29 14:51:49 
BG2AGN-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG2EYV-N BG2EYV-N 43.35km 186° 2022-11-19 12:42:51.001
BR2HRB-10 BR2HRB-10 0.44km 323° 2022-11-29 15:32:59.817
BG2CLX-10 BG2CLX-10 2.40km 266° 2022-11-28 23:33:02.482
BG2CLX-N BG2CLX-N 2.85km 309° 2022-11-29 15:20:18.651
BG2BIL-4 BG2BIL-4 12.44km 356° 2022-11-27 14:52:33.401
BG2BIL-Y BG2BIL-Y 12.45km 356° 2022-11-27 20:34:02.684
BH9EAU-10 BH9EAU-10 12.51km 356° 2022-11-28 20:04:29.088
W6DXC-7 W6DXC-7 5.50km 228° 2022-11-04 15:34:23.231
BR2AG-S BR2AG-S 10.04km 215° 2022-11-29 15:21:15.333
ZSR-1 ZSR-1 8.32km 296° 2022-11-19 17:37:37.743
BG2FGS-9 BG2FGS-9 8.64km 341° 2022-11-28 18:10:11.73
BG2BIL-1 BG2BIL-1 8.02km 309° 2022-11-13 18:13:00.302
BG2GA-8 BG2GA-8 9.29km 328° 2022-11-29 15:32:19.312
BG2ENW-9 BG2ENW-9 9.55km 334° 2022-11-25 11:29:30.493
BG2CQE-7 BG2CQE-7 10.38km 324° 2022-11-29 09:27:26.626
BG2EYV-Y BG2EYV-Y 16.14km 290° 2022-11-19 13:00:20.951
BG2AZY BG2AZY 13.27km 351° 2022-11-16 03:00:35.711
BG2ENV-R BG2ENV-R 16.05km 328° 2022-11-03 20:13:25.656
呼号 距离 位置时刻
BG2AGN-6 BG2AGN-6 1.89km 210° 2022-11-27 14:58:22.103
BG2CLX BG2CLX 2.40km 266° 2022-11-28 23:33:11.182
BG2CLX-7 BG2CLX-7 2.40km 266° 2022-11-12 22:03:12.629
BG2CPY-15 BG2CPY-15 10.08km 2° 2022-10-31 14:14:20.472
BG2BIL-2 BG2BIL-2 12.45km 356° 2022-11-26 20:15:09.956
BG2BIL-10 BG2BIL-10 12.47km 356° 2022-11-28 22:43:08.65
BG2EYV-10 BG2EYV-10 13.77km 187° 2022-11-20 19:45:22.086
BR2AG-B BR2AG-B 10.04km 215° 2022-11-29 15:21:25.097
BG2GA-5 BG2GA-5 7.35km 294° 2022-11-09 00:25:28.303
BG2FGS-7 BG2FGS-7 8.44km 341° 2022-11-29 15:09:25.973
BG2FGR-2 BG2FGR-2 7.95km 307° 2022-11-13 18:13:46.003
BG2ENW-10 BG2ENW-10 7.93km 319° 2022-11-14 07:52:05.736
BG2ENW-7 BG2ENW-7 9.21km 337° 2022-11-15 18:54:12.334
BR2AG-10 BR2AG-10 9.60km 326° 2022-11-29 15:32:42.343
BG2FGQ-9 BG2FGQ-9 13.54km 287° 2022-11-15 06:43:30.202
BG2EBM-1 BG2EBM-1 9.95km 341° 2022-11-29 11:45:10.86
BG2ENV-1 BG2ENV-1 15.54km 328° 2022-11-03 20:03:37.674
BG2AGN-9 BG2AGN-9