BM2OBM-12 台站信息

BM2OBM-12 BM2OBM-12    新窗口
消息: TMMARC https://www.tmmarc.org
最新状态: Welcome to Zhanghu Village
最新位置: 120°37'58" E 23°35'46" N    
最近时间: 2022-06-28 11:54:54
最新传递路径: BM2OBM-12>OBM2BM,WIDE1-1,qAR,BX5AG-12
数据包: 84
其他SSID:
通过无线电波直接听到BM2OBM-12的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BM5FWL-10 BM5FWL-10 4 2022-06-28 08:34:52 2022-06-28 10:34:52 53.29km 359.0° 2022-06-28 08:34:52 
BV6JR-2 BV6JR-2 45 2022-06-28 00:04:52 2022-06-28 11:44:52 71.88km 181.0° 2022-06-28 00:04:52 
BX5AG-12 BX5AG-12 23 2022-06-28 02:24:52 2022-06-28 11:54:54 54.12km 359.0° 2022-06-28 02:24:52 
BM2OBM-12直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BM5FWL-9 BM5FWL-9 8 2022-06-28 08:12:30 2022-06-28 10:21:33 64.17km 352° 2022-06-28 08:25:20 
BX3ACR-2 BX3ACR-2 2 2022-06-28 08:40:33 2022-06-28 08:44:34 30.09km 350° 2022-06-28 08:40:33 
BX5ABK-9 BX5ABK-9 4 2022-06-28 07:35:46 2022-06-28 07:51:26 21.91km 349° 2022-06-28 07:35:46 
BM2OBM-12当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BV7RR-3 BV7RR-3 38.10km 169° 2022-06-28 11:51:36.554
BM6HFL-1 BM6HFL-1 7.58km 186° 2022-06-28 11:51:07.97
BX5ABK-13 BX5ABK-13 5.21km 180° 2022-06-12 05:31:21.051
BM8CRA-11 BM8CRA-11 24.21km 342° 2022-06-28 11:47:21.233
BX5ABK-9 BX5ABK-9 15.60km 351° 2022-06-28 07:51:26.695
BV5PD-10 BV5PD-10 16.24km 353° 2022-06-28 11:10:17.202
BV5AC-B BV5AC-B 33.91km 354° 2022-06-28 08:02:44.21
BV5AC-N BV5AC-N 33.91km 354° 2022-06-28 11:48:08.634
BV5AC BV5AC 34.38km 354° 2022-06-28 11:54:40.364
BV6YA-1 BV6YA-1 1.15km 197° 2022-06-21 09:00:47.947
BV5D0-15 BV5D0-15 29.12km 359° 2022-06-28 11:50:12.556
BV5OQ-9 BV5OQ-9 44.18km 359° 2022-06-27 06:54:26.482
呼号 距离 位置时刻
BV6JM-15 BV6JM-15 23.33km 172° 2022-05-30 11:20:42.969
BV3UJ-5 BV3UJ-5 17.98km 179° 2022-06-18 12:07:00.751
BM2OBM-18 BM2OBM-18 1.93km 181° 2022-06-28 11:56:13.223
BM5GPN-10 BM5GPN-10 18.08km 347° 2022-06-19 15:33:13.83
BM2OBM-8 BM2OBM-8 13.53km 353° 2022-06-27 22:20:09.276
BV5AC-H BV5AC-H 33.90km 354° 2022-06-25 18:00:38.172
BV5AC-C BV5AC-C 33.91km 354° 2022-06-28 11:44:08.948
BV5AC-S BV5AC-S 33.91km 354° 2022-06-28 11:43:59.071
BX2AJD-8 BX2AJD-8 4.27km 249° 2022-06-26 10:56:16.322
BV5DO-12 BV5DO-12 10.37km 1° 2022-06-28 11:47:33.087
BV5OQ-12 BV5OQ-12 49.82km 352° 2022-06-28 11:44:57.56
BM2OBM-12 BM2OBM-12