BH4VQW-9 台站信息

BH4VQW-9 BH4VQW-9    新窗口  历史数据
消息: 431.800 BH4VQW 73!
最新位置: 119°0'13" E 33°0'49" N (OM93MA)   
最近时间: 2024-05-25 13:33:45
最新传递路径: BH4VQW-9>SSPPY4,BI4TDQ-10*,WIDE1*,qAS,BH4FBI-10
数据包: 3
附加信息: 速度18.5km/h 方向90° 海拔7.0m
设备: Yaesu:FTM-400DR(rig)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BH4VQW-9的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 3
2024-05-25 10:49:43
2024-05-25 13:33:45
4.35km 81.0° 2024-05-25 11:02:07 
BH4VQW-9当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI4TDQ-9 BI4TDQ-9 17.71km 253° 2024-05-12 22:51:27.768
BH6ACR-Y BH6ACR-Y 38.24km 186° 2024-05-06 20:31:44.822
BG4VOS-10 BG4VOS-10 1.80km 212° 2024-05-25 22:25:11.492
BH4VQW-Y BH4VQW-Y 1.75km 175° 2024-05-09 16:08:34.712
BH4VQW BH4VQW 0.54km 61° 2024-05-08 18:53:26.216
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 2.16km 74° 2024-05-25 22:28:01.251
BI4TCQ-9 BI4TCQ-9 26.12km 72° 2024-05-01 19:48:36.998
BD4WQR BD4WQR 40.44km 359° 2024-05-18 06:00:29.208
呼号 距离 位置时刻
BH6ACR-10 BH6ACR-10 38.24km 186° 2024-05-06 20:30:53.175
BH4VQW-7 BH4VQW-7 2.43km 274° 2024-05-18 09:59:03.607
BH4VQW-R BH4VQW-R 1.75km 175° 2024-05-08 21:47:37.499
BI4TRQ-8 BI4TRQ-8 1.88km 162° 2024-05-08 11:34:11.272
BG4VOS-9 BG4VOS-9 1.23km 32° 2024-05-16 21:20:34.144
BI4TCQ-10 BI4TCQ-10 24.78km 72° 2024-05-06 23:26:12.197
BI4TCQ-1 BI4TCQ-1 27.23km 67° 2024-05-25 22:24:06.958
BG4QQ-R BG4QQ-R 38.68km 1° 2024-05-25 08:40:52.42
BH4VQW-9 BH4VQW-9