BG5JAP 台站信息

BG5JAP BG5JAP    新窗口  历史数据
消息: AnyTone 878UV II Pro
最新位置: 115°54'7" E 28°30'7" N (OL78WM)   
最近时间: 2024-04-22 21:49:15
最新传递路径: BG5JAP>APBM1D,BG5JAP,DMR*,qAR,BG5JAP
数据包: 0
附加信息: 速度0.0km/h 方向278°
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG5JAP当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5JAB-D BG5JAB-D 36.88km 251° 2024-04-19 17:16:05.812
BG5JAP-7 BG5JAP-7 0.12km 41° 2024-04-05 16:44:25.806
BG5IXL-9 BG5IXL-9 48.86km 321° 2024-04-22 15:26:14.092
BG5JAQ-7 BG5JAQ-7 16.30km 322° 2024-04-12 08:39:35.492
BH9FUH-10 BH9FUH-10 17.92km 336° 2024-03-31 19:30:06.09
BG5JAQ BG5JAQ 17.71km 341° 2024-04-13 16:40:39.307
BG6TAD-1 BG6TAD-1 17.16km 11° 2024-04-19 20:32:06.061
BG5JAO-D BG5JAO-D 17.15km 14° 2024-03-31 21:37:07.634
BG5IEU B BG5IEU B 17.82km 343° 2024-04-20 13:20:21.487
BG5JAP-D BG5JAP-D 18.32km 350° 2024-04-23 13:14:15.13
BG5JBI-7 BG5JBI-7 18.13km 353° 2024-04-05 12:31:16.767
BH4IWK-9 BH4IWK-9 20.39km 346° 2024-04-12 14:25:00.175
BG5IVX-R BG5IVX-R 19.56km 354° 2024-04-23 13:19:39.03
BG5JAB-10 BG5JAB-10 18.75km 359° 2024-04-01 22:38:42.514
BG5JAB-7 BG5JAB-7 18.75km 359° 2024-04-01 23:15:13.169
BG5JAB BG5JAB 18.35km 2° 2024-04-07 14:35:39.837
BG5IAB B BG5IAB B 20.90km 359° 2024-04-07 00:44:37.161
BG5IXU-7 BG5IXU-7 20.82km 2° 2024-04-13 18:29:35.46
BG5IVP-5 BG5IVP-5 22.64km 350° 2024-04-11 18:09:44.241
BG5IEU-7 BG5IEU-7 23.14km 353° 2024-03-31 21:43:07.172
BG5IOR-8 BG5IOR-8 23.54km 355° 2024-04-07 23:11:04.629
BG5IEU A BG5IEU A 23.74km 356° 2024-04-23 13:25:05.451
BG5JAO-6 BG5JAO-6 17.80km 14° 2024-04-20 23:32:03.322
BG5JAO BG5JAO 18.19km 16° 2024-04-01 23:12:36.451
BR5IE BR5IE 33.05km 330° 2024-04-23 13:15:17.305
BG5LB-1 BG5LB-1 44.85km 350° 2024-03-25 13:58:10.218
BI7ALG BI7ALG 26.82km 358° 2024-04-23 06:18:34.32
呼号 距离 位置时刻
BG5JAP-1 BG5JAP-1 0.02km 180° 2024-04-16 18:51:10.767
BG5IAB-S BG5IAB-S 6.66km 359° 2024-03-27 00:39:21.103
BG5IOV-4 BG5IOV-4 17.43km 314° 2024-04-20 22:16:35.997
BH9FUH-5 BH9FUH-5 17.91km 336° 2024-04-06 10:26:47.938
BG5IJC-7 BG5IJC-7 20.89km 325° 2024-04-10 20:00:38.839
BG5JBI-5 BG5JBI-5 14.97km 6° 2024-04-18 14:05:33.348
BG5JAO-7 BG5JAO-7 17.15km 14° 2024-04-23 13:13:21.559
BG5JAO-X BG5JAO-X 17.15km 14° 2024-04-01 14:38:49.825
BG5IEU-B BG5IEU-B 17.82km 343° 2024-04-20 13:20:21.95
BG5JBI-9 BG5JBI-9 18.13km 353° 2024-04-05 10:20:36.223
BR5IE-10 BR5IE-10 18.93km 349° 2024-04-23 13:25:05.78
BR5ID BR5ID 21.00km 347° 2024-04-23 12:23:41.412
BG5IEV-1 BG5IEV-1 20.78km 351° 2024-04-07 13:35:15.939
BG5JAB-6 BG5JAB-6 18.75km 359° 2024-04-06 22:52:04.619
BG5IWT BG5IWT 19.10km 1° 2024-04-12 19:49:34.081
BG5IWT-5 BG5IWT-5 18.51km 1° 2024-04-02 19:08:54.625
BG5IAB-B BG5IAB-B 20.90km 359° 2024-04-07 00:44:46.592
BG5IPD-5 BG5IPD-5 22.91km 348° 2024-04-05 16:14:22.592
BG5IEU-1 BG5IEU-1 21.80km 353° 2024-04-17 16:53:37.248
BG5IEU-W BG5IEU-W 23.55km 355° 2024-04-06 23:37:22.638
BR5ID-1 BR5ID-1 22.93km 356° 2024-04-15 08:23:06.477
BG5IEU-A BG5IEU-A 23.74km 356° 2024-04-23 13:25:14.821
1701 1701 18.25km 16° 2024-04-01 22:54:37.721
BG5JBD-7 BG5JBD-7 21.17km 12° 2024-04-10 00:35:23.935
BG5IEU BG5IEU 39.68km 341° 2024-04-23 13:03:49.066
BG5JCB-1 BG5JCB-1 28.06km 348° 2024-04-09 21:38:42.978
BI7ALG-7 BI7ALG-7 28.42km 358° 2024-04-09 18:15:00.07
BG5JAP BG5JAP