BG0DLD 台站信息

BG0DLD BG0DLD    新窗口
消息: BG0DLD
最新位置: 87°34'54" E 43°46'0" N (NN33SS)   
最近时间: 2023-03-30 22:34:46
最新传递路径: BG0DLD>APBM1D,BG0DLD,DMR*,qAR,BG0DLD
数据包: 0
设备: R3ABM:BrandMeister DMR()
其他SSID:
BG0DLD当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG0BNK-N BG0BNK-N 3.56km 92° 2023-03-14 10:20:13.612
BG0AVP-Y BG0AVP-Y 4.27km 4° 2023-03-08 17:51:43.077
BG0AVP-N BG0AVP-N 4.51km 8° 2023-03-10 15:57:58.535
BG0ECK-7 BG0ECK-7 9.26km 356° 2023-03-31 19:22:42.116
BG0DPT-2 BG0DPT-2 8.37km 11° 2023-03-21 00:21:42.892
BG0DPT-9 BG0DPT-9 8.37km 11° 2023-03-07 01:00:04.158
BG0DPT-5 BG0DPT-5 8.45km 10° 2023-03-23 01:50:04.103
BG0BPZ BG0BPZ 8.39km 33° 2023-03-29 19:51:18.741
BG0BNN-B BG0BNN-B 33.32km 306° 2023-03-21 22:16:30.807
BG0AXE-1 BG0AXE-1 34.63km 311° 2023-04-01 11:53:10.485
BG0AXE-5 BG0AXE-5 34.93km 311° 2023-03-04 23:00:38.172
BG0BNN-7 BG0BNN-7 13.15km 332° 2023-04-01 11:53:18.198
BG0AXE-E BG0AXE-E 36.37km 313° 2023-03-22 09:20:05.429
BG0AXE-N BG0AXE-N 36.39km 313° 2023-04-01 07:49:38.665
BG0BBB BG0BBB 10.37km 11° 2023-04-01 09:41:50.292
BG0BBB-1 BG0BBB-1 10.55km 12° 2023-04-01 11:52:37.224
BG0CFS-10 BG0CFS-10 23.00km 26° 2023-03-28 21:24:33.839
呼号 距离 位置时刻
BG0ECH BG0ECH 2.86km 25° 2023-03-21 19:50:31.601
BG0AVP-R BG0AVP-R 4.38km 9° 2023-03-09 19:03:07.463
BG0BVK-5 BG0BVK-5 7.75km 359° 2023-03-23 13:21:57.859
BG0DBP-9 BG0DBP-9 5.81km 24° 2023-03-30 18:58:41.797
BG0DPT-8 BG0DPT-8 8.37km 11° 2023-03-23 01:48:55.286
BG0DPT BG0DPT 8.45km 10° 2023-04-01 11:38:17.404
BG0DPT-6 BG0DPT-6 8.47km 10° 2023-03-23 01:42:22.814
BG0BPZ-1 BG0BPZ-1 8.40km 29° 2023-03-05 12:59:46.595
BG0BNN-S BG0BNN-S 33.32km 306° 2023-03-21 22:16:11.24
BG0AXE-10 BG0AXE-10 35.91km 312° 2023-04-01 11:49:40.583
BG0BNN-5 BG0BNN-5 14.28km 326° 2023-04-01 11:51:37.508
BG0DOW BG0DOW 39.36km 307° 2023-03-16 17:12:43.84
BG0AXE-S BG0AXE-S 36.37km 313° 2023-03-22 09:19:55.146
BG0ECB-10 BG0ECB-10 31.27km 343° 2023-03-23 10:15:06.749
BG0BBB-10 BG0BBB-10 10.39km 11° 2023-04-01 03:54:28.706
BG0CFS-15 BG0CFS-15 23.10km 25° 2023-03-31 23:41:02.426
BG0CFS-14 BG0CFS-14 23.04km 26° 2023-03-31 22:59:50.831
BG0DLD BG0DLD