BA8SB-10 台站信息

BA8SB-10 BA8SB-10    新窗口  历史数据
消息: iGATE 144.64Mhz
最新位置: 102°40'18" E 25°2'22" N (OL15IA)   
最近时间: 2024-04-23 13:01:40
最新传递路径: BA8SB-10>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2NANJING
数据包: 26
设备: NOR:AVRT7(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BA8SB-10的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BH8USA-7 BH8USA-7 1
2024-04-23 09:01:25
2024-04-23 09:01:25
0.79km 336.0° 2024-04-23 09:01:25 
BA8SB-10直接听到台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(rx=>tx) 最远位于
BA8SB-9 BA8SB-9 12
2024-04-23 09:27:55
2024-04-23 09:38:37
4.39km 20° 2024-04-23 09:38:37 
BA8SB-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG8SQN-10 BG8SQN-10 27.59km 152° 2024-03-31 17:59:12.451
BH8VYK BH8VYK 27.96km 140° 2024-04-06 15:11:30.679
BH8UXN-B BH8UXN-B 23.41km 136° 2024-04-23 13:14:40.433
BH8UXN C BH8UXN C 23.31km 136° 2024-04-23 13:05:33.551
BH8UXN-R BH8UXN-R 23.31km 136° 2024-04-23 13:05:18.895
BH8WZE-10 BH8WZE-10 23.51km 131° 2024-04-22 20:55:50.51
BH8SNQ-9 BH8SNQ-9 4.81km 193° 2024-04-04 17:44:14.226
BH8UXN BH8UXN 3.53km 127° 2024-04-06 12:45:46.557
BH8USA-5 BH8USA-5 0.90km 249° 2024-03-28 15:06:55.571
BG8SOH-10 BG8SOH-10 5.04km 131° 2024-04-22 15:55:56.951
BH8VVK-10 BH8VVK-10 4.70km 101° 2024-04-15 18:42:11.773
BH8VVK-7 BH8VVK-7 4.67km 99° 2024-03-25 18:50:19.765
BH8USA-9 BH8USA-9 0.80km 338° 2024-04-11 22:46:00.25
BG8SXE BG8SXE 3.20km 39° 2024-04-02 15:18:29.418
BA8SB-9 BA8SB-9 4.39km 20° 2024-04-23 09:38:37.546
BH8VVK-1 BH8VVK-1 5.19km 71° 2024-03-27 11:13:58.617
BH8XCD BH8XCD 5.45km 6° 2024-03-30 22:17:14.171
BH8VRO B BH8VRO B 8.80km 53° 2024-04-19 01:01:24.082
BH8VRO-R BH8VRO-R 8.80km 53° 2024-04-12 23:17:19.579
BH8UQX-9 BH8UQX-9 49.36km 106° 2024-04-23 10:24:05.188
BD8SGK C BD8SGK C 26.39km 184° 2024-04-18 21:51:10.085
BD8SGK-C BD8SGK-C 26.39km 184° 2024-04-18 21:51:20.298
BH8VJH-7 BH8VJH-7 6.61km 252° 2024-04-04 09:43:51.315
BH8XEX BH8XEX 3.10km 325° 2024-04-06 22:08:14.006
呼号 距离 位置时刻
BH8SNQ-10 BH8SNQ-10 24.25km 156° 2024-04-23 07:29:22.844
BH8UXN B BH8UXN B 23.41km 136° 2024-04-23 13:14:32.063
BH8UXN-S BH8UXN-S 23.41km 136° 2024-03-27 14:28:39.418
BH8UXN-C BH8UXN-C 23.31km 136° 2024-04-23 13:05:43.684
BH8UMP-10 BH8UMP-10 24.73km 133° 2024-04-23 13:17:09.531
BH8WZE-Y BH8WZE-Y 23.51km 131° 2024-04-22 20:56:46.439
BH8EMR-1 BH8EMR-1 9.48km 152° 2024-04-17 11:58:42.358
BH8UVM-9 BH8UVM-9 1.29km 253° 2024-04-15 17:29:01.09
BH8SKV-N BH8SKV-N 4.57km 135° 2024-04-07 22:23:26.459
BH8SNR-9 BH8SNR-9 5.13km 129° 2024-04-22 23:23:45.894
BH8VVK BH8VVK 4.72km 101° 2024-04-23 00:01:07.795
BH8USA-7 BH8USA-7 0.79km 336° 2024-04-23 10:38:39.517
BH8VRO-9 BH8VRO-9 3.04km 35° 2024-04-16 10:18:41.45
BH8UUU-7 BH8UUU-7 4.80km 348° 2024-04-19 20:46:25.485
BA8SX-9 BA8SX-9 4.85km 27° 2024-04-23 11:45:49.175
BH8SNS-9 BH8SNS-9 6.47km 49° 2024-04-23 12:18:36.44
BH8UXN-1 BH8UXN-1 8.67km 53° 2024-04-11 14:27:06.956
BH8VRO-B BH8VRO-B 8.80km 53° 2024-04-19 00:41:31.711
BH8VRO-S BH8VRO-S 8.80km 53° 2024-03-26 00:35:43.376
BD8SGK B BD8SGK B 26.39km 184° 2024-04-03 14:40:05.44
BD8SGK-B BD8SGK-B 26.39km 184° 2024-04-03 14:40:15.673
BD8SGK-N BD8SGK-N 26.39km 184° 2024-04-10 17:12:49.35
BD8SGK-1 BD8SGK-1 4.21km 254° 2024-04-18 21:10:56.272
BA8SB-10 BA8SB-10