E24LXB-4 台站信息

E24LXB-4 E24LXB-4    新窗口
消息: APTstation NOAA MeteorM2 T=27° H=99% P=0 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
最新状态: V.4.3d Rx:0 Digi:0 Tx:0 UpTime:01.52
最新位置: 103°29'3" E 14°50'59" N    
最近时间: 2022-05-16 19:00:13
最新传递路径: E24LXB-4>AESPG4,WIDE1-1,qAR,HS3LSE-3
数据包: 34
其他SSID:
通过无线电波直接听到E24LXB-4的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
HS3LSE-5 HS3LSE-5 2 2022-05-16 16:12:30 2022-05-16 16:15:06 8.35km 358.0° 2022-05-16 16:12:30 
HS3LSE-3 HS3LSE-3 15 2022-05-16 16:12:20 2022-05-16 19:00:13 7.46km 351.0° 2022-05-16 16:12:20 
E24KHS-1 E24KHS-1 4 2022-05-16 16:11:45 2022-05-16 17:49:07 15.82km 139.0° 2022-05-16 16:11:45 
E24LXB-4当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
HS3LYQ-C HS3LYQ-C 42.95km 72° 2022-05-15 16:44:07.298
HS3MRM HS3MRM 42.69km 69° 2022-05-07 10:21:11.757
HS3MRM-S HS3MRM-S 41.39km 60° 2022-05-16 19:01:21.1
HS3TDI-5 HS3TDI-5 24.82km 170° 2022-05-16 09:49:41.584
HS3XMW-1 HS3XMW-1 25.44km 230° 2022-05-16 18:42:07.923
E24LXB-9 E24LXB-9 0.03km 147° 2022-05-04 21:19:00.658
E24LXB-10 E24LXB-10 1.90km 200° 2022-04-18 21:47:32.735
HS3LSE-10 HS3LSE-10 2.31km 346° 2022-05-16 19:08:33.269
GW1467 GW1467 3.67km 347° 2022-05-10 16:58:25.861
HS3AS-10 HS3AS-10 4.85km 336° 2022-04-21 12:15:37.437
HS3LSE-3 HS3LSE-3 7.46km 351° 2022-05-16 18:37:21.195
HS3LSE-9 HS3LSE-9 7.46km 351° 2022-05-16 11:32:33.294
HS3TDI HS3TDI 18.14km 350° 2022-05-15 20:39:08.186
HS3TDI-N HS3TDI-N 18.15km 350° 2022-04-19 12:05:51.645
E24SAT-1 E24SAT-1 32.34km 352° 2022-05-16 14:19:14.693
呼号 距离 位置时刻
HS3LYQ-S HS3LYQ-S 42.95km 72° 2022-05-15 16:43:57.494
HS3MRM-B HS3MRM-B 41.39km 60° 2022-05-16 19:01:31.122
HS3MRM-C HS3MRM-C 41.37km 60° 2022-05-07 12:10:42.686
E24KHS-1 E24KHS-1 15.82km 144° 2022-05-16 18:49:58.985
E24LXB-1 E24LXB-1 1.12km 204° 2022-05-15 23:08:08.039
HS3LSE-7 HS3LSE-7 0.62km 329° 2022-05-07 13:39:51.33
E24KHS-2 E24KHS-2 2.44km 348° 2022-05-13 14:46:11.767
HS3LSE-6 HS3LSE-6 3.52km 331° 2022-05-16 17:06:39.883
E20ZIM-9 E20ZIM-9 3.88km 350° 2022-05-03 17:59:33.843
HS3LSE-5 HS3LSE-5 8.35km 359° 2022-05-16 18:57:57.791
TB3GMG-1 TB3GMG-1 7.46km 351° 2022-05-11 02:14:53.775
E25BYB-1 E25BYB-1 8.06km 297° 2022-05-15 22:47:09.053
HS3TDI-C HS3TDI-C 18.15km 350° 2022-05-16 11:32:24.62
HS3TDI-S HS3TDI-S 18.15km 350° 2022-05-16 11:32:14.619
HS3TVF-1 HS3TVF-1 34.46km 0° 2022-05-16 18:45:18.299
E24LXB-4 E24LXB-4