BY8DX-3 台站信息

BY8DX-3 BY8DX-3    新窗口
消息: Welcome to Sichuan APRS Digi 438.650mhz 14.5V 35.9C
最新位置: 103°11'37" E 30°39'10" N    
最近时间: 2022-08-17 18:05:41
最新传递路径: BY8DX-3>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4UDM-10
数据包: 109
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY8DX-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI8DUD-2 BI8DUD-2 3 2022-08-17 09:14:11 2022-08-17 16:55:29 173.97km 46.0° 2022-08-17 09:14:11 
BH4UDM-10 BH4UDM-10 105 2022-08-17 00:03:00 2022-08-17 18:05:41 59.91km 74.0° 2022-08-17 00:03:00 
BH8FNJ-10 BH8FNJ-10 1 2022-08-17 02:23:21 2022-08-17 02:23:21 320.91km 118.0° 2022-08-17 02:23:21 
BY8DX-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BA8DX-4 BA8DX-4 26 2022-08-17 04:06:19 2022-08-17 17:37:49 349.31km 192° 2022-08-17 04:06:19 
BI8BVW-10 BI8BVW-10 390 2022-08-17 00:00:55 2022-08-17 18:09:36 81.79km 113° 2022-08-17 00:00:55 
BI8BVW-1 BI8BVW-1 1 2022-08-17 18:04:45 2022-08-17 18:04:45 93.74km 99° 2022-08-17 18:04:45 
BG8CVR-9 BG8CVR-9 4 2022-08-17 16:20:15 2022-08-17 16:20:53 113.95km 182° 2022-08-17 16:20:53 
BY8DX-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BI8FUD-R BI8FUD-R 42.52km 332° 2022-08-17 17:53:08.228
BI8AWQ-12 BI8AWQ-12 49.81km 105° 2022-08-14 19:43:04.918
BI8BWV-S BI8BWV-S 43.90km 149° 2022-08-11 20:53:04.16
呼号 距离 位置时刻
BI8BAJ-7 BI8BAJ-7 43.59km 105° 2022-08-01 12:14:23.078
BI8BWV-B BI8BWV-B 43.90km 149° 2022-08-11 20:53:12.528
BY8DX-3 BY8DX-3