BY4XRA-1 台站信息

BY4XRA-1 BY4XRA-1    新窗口
消息: Lianyungang APRS_Digi 144.640MHz 13.5V
最新位置: 119°18'0" E 34°38'51" N (OM94PP)   
最近时间: 2023-04-01 08:43:50
最新传递路径: BY4XRA-1>AP51DW,BG4XXR-3*,WIDE1*,qAS,BI4VNM-10
数据包: 22
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY4XRA-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BI4TDQ-10 BI4TDQ-10 8
2023-04-01 00:22:48
2023-04-01 04:03:15
183.06km 164.0° 2023-04-01 00:22:48 
BG4XXR-3 BG4XXR-3 14
2023-04-01 00:02:45
2023-04-01 08:43:50
163.67km 228.0° 2023-04-01 00:02:45 
BY4XRA-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BD4XBH BD4XBH 16.67km 118° 2023-03-10 21:10:29.593
BD4TDG-5 BD4TDG-5 27.99km 23° 2023-04-01 11:54:26.03
BD4TDG-1 BD4TDG-1 32.41km 20° 2023-04-01 11:51:06.72
BD4TDG-S BD4TDG-S 34.05km 21° 2023-04-01 12:10:17.0
BD4TDG-R BD4TDG-R 33.62km 17° 2023-04-01 08:29:20.969
BG4XDA-5 BG4XDA-5 39.87km 173° 2023-03-09 12:23:47.593
BG4XDA-10 BG4XDA-10 38.57km 174° 2023-03-09 02:50:30.507
呼号 距离 位置时刻
BH4XCI-1 BH4XCI-1 13.19km 118° 2023-04-01 12:11:36.968
BD4TDG-2 BD4TDG-2 34.81km 21° 2023-04-01 11:48:40.566
BD4TDG-A BD4TDG-A 34.05km 21° 2023-04-01 12:10:27.055
BD4TDG-C BD4TDG-C 33.62km 17° 2023-04-01 12:06:10.757
KN6PHW KN6PHW 44.26km 171° 2023-03-27 01:31:28.244
BG4XDA-9 BG4XDA-9 38.59km 174° 2023-03-14 23:53:31.036
BY4XRA-1 BY4XRA-1