BY4XRA-1 台站信息

BY4XRA-1 BY4XRA-1    新窗口
消息: Lianyungang APRS_Digi 144.640MHz 13.6V
最新位置: 119°18'0" E 34°38'51" N (OM94PP)   
最近时间: 2022-12-02 09:19:31
最新传递路径: BY4XRA-1>AP51DW,WIDE1-1,qAS,BG4VRG-10
数据包: 1
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BY4XRA-1的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BG4VRG-10 BG4VRG-10 1
2022-12-02 09:19:31
2022-12-02 09:19:31
117.37km 116.0° 2022-12-02 09:19:31 
BY4XRA-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4XFN-2 BG4XFN-2 34.32km 77° 2022-11-12 20:34:17.843
BD4TDG-2 BD4TDG-2 34.80km 21° 2022-12-02 10:00:38.058
BD4TDG-R BD4TDG-R 30.92km 19° 2022-12-02 08:34:03.884
BD4TDG-1 BD4TDG-1 32.41km 20° 2022-12-02 10:23:28.776
BD4TDG BD4TDG 34.06km 21° 2022-12-01 20:04:14.551
BD4TDG-7 BD4TDG-7 34.08km 21° 2022-11-18 19:22:54.069
BD4TDG-10 BD4TDG-10 34.07km 21° 2022-11-29 17:25:46.505
呼号 距离 位置时刻
BH4XCI-1 BH4XCI-1 13.19km 118° 2022-12-02 10:22:25.75
BD4TDG-C BD4TDG-C 30.92km 19° 2022-12-02 10:22:53.733
BD4TDG-S BD4TDG-S 30.92km 19° 2022-12-02 10:22:43.804
BD4TDG-3 BD4TDG-3 34.03km 21° 2022-12-02 09:52:05.248
BD4TDG-6 BD4TDG-6 34.06km 21° 2022-11-23 17:32:37.501
BD4TDG-A BD4TDG-A 34.05km 21° 2022-12-02 10:13:30.942
BD4TDG-5 BD4TDG-5 32.34km 347° 2022-12-02 10:01:38.679
BY4XRA-1 BY4XRA-1