BY4SHX-10 台站信息

BY4SHX-10 BY4SHX-10    新窗口
消息: 11.9V
最新位置: 120°35'32" E 31°55'30" N    
最近时间: 2022-01-23 21:20:32
最新传递路径: BY4SHX-10>APET51,TCPIP*,qAC,T2HAKATA
数据包: 639
附加信息: 功率4W 天线高度3m 增益3dB 无方向性
设备: :Telemetry devices()
其他SSID:
BY4SHX-10直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BY4SHX-13 BY4SHX-13 2 2022-01-23 11:15:40 2022-01-23 19:50:00 0.73km 165° 2022-01-23 11:15:40 
BY4SHX-10当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG4TJP-10 BG4TJP-10 43.98km 274° 2022-01-23 21:18:44.713
BH4SCF-8 BH4SCF-8 3.30km 319° 2022-01-23 14:55:56.246
BD4TMN-15 BD4TMN-15 20.08km 346° 2022-01-08 15:00:44.221
BI4OMF-R BI4OMF-R 19.73km 73° 2022-01-23 21:10:30.257
BD4RVN-9 BD4RVN-9 24.43km 51° 2021-12-26 20:45:25.472
BD4VFP-7 BD4VFP-7 25.97km 71° 2021-12-26 21:07:40.415
BI4XGA-9 BI4XGA-9 28.85km 68° 2022-01-16 17:31:03.644
BI4XFO-10 BI4XFO-10 29.34km 66° 2022-01-23 21:12:43.566
BD4SMY-5 BD4SMY-5 31.21km 73° 2022-01-20 08:28:53.16
BI4XFO-7 BI4XFO-7 32.38km 70° 2022-01-23 20:29:11.133
BG4USS-Y BG4USS-Y 27.39km 62° 2022-01-23 00:50:28.214
BG4URH-7 BG4URH-7 29.36km 64° 2022-01-18 13:02:04.618
BH4UTT-7 BH4UTT-7 29.38km 63° 2022-01-22 13:50:30.072
BD4TMN-7 BD4TMN-7 30.37km 64° 2022-01-21 20:15:36.666
BH4WKZ-9 BH4WKZ-9 30.41km 60° 2022-01-21 16:52:29.086
BH4USZ-1 BH4USZ-1 34.11km 64° 2022-01-22 19:05:28.053
BI4UBP-D BI4UBP-D 29.19km 49° 2022-01-23 08:06:30.673
BI4DXJ BI4DXJ 29.52km 44° 2022-01-15 11:38:25.845
BI4WQR-10 BI4WQR-10 37.69km 39° 2022-01-23 14:13:06.61
RV2H-10 RV2H-10 46.10km 216° 2022-01-01 21:25:57.606
WN5P-7 WN5P-7 44.82km 211° 2022-01-10 09:34:21.028
TES-15 TES-15 42.28km 215° 2022-01-12 21:59:53.174
BI4TZZ-5 BI4TZZ-5 37.06km 224° 2022-01-22 17:40:34.837
BI4RYF-D BI4RYF-D 36.94km 200° 2022-01-06 07:46:51.06
BH4TPJ-10 BH4TPJ-10 23.92km 263° 2022-01-23 21:21:36.386
BG4QLL-9 BG4QLL-9 35.14km 151° 2022-01-15 17:01:44.3
BI4UBS-7 BI4UBS-7 33.04km 88° 2022-01-20 20:22:17.658
BI4QGZ-5 BI4QGZ-5 45.68km 79° 2022-01-11 19:24:15.162
BD4RVC-9 BD4RVC-9 41.10km 70° 2022-01-20 07:33:48.069
BD4RUC-3 BD4RUC-3 42.59km 67° 2022-01-19 06:51:07.747
BG4USS-R BG4USS-R 41.42km 58° 2022-01-23 21:15:46.922
BI4UBS-10 BI4UBS-10 47.80km 100° 2022-01-20 08:17:07.783
呼号 距离 位置时刻
BH4EXR-2 BH4EXR-2 30.93km 281° 2021-12-26 15:50:27.595
BD4SDY BD4SDY 35.49km 301° 2022-01-23 19:49:25.553
BY4SHX-13 BY4SHX-13 0.73km 166° 2022-01-23 19:50:00.988
BD4TNO-7 BD4TNO-7 25.53km 67° 2022-01-22 20:15:10.079
BD4RGM-3 BD4RGM-3 26.37km 63° 2022-01-23 21:14:54.131
BG4USS-3 BG4USS-3 27.23km 64° 2022-01-23 21:18:52.337
BI4XGA-D BI4XGA-D 28.71km 66° 2022-01-23 11:12:38.216
BD4SMY-10 BD4SMY-10 31.21km 73° 2022-01-20 08:06:30.152
BD4RVM-R BD4RVM-R 31.84km 71° 2022-01-20 20:53:36.166
BG4USS-7 BG4USS-7 27.39km 62° 2022-01-23 21:22:08.171
BD4UN-9 BD4UN-9 28.45km 64° 2022-01-01 20:05:27.381
BH4UTT-10 BH4UTT-10 29.42km 63° 2022-01-23 20:14:10.842
BG4UQX-10 BG4UQX-10 29.75km 65° 2022-01-23 18:41:14.274
BH4WKZ-7 BH4WKZ-7 30.41km 60° 2022-01-20 17:46:15.17
BI4RQT-7 BI4RQT-7 32.08km 57° 2022-01-14 18:14:20.759
BI4SFK-7 BI4SFK-7 26.88km 51° 2022-01-11 19:14:54.119
BI4UBP-10 BI4UBP-10 29.24km 49° 2022-01-22 13:38:36.422
BG4USZ-5 BG4USZ-5 29.04km 53° 2021-12-26 17:17:01.45
BG4UZB BG4UZB 49.86km 359° 2022-01-23 13:54:35.029
BH8EYU-7 BH8EYU-7 44.82km 211° 2022-01-02 15:57:03.1
BG8IXQ-7 BG8IXQ-7 42.28km 215° 2021-12-31 20:06:00.846
BBBBBB-66 BBBBBB-66 40.53km 232° 2022-01-11 17:13:38.314
BI4TZZ-7 BI4TZZ-7 36.92km 224° 2022-01-22 13:52:41.513
BH4TKN BH4TKN 33.76km 211° 2022-01-11 20:19:03.702
BD4WC-10 BD4WC-10 10.61km 224° 2022-01-23 18:07:34.227
BI4TEQ BI4TEQ 40.69km 137° 2022-01-19 10:52:43.516
BI4XGD-1 BI4XGD-1 44.93km 77° 2022-01-22 20:37:46.475
BD4VFG-9 BD4VFG-9 34.46km 70° 2022-01-23 20:13:28.176
BD4RVC BD4RVC 39.22km 68° 2021-12-28 18:58:18.217
BD4RVC-3 BD4RVC-3 42.59km 67° 2022-01-23 21:21:08.163
BD4UJ-10 BD4UJ-10 49.33km 64° 2022-01-23 20:53:43.315
BG4UVR-5 BG4UVR-5 49.95km 87° 2022-01-08 09:03:30.231
BY4SHX-10 BY4SHX-10