BR6RR-1 台站信息

BR6RR-1 BR6RR-1    新窗口
消息: WuHan APRS DIGI 144.640MHz,RPT:438.900/-5/88.5 13.44V 12.6C
最新状态: APRS DIGI 144.640MHz AVRTNC 20160612
最新位置: 114°21'58" E 30°34'21" N    
最近时间: 2022-05-22 03:08:30
最新传递路径: BR6RR-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,BG6TSO-10
数据包: 19
附加信息: 功率25W 天线高度195m 增益9dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR6RR-1的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BG6TSO-10 BG6TSO-10 17 2022-05-22 00:08:31 2022-05-22 03:08:30 24.64km 192.0° 2022-05-22 00:08:31 
BR6RR-1直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BG6RCY-10 BG6RCY-10 21 2022-05-22 00:04:10 2022-05-22 03:14:09 9.48km 214° 2022-05-22 00:04:10 
BR6RR-1当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG6QGS-11 BG6QGS-11 21.14km 266° 2022-05-08 14:03:13.644
BR6QBD-B BR6QBD-B 15.63km 265° 2022-05-22 03:13:08.82
BR6QBD-S BR6QBD-S 15.63km 265° 2022-05-22 03:12:58.835
BG0CEG-9 BG0CEG-9 14.90km 286° 2022-04-24 11:10:31.418
BG6QLP-9 BG6QLP-9 20.19km 326° 2022-05-02 23:12:06.421
BG6SGL-9 BG6SGL-9 19.29km 326° 2022-05-20 20:25:36.889
BG6QHZ-7 BG6QHZ-7 8.62km 274° 2022-05-14 14:27:10.814
BG6TWT-T BG6TWT-T 8.79km 278° 2022-05-07 12:00:23.22
BG6RIB-5 BG6RIB-5 7.84km 263° 2022-05-19 16:48:14.82
BG6TWT-10 BG6TWT-10 5.45km 291° 2022-04-25 10:30:11.472
BG6RID-9 BG6RID-9 10.07km 308° 2022-04-23 11:05:26.303
BG6TPT-9 BG6TPT-9 9.17km 299° 2022-04-25 10:28:08.59
BG6QJD BG6QJD 9.61km 329° 2022-05-16 19:55:59.399
BD6QBQ-14 BD6QBQ-14 7.09km 18° 2022-05-21 22:35:48.963
BD6QBQ-R BD6QBQ-R 7.09km 18° 2022-05-21 23:10:11.053
BD6QBQ-7 BD6QBQ-7 7.11km 18° 2022-05-15 12:33:03.884
BD6QBQ-N BD6QBQ-N 7.20km 19° 2022-05-04 21:02:18.969
BG6TEV-7 BG6TEV-7 10.53km 338° 2022-05-13 16:51:52.833
BG6TTA-1 BG6TTA-1 12.52km 73° 2022-05-18 14:52:09.134
BG6TFK-9 BG6TFK-9 18.53km 220° 2022-05-14 20:43:26.537
BG6TWT-F BG6TWT-F 17.28km 246° 2022-05-19 10:00:08.289
BG6TWT-S BG6TWT-S 17.28km 246° 2022-05-19 09:59:58.441
BG6RDJ BG6RDJ 12.77km 236° 2022-05-17 22:10:32.392
123456 123456 12.74km 236° 2022-05-17 21:33:52.278
BG6TDN-9 BG6TDN-9 11.34km 248° 2022-05-18 21:05:44.631
BG6TSO-5 BG6TSO-5 24.58km 185° 2022-05-21 14:00:17.408
BG6RI-5 BG6RI-5 22.37km 194° 2022-05-21 19:19:36.787
BG6TPE-B BG6TPE-B 15.05km 176° 2022-05-22 03:14:32.35
BG6SEP-B BG6SEP-B 12.81km 174° 2022-05-21 22:26:01.782
BG6QJZ-8 BG6QJZ-8 10.02km 212° 2022-05-19 21:01:54.688
BG6RCY-10 BG6RCY-10 9.48km 215° 2022-05-22 03:14:09.604
BG6QGZ-Y BG6QGZ-Y 9.24km 210° 2022-05-04 20:11:20.686
BG6QFQ-2 BG6QFQ-2 9.78km 239° 2022-05-20 00:53:29.329
BG6TES-7 BG6TES-7 8.04km 163° 2022-05-20 11:54:00.919
BG6TES-10 BG6TES-10 8.50km 156° 2022-05-06 15:10:02.789
BG6TES-8 BG6TES-8 5.22km 194° 2022-05-14 18:39:20.564
BG6UAQ-2 BG6UAQ-2 4.73km 186° 2022-05-02 12:36:41.577
呼号 距离 位置时刻
BG6TWT-W BG6TWT-W 16.24km 265° 2022-05-18 18:00:04.799
BR6QBD-R BR6QBD-R 15.63km 265° 2022-05-21 08:19:38.865
PE2KMV PE2KMV 15.63km 265° 2022-05-22 03:02:02.888
BG6QGS-1 BG6QGS-1 15.23km 289° 2022-05-20 21:02:05.326
BG6SGL BG6SGL 19.12km 327° 2022-04-29 10:22:17.74
BG6TFD-9 BG6TFD-9 22.36km 325° 2022-05-11 14:43:59.616
BG6TWT-K BG6TWT-K 8.79km 278° 2022-05-16 07:07:42.22
BG6TWT-Y BG6TWT-Y 8.79km 278° 2022-05-04 23:09:27.646
BG6TWT-7 BG6TWT-7 7.89km 300° 2022-05-13 00:02:59.729
BG6TWT-15 BG6TWT-15 5.45km 291° 2022-05-02 17:49:34.118
BG6TPT-10 BG6TPT-10 9.17km 299° 2022-04-25 10:28:18.924
BG6TPT-Y BG6TPT-Y 9.17km 299° 2022-04-25 10:28:11.219
BG6TDG-9 BG6TDG-9 9.89km 329° 2022-05-20 11:58:39.827
BD6QBQ-B BD6QBQ-B 7.09km 18° 2022-05-21 23:10:03.639
BD6QBQ-S BD6QBQ-S 7.09km 18° 2022-05-21 23:09:53.04
BD6QBQ-10 BD6QBQ-10 7.11km 18° 2022-05-21 23:20:03.442
BD6QBQ-9 BD6QBQ-9 7.23km 18° 2022-05-21 17:15:48.278
BG6WCR BG6WCR 10.20km 29° 2022-04-25 13:53:36.03
BG6WQM BG6WQM 28.84km 353° 2022-05-13 21:15:16.712
BG6QHJ-9 BG6QHJ-9 14.59km 215° 2022-04-27 21:07:07.559
BG6TWT-R BG6TWT-R 17.28km 246° 2022-05-19 08:11:58.238
BG6TFX-N BG6TFX-N 15.64km 243° 2022-05-05 18:19:01.89
BG6RDJ1 BG6RDJ1 12.76km 236° 2022-05-17 22:10:12.499
BG6RHU-N BG6RHU-N 11.15km 245° 2022-05-21 17:38:07.419
BG6ROM-5 BG6ROM-5 27.89km 187° 2022-05-18 16:26:57.281
BG6TSO-10 BG6TSO-10 24.64km 189° 2022-05-22 03:15:54.163
BG6SET-10 BG6SET-10 20.99km 191° 2022-05-16 15:26:51.609
BG6TPE-S BG6TPE-S 15.05km 176° 2022-05-22 03:14:22.47
BG6SEP-S BG6SEP-S 12.81km 174° 2022-05-21 22:25:51.485
BG6QJZ-9 BG6QJZ-9 9.63km 212° 2022-05-21 22:21:54.446
BG6TAM-W BG6TAM-W 8.68km 216° 2022-05-19 21:10:48.091
0-Y 0-Y 9.22km 210° 2022-05-02 20:14:18.651
BG6TWT-B BG6TWT-B 6.89km 229° 2022-05-05 23:10:21.931
BG6TES-9 BG6TES-9 7.21km 166° 2022-05-21 22:54:19.695
BG6TES-15 BG6TES-15 8.24km 150° 2022-05-15 00:52:50.456
BG6UAQ-10 BG6UAQ-10 4.73km 186° 2022-05-02 12:36:46.557
BR6RR-1 BR6RR-1