BR5JJ-3 台站信息

BR5JJ-3 BR5JJ-3    新窗口  历史数据
消息: JiuJiangAPRS144.640WelcomeQSO! 11.9V
最新位置: 115°59'40" E 29°42'54" N (OL79XR)   
最近时间: 2024-06-18 16:49:29
最新传递路径: BR5JJ-3>AP51DW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BR5JJ-10
数据包: 16
设备: MA:51APRS(tracker)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR5JJ-3的台站
呼号 首次听到
上次听到
最远(tx=>rx) 最远位于
BR5JJ-10 BR5JJ-10 16
2024-06-18 00:49:42
2024-06-18 16:49:29
4.09km 164.0° 2024-06-18 00:49:42 
BR5JJ-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG5IXR-9 BG5IXR-9 7.53km 173° 2024-06-16 08:27:07.274
BR5JJ-10 BR5JJ-10 4.09km 164° 2024-06-18 16:25:59.644
BG5OA-9 BG5OA-9 0.89km 204° 2024-06-11 10:15:13.73
BG5OA-Y BG5OA-Y 0.84km 203° 2024-05-24 15:37:28.044
呼号 距离 位置时刻
BG5JNL-9 BG5JNL-9 4.29km 179° 2024-06-12 14:31:52.292
BG5JND-9 BG5JND-9 4.31km 254° 2024-06-18 16:46:52.683
BG5OA-10 BG5OA-10 0.84km 203° 2024-05-24 15:37:25.183
BR5JJ-3 BR5JJ-3