BR3NC-3 台站信息

BR3NC-3 BR3NC-3    新窗口
消息: APRSCN144.640 XING TAI CHINA C4FM439.750-8 88.5 LM0D 13.4V 27C
最新位置: 114°28'33" E 37°3'26" N    
最近时间: 2022-05-22 02:39:35
最新传递路径: BR3NC-3>APLM0D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BI3NVT-10
数据包: 33
附加信息: 功率16W 天线高度390m 增益8dB 无方向性
设备: WA0TQG:(software)
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR3NC-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BI3NVT-10 BI3NVT-10 24 2022-05-22 00:39:33 2022-05-22 02:39:35 38.15km 64.0° 2022-05-22 00:39:33 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 9 2022-05-22 00:00:07 2022-05-22 02:14:39 6.75km 86.0° 2022-05-22 00:00:07 
BR3NC-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BI3NVT-10 BI3NVT-10 3 2022-05-22 01:00:32 2022-05-22 02:19:10 38.15km 77° 2022-05-22 01:00:32 
BH3OXK-3 BH3OXK-3 1 2022-05-22 00:01:18 2022-05-22 00:01:18 2.86km 42° 2022-05-22 00:01:18 
BI1ACW-15 BI1ACW-15 2 2022-05-22 01:31:38 2022-05-22 02:11:50 6.75km 89° 2022-05-22 01:31:38 
BR3NC-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BG3OTT-3 BG3OTT-3 49.85km 176° 2022-05-22 02:43:23.046
BI3QJ-7 BI3QJ-7 42.72km 179° 2022-05-20 17:59:14.739
B3ODB-9 B3ODB-9 41.86km 170° 2022-05-19 12:17:30.641
BD3NEJ-7 BD3NEJ-7 7.64km 132° 2022-04-25 18:26:21.811
BA3ME-10 BA3ME-10 2.18km 333° 2022-05-22 02:38:25.673
BH3OXY-9 BH3OXY-9 2.07km 13° 2022-05-19 09:31:40.867
BH3OXY-7 BH3OXY-7 2.14km 14° 2022-05-19 09:31:22.666
BA3NC-3 BA3NC-3 6.40km 36° 2022-05-22 02:31:02.883
BI1ACW-15 BI1ACW-15 6.75km 89° 2022-05-22 02:41:43.861
BI3RPR-9 BI3RPR-9 19.42km 69° 2022-05-02 23:33:28.217
BH3OXY-15 BH3OXY-15 35.76km 319° 2022-05-15 18:09:02.608
呼号 距离 位置时刻
BG3OTT-5 BG3OTT-5 49.85km 176° 2022-05-03 02:54:10.2
BI3ODB-5 BI3ODB-5 40.96km 172° 2022-05-13 20:21:03.726
BD3NEJ-9 BD3NEJ-9 7.66km 133° 2022-05-06 10:18:47.117
BI3NKN-9 BI3NKN-9 8.55km 117° 2022-05-12 14:47:39.072
BI3OER-9 BI3OER-9 1.49km 51° 2022-05-21 22:35:10.016
BA3ME-7 BA3ME-7 2.12km 12° 2022-05-19 09:31:54.426
BH3OXK-3 BH3OXK-3 2.86km 43° 2022-05-22 02:31:11.7
1ACW-15 1ACW-15 6.75km 89° 2022-05-17 19:34:03.88
BH3OXY-R BH3OXY-R 9.95km 9° 2022-05-22 02:33:23.789
BI3NVT-10 BI3NVT-10 38.15km 77° 2022-05-22 02:19:10.6
BR3NC-3 BR3NC-3