BR3AO-3 台站信息

BR3AO-3 BR3AO-3    新窗口
消息: TJRA RPT:438.650-5 T:118.8 TEL:022-87551688 13.31V 30.5C
最新位置: 117°12'22" E 39°7'3" N    
最近时间: 2022-08-12 02:13:58
最新传递路径: BR3AO-3>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH3DHE-10
数据包: 4
附加信息: 功率25W 天线高度98m 增益9dB 无方向性
其他SSID:
通过无线电波直接听到BR3AO-3的台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(tx=>rx) 最远位于
BH3DHE-10 BH3DHE-10 4 2022-08-12 00:13:58 2022-08-12 02:13:58 43.95km 149.0° 2022-08-12 00:13:58 
BR3AO-3直接听到台站
呼号 首次听到 上次听到 最远(rx=>tx) 最远位于
BH3CQV-1 BH3CQV-1 3 2022-08-12 00:24:12 2022-08-12 02:07:19 29.78km 205° 2022-08-12 00:24:12 
BR3AO-3当前位置附近的台站
呼号 距离 位置时刻
BH3CQV-1 BH3CQV-1 29.78km 205° 2022-08-12 02:18:11.646
BH3EVC-B BH3EVC-B 21.64km 205° 2022-08-12 02:13:39.917
BH3EVC-S BH3EVC-S 21.64km 205° 2022-08-12 02:13:29.714
BH3DON-2 BH3DON-2 16.01km 209° 2022-08-09 21:37:30.92
BH3CGF-S BH3CGF-S 11.95km 185° 2022-08-06 23:06:45.822
BH3DHE-7 BH3DHE-7 16.65km 165° 2022-08-06 21:32:15.498
BA3AO-7 BA3AO-7 7.21km 193° 2022-08-12 00:03:18.976
BH3DPD-N BH3DPD-N 6.94km 244° 2022-07-18 21:38:55.743
BG3CTD-D BG3CTD-D 4.66km 288° 2022-08-12 02:09:24.107
BA3AO BA3AO 7.18km 181° 2022-08-08 15:26:13.564
BG3DCD-S BG3DCD-S 5.39km 187° 2022-08-07 21:57:01.5
BH3EWU-1 BH3EWU-1 4.04km 165° 2022-08-09 22:31:25.458
BD3CT-10 BD3CT-10 0.00km 360° 2022-07-27 16:41:43.388
BH3EZK-1 BH3EZK-1 7.96km 352° 2022-08-04 11:15:11.963
BH3CLP BH3CLP 3.23km 352° 2022-07-29 07:32:38.812
BH3FFA-R BH3FFA-R 3.33km 357° 2022-07-31 17:32:51.919
BH3AWH-8 BH3AWH-8 3.34km 32° 2022-08-07 11:59:39.357
BH3EUU BH3EUU 4.42km 3° 2022-08-09 23:27:03.094
BH3EUU-7 BH3EUU-7 4.42km 3° 2022-08-09 22:39:56.416
BH3EMQ-3 BH3EMQ-3 5.89km 57° 2022-08-01 19:47:17.862
BH1RAM-9 BH1RAM-9 8.12km 58° 2022-08-01 10:43:27.511
BH3EMP-7 BH3EMP-7 9.61km 53° 2022-07-27 18:33:59.115
BH3BNZ-9 BH3BNZ-9 7.27km 6° 2022-08-11 20:42:16.096
BH3DHE-1 BH3DHE-1 43.16km 125° 2022-08-09 07:26:00.22
BH3DHE-S BH3DHE-S 44.97km 123° 2022-08-12 02:13:02.246
BH3DHE-10 BH3DHE-10 43.95km 122° 2022-08-12 02:11:53.285
BH3EYP-D BH3EYP-D 44.45km 123° 2022-08-08 06:55:16.038
BH3DHE-5 BH3DHE-5 45.22km 116° 2022-08-08 06:26:25.01
BH3DHE-8 BH3DHE-8 47.52km 113° 2022-08-07 14:31:32.16
BH3BBJ-6 BH3BBJ-6 14.88km 2° 2022-08-06 18:36:59.149
BH3CQS-R BH3CQS-R 35.88km 1° 2022-08-11 08:27:38.283
呼号 距离 位置时刻
BH3GQV-1 BH3GQV-1 29.78km 205° 2022-08-02 23:30:29.014
BH3EVC-D BH3EVC-D 21.64km 205° 2022-08-01 07:58:29.828
BH3EJC-N BH3EJC-N 16.17km 210° 2022-08-11 08:12:17.17
BH3CGF-B BH3CGF-B 11.95km 185° 2022-08-06 23:06:55.762
BH3EMY-N BH3EMY-N 12.35km 170° 2022-07-19 02:50:38.824
BD3NO BD3NO 10.28km 191° 2022-08-01 13:57:49.025
BH3AWH-1 BH3AWH-1 11.27km 243° 2022-08-12 02:19:36.232
BH3DPD-R BH3DPD-R 6.94km 244° 2022-08-07 23:37:12.794
BG3CTD-9 BG3CTD-9 9.00km 182° 2022-08-01 08:02:47.857
BG3DCD-B BG3DCD-B 5.39km 187° 2022-08-07 21:57:10.959
BH3EIX-7 BH3EIX-7 6.41km 177° 2022-07-31 14:58:52.916
BH3DXD-7 BH3DXD-7 2.31km 171° 2022-07-21 21:02:25.092
BH3AXX-7 BH3AXX-7 5.30km 313° 2022-08-01 22:40:50.978
BH3AQJ-9 BH3AQJ-9 1.44km 354° 2022-08-11 20:38:19.553
BH3CLP-3 BH3CLP-3 3.23km 352° 2022-08-05 19:08:24.903
BD3CT-1 BD3CT-1 2.43km 8° 2022-08-11 23:13:45.295
PH3EUU-7 PH3EUU-7 4.45km 2° 2022-08-08 16:32:34.594
BH3EUU-1 BH3EUU-1 4.42km 3° 2022-08-09 22:55:58.562
BH7ACO-7 BH7ACO-7 11.52km 164° 2022-08-11 09:18:21.44
BH3CLP-15 BH3CLP-15 6.41km 7° 2022-07-29 16:10:38.325
BH3EMQ-7 BH3EMQ-7 9.61km 54° 2022-07-28 14:00:11.608
BH3EMQ-N BH3EMQ-N 11.21km 32° 2022-08-06 23:59:45.906
BH3EMQ-Y BH3EMQ-Y 34.63km 158° 2022-08-03 00:02:34.148
BH3DHE-C BH3DHE-C 44.97km 123° 2022-08-12 02:13:12.101
BH3DHE-9 BH3DHE-9 43.87km 123° 2022-08-09 16:04:12.063
BH3DHE-N BH3DHE-N 44.24km 123° 2022-08-12 02:07:18.531
BH3EYP-S BH3EYP-S 44.45km 123° 2022-08-08 06:55:16.036
BH3DHE BH3DHE 46.79km 116° 2022-07-15 18:14:38.319
BH3AZF-9 BH3AZF-9 14.60km 356° 2022-08-09 18:51:33.094
BH1JSS-9 BH1JSS-9 25.46km 358° 2022-08-07 15:49:06.76
BR3AO-3 BR3AO-3